(17.20 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem našeho jednání je

 

54.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2006
/sněmovní tisk 180/

 

Zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení vám byla rozdána jako sněmovní tisky 180/1 a 180/2.

Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Olga Zubová a informovala nás jak o jednání výboru, tak o jednání komise. Paní poslankyně už přichází, vyčkám. Zároveň konstatuji, že zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivana Levá je řádně omluvena.

Takže paní zpravodajku komise požádám, aby přednesla svou zpravodajskou zprávu. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění předsedy Rady České televize pana Baumruka, po mé zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s výroční zprávou o činnosti České televize v roce 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní zpravodajce a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa k tomuto bodu. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podobné, do té také nemám žádnou přihlášku, ale přesto prosím paní zpravodajku, aby zopakovala usnesení, o kterém budeme rozhodovat. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Zubová: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s výroční zprávou o činnosti České televize v roce 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Čili mám tomu rozumět tak, že Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu, ano?

 

Poslankyně Olga Zubová: Ano. Usnesení zní: Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávu České televize za rok 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní zpravodajko, ještě jednou se pokuste to…

 

Poslankyně Olga Zubová: Ano, ano, ještě jednou správně. Usnesení zní: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s výroční zprávou o činnosti České televize v roce 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já tomu rozumím, ale ta usnesení jsou odlišná a budeme muset rozhodnout, jakým způsobem se k tomu Poslanecká sněmovna postaví. Protože jde o zprávu Rady České televize o činnosti České televize, měli bychom pravděpodobně schvalovat Výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize za rok 2006. Požádal bych pana kolegu Plevu, který jistě ve stálé komisi intenzivně pracoval na této věci, jestli by nám to nemohl přednést jako alternativní návrh.

 

Poslanec Petr Pleva: Skutečně je to tak, já to přednesu jako alternativní návrh usnesení Poslanecké sněmovny, které by znělo: Poslanecká sněmovna schvaluje Výroční zprávu Rady České televize o činnosti České televize za rok 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. To je usnesení, o kterém lze hlasovat. Pokud bude schváleno, tak ten první návrh nebude hlasovatelný. O tomto návrhu budeme hlasovat.

Já vás přece jen ještě jednou odhlásím a požádám vás o novou registraci. Věřím, že všichni rozumí návrhu, který byl přednesen v podrobné rozpravě. Je tak hlasovatelný.

 

Protože jste se už přihlásili svými identifikačními kartami, zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 118 pro 58, proti 48. Návrh nebyl přijat.

 

Vidím, že je zájem o kontrolu výsledků hlasování. (Probíhá kontrola.) Děkuji. Konstatuji, že výroční zpráva nebyla schválena. Končím bod číslo 54.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 55. Tím je

 

55.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006
/sněmovní tisk 181/

 

Protože paní ministryně obrany Vlasta Parkanová je řádně omluvena z dnešního jednání, požádám pana Pavola Kubuše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů a zároveň požádám místopředsedu vlády, jestli za paní kolegyni Parkanovou přednese zprávu o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006.

Prosím, pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, tento bod je velmi podobný bodu, který jsem již předkládal. Je to Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí roku 2006 a je předkládána na základě usnesení vlády ze dne 19. října 2005 číslo 1349.

Tento bod je stejně standardní jako ten předtím, všechno potřebné máte před sebou. Děkuji vám za jeho přijetí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru pro místní rozvoj panu Jiřímu Čunkovi za předložení sněmovního tisku 181. A nyní prosím pana zpravodaje Pavola Kubuše, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Pavol Kubuš: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, k mé zprávě bych jen zkonstatoval, že se jedná skutečně o standardní materiál. Výbor pro obranu tento materiál projednal a doporučil Poslanecké sněmovně vzít na vědomí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji a otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy z místa. Nikoho nevidím, všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné a opět prosím pana zpravodaje, aby zopakoval usnesení, abychom věděli, o čem budeme hlasovat. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavol Kubuš: Jedná se o Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí 2006 ve znění: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 4. čtvrtletí roku 2006.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP