(17.10 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: V tom případě, pane zpravodaji, nemohu být asi tak úplně benevolentní. Přece jen jsem přesvědčen o tom, že pokud je komplexnější usnesení stálé komise, tak si budeme muset vybrat, které usnesení doporučíme. To bychom si měli ujasnit. Já nemohu z pozice řídícího vám radit, ale určitě bychom mohli, zejména zkušení odborníci ve stálé komisi by mohli říci, jak by mělo znít usnesení, dovedu si ho živě představit.

Takže jestli chcete chvilku na poradu s někým z kolegů, s kolegou Bartošem, jak by mělo usnesení vypadat, tak bych byl rád.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Takže s dovolením zkusím naformulovat usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 včetně předloženého dodatku, který se stává nedílnou součástí této zprávy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Ptám se, jestli všichni rozuměli návrhu na usnesení, tak jak ho přednesl pan zpravodaj. Vidím, že ano, můžeme tedy hlasovat.

 

hlasování pořadové číslo 131 rozhodneme o tomto návrhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 131. Z přítomných 111 pro 104, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Děkuji panu zpravodaji Tomáši Hasilovi a končím projednávání bodu č. 49.

 

Dalším bodem našeho jednání měl být bod č. 50, a to je sněmovní tisk 154. Po poradě s místopředsedou vlády Jiřím Čunkem zjišťuji, že je pan místopředseda vlády ochoten nahradit paní ministryni obrany Vlastu Parkanovou, takže si vám dovolím navrhnout projednání bodu

 

50.
Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů
Armády České republiky se zahraničními partnery na území
České republiky i mimo ně za období červenec - prosinec 2006
/sněmovní tisk 165/

 

Ještě než panu místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi dám slovo, požádám Pavola Kubuše, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro tento tisk.

Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci. Nejsem jistě schopen úplně tak kvalitně nahradit paní ministryni, ale vzhledem k tomu, že tento bod, jak jsem byl informován, je bodem standardním v Poslanecké sněmovně, to znamená je to Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území ČR i mimo ně za období červenec až prosinec 2006. Tato informace se předkládá na základě usnesení PS PČR č. 519 ze dne 22. října 1999 a usnesení vlády ze dne 21. února 2007 č. 136.

Poslanecká sněmovna je žádána, aby vzala na vědomí níže uvedená cvičení a přehled letů na našem území i mimo ně jednotlivých jednotek a štábů armády.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Jiřímu Čunkovi. Nyní žádám zpravodaje. Ještě budu konstatovat, že tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 165/1. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavol Kubuš: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Výbor pro obranu na své 12. schůzi 16. května projednal tuto informaci a doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu vzít na vědomí tuto informaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, a ptám se, kdo se hlásí z místa do rozpravy. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Pravděpodobně nebude tedy v tom případě zájem o závěrečné slovo. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do níž také nemám žádnou písemnou přihlášku, a prosím zpravodaje, abychom se vyhnuli konfliktu jako v minulém bodu, aby přednesl návrh usnesení, o kterém bude Poslanecká sněmovna hlasovat tak, jak je předložen v tisku 165/1 v bodě 1.

 

Poslanec Pavol Kubuš: Poslanecká sněmovna bere na vědomí Informaci o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády ČR se zahraničními partnery na území České republiky i mimo ně za období červenec až prosinec 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, všichni určitě rozuměli. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 132 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 132. Z přítomných 115 pro 97, proti jeden. Návrh byl přijat.

 

Návrh usnesení byl schválen a já končím bod č. 50. Děkuji panu místopředsedovi vlády a panu zpravodaji.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

 

52.
Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006
/sněmovní tisk 176/

 

Chtěl bych konstatovat, že zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 176/1 a 176/2.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a stálé komise pan poslanec Petr Pleva, informoval nás jak o jednání výboru, tak i stálé komise a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Pane zpravodaji, máte slovo, prosím.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jak výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky se touto zprávou zabývaly velmi podrobně. Já bych zde mohl dlouze hovořit, co ve zprávě je, co jsme radě vytýkali, co bylo slíbeno, že bude napraveno, ale nebudu vás zdržovat a pouze budu konstatovat, že oba orgány doporučily Poslanecké sněmovně zprávu o činnosti Českého rozhlasu schválit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do té také nemám žádnou písemnou přihlášku, ale přece jen prosím pana zpravodaje, aby obě shodná usnesení přednesl jako jedno usnesení, o kterém budeme hlasovat.

 

Poslanec Petr Pleva: Je to usnesení: Poslanecká sněmovna schvaluje zprávu Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2006.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, výroční zprávu, ještě dodávám, to je přesné znění.

 

Dobře, o tomto návrhu budeme rozhodovat v hlasování pořadové číslo 133, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 133. Z přítomných 118 pro 80, proti 3, návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Děkuji panu zpravodaji Petru Plevovi a končím bod číslo 52.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP