(17.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Budu pokračovat bodem číslo

 

30.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky
a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku
v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Moskvě dne 27. dubna 2007
/sněmovní tisk 218/ - prvé čtení

 

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujal laskavě místo pan poslanec Rudolf Kufa. Nyní uděluji slovo panu ministrovi financí Miroslavu Kalouskovi. Prosím, pane ministře, abyste uvedl tento tisk z pověření vlády.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Pane předsedající, jak jste již řekl, dne 27. dubna pod vlídným dozorem pánů Putina a Klause a pod přísnými pohledy bojarů a imperátorů shlížejících ze stěn podepsal jsem s panem ministrem Kodrinem protokol, který doplňuje smlouvu o zamezení dvojího zdanění z roku 1995. Tento protokol rozšiřuje spolupráci obou dvou zemí i na nepřímé daně a účinně tak zamezí daňovým podvodům a únikům a posílí právní jistoty investorů obou dvou zemí. Pokud bude ratifikován - Senát s ním vyslovil souhlas minulý týden - pak se stane nedílnou součástí smlouvy podepsané a platné od rod 1995. Prosím tedy o jeho schválení.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí za úvodní slova. Nyní prosím zpravodaje pana Rudolfa Kufu, aby se ujal zpravodajské zprávy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rudolf Kufa: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, máme před sebou další z mezinárodních smluv zamezujících dvojímu zdanění, tentokrát s Ruskou federací. Navrhovaná smlouva vychází ze vzorových modelů OECD a OSN a při zdaňování zajistí stejné zacházení pro subjekty obou států na území státu druhého. Nevyžaduje změny v českém právním řádu a nedotýká se závazků z jiných mezinárodních smluv, kterým je Česká republika vázána. Z hlediska právního řádu se jedná o smlouvu tzv. prezidentské kategorie, k jejíž ratifikaci je třeba souhlasu obou komor Parlamentu České republiky. Smlouva je v souladu s ústavním pořádkem i ostatními součástmi právního řádu České republiky, jakož i s mezinárodněprávními závazky České republiky.

Doporučuji tento vládní návrh postoupit do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Otvíráním obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak.

Ještě než přikročíme k hlasování vás na žádost z pléna odhlásím. Požádám vás o novou registraci. Přihlaste se prosím svými identifikačními kartami.

 

V hlasování pořadové číslo 130 rozhodneme o přikázání zahraničnímu výboru. Hlasování jsem právě zahájil a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 130. Z přítomných 97 pro 94, proti nikdo, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru.

 

Děkuji panu ministru financí Miroslavu Kalouskovi, děkuji zpravodaji Rudolfu Kufovi a končím bod č. 30.

 

Budeme pokračovat zprávami, tak jak bylo rozhodnuto. Čili další bod bude blok zpráv. Prvním bodem bloku zpráv je bod

 

49.
Zpráva o stavu vysílání a činnosti
Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006
/sněmovní tisk 154

 

Zprávu projednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a stálá komise Poslanecké sněmovny pro sdělovací prostředky. Usnesení byla rozdána jako sněmovní tisky 154/1 a 154/2. Ve středu 6. června vám byl na lavice rozdán dodatek ke sněmovnímu tisku 154/2. Lhůty pro projednání byly splněny.

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru a stálé komise poslanec Tomáš Hasil, informoval nás o jednání výboru i stálé komise a přednesl návrh na usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, je to tak, jak pan předsedající před chvílí sdělil, Zprávou o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 se zabývala stálá komise pro sdělovací prostředky, a to dvakrát. Před prvním projednáváním požádala Radu pro rozhlasové a televizní vysílání o doplnění své zprávy. Tak se i stalo. Proto na svém zasedání 22. 5. schválila usnesení ve znění: Stálá komise pro sdělovací prostředky doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006, tisk 154, s tím, že předložený dodatek bude nedílnou součástí zprávy. - Dodatek vám byl rozdán na lavice.

Následně jednal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu dne 23. května a tento výbor dal usnesení, které říká: doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006.

Navrhuji, abychom hlasovali, a to nejdříve o usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky, protože to je širší, to je s tím dodatkem. V případě že neprojde toto, hlasovat o usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,. mládež a tělovýchovu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám všeobecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Ani tady nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Pan zpravodaj uvedl tu část, která se týká usnesení. Chcete ji, pane zpravodaji, zopakovat v podrobné rozpravě? Nemáte v úmyslu. Všichni to mají písemně.

Hlásí se pan profesor Jičínský. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Nechci zdržovat. Byl bych rád, kdyby nám pan zpravodaj přece jen ta usnesení přečetl. Tak jak je průběh jednání chaotický, kdy člověk neví, co se projednává, nejsem s to mít vždycky všechny příslušné tisky s sebou. Prosím, aby návrh usnesení byl přečten.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Já ještě jednou přečtu návrhy dvou usnesení. V podstatě se liší jen v dodatku, který byl rozdán na lavice.

Navrhuji tedy, abychom nejdříve hlasovali o usnesení stálé komise pro sdělovací prostředky, a to zní: Stálá komise doporučuje Poslanecké sněmovně schválit Zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006 s tím, že předložený dodatek bude nedílnou součástí této zprávy. - To je jedna možnost.

Druhá možnost je to, co předložil výbor pro vědu a vzdělávání a to je: doporučuje Poslanecké sněmovně schválit zprávu o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za rok 2006. - To je tedy bez toho dodatku.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP