(14.40 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji, a otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Urban zatím jako jediný. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, já nemám rovněž žádný problém s věcným obsahem i paragrafovaným zněním tohoto návrhu. Chci pouze avizovat, že při příležitosti projednávání tohoto návrhu zákona v Poslanecké sněmovně předložíme pozměňovací návrh, který není tolik odlišný od tematiky související s tímto zákonem. Bude to návrh, který se bude týkat energetického zákona.

V současné době probíhá velmi vášnivá diskuse v odborné sféře, ale už i v té společenské rovině, na téma, zda platí v České republice státní energetická koncepce schválená vládou České republiky, nebo zda platí více vládní prohlášení této koaliční vlády, které je v evidentním rozporu s touto schválenou státní energetickou koncepcí. Já se teď nechci pouštět do merita věci, tedy jestli máme více šetřit, více používat obnovitelné zdroje, používat více plynu, využívat do budoucna uhlí i jádro, nebo ten mix energií udělat úplně jinak. To samozřejmě je téma, které by nám tady vydrželo možná na 14 dní.

Já chci avizovat pouze to, že navrhneme, aby napříště státní energetická koncepce byla schvalována či neschvalována Poslaneckou sněmovnou, tedy aby tato kompetence, která dosud je pouze v rukou exekutivy, byla v rukou Poslanecké sněmovny.

Velmi jsem přemýšlel o tom, jestli takovýto návrh předložit. Před takovými dvěma třemi lety bych takový návrh pravděpodobně neučinil, ale vzhledem k tomu, že v současné chvíli není jasno o budoucnosti české energetiky, právě proto, že existují rozpory zcela jasné mezi státní energetickou koncepcí a vládním prohlášením této vlády, myslím, že Poslanecká sněmovna může být institucí, která bude hledat nějaký přiměřený kompromis, který postrčí tu zablokovanou situaci směrem kupředu.

Tedy předpokládejte, že ve druhém čtení projednávání tohoto návrhu zákona bude předložen tento pozměňovací návrh. Omlouvám se - pokud by to někdo považoval za přílepek, tak já se domnívám, že zákon o hospodaření s energií je dosti blízko zákonu energetickému, takže je to podle mého názoru docela logický postup. My bychom samozřejmě mohli předložit novelu energetického zákona samostatně, ale ten princip a účel by byl úplně stejný. Já tady nehledám nějaké paragrafy 90, zrychlená čtení či něco podobného. Já se snažím rozuzlit tu velmi zapeklitou situaci v energetice. Všichni, kdo o energetice něco vědí, jsou velmi nervózní z toho, že neexistuje jasný směr, kterým se máme vydat. V energetice je důležité rozhodovat s určitým časovým předstihem, a rozhodovat na základě nějaké většinové shody, protože vlády se mění a ten energetický cyklus z hlediska investic je mnohem delší, než je jedno volební období.

Tedy jako bývalý ministr průmyslu a obchodu bych velmi váhal, zda takovýto návrh předložit Poslanecké sněmovně. Asi kdyby to někdo předložil v roce 2005, chodil bych rozčilený po kanceláři ministra průmyslu a obchodu, ale myslím, že v této chvíli učinit takový návrh může být pro dobro energetiky v České republice. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Tato přihláška byla jedinou přihláškou do obecné… Ještě se hlásí pan poslanec Ambrozek z místa. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Paní předsedající, kolegyně a kolegové, vzhledem k tomu, že zákon o hospodaření energií, když byl předkládán poprvé do Sněmovny, byl předkládán ve společné gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, dovoluji si požádat, aby byl tento návrh přikázán k projednání i výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Nikdo další přihlášený do obecné rozpravy není ani z místa nikdo nechce využít této možnosti. Končím obecnou rozpravu, ve které nebyl předložen ani návrh vrátit navrhovateli k dopracování, ani zamítnutí předloženého návrhu.

Zeptám se pana ministra Římana, zda si přeje… Nepřeje si přednést závěrečné slovo. Pane zpravodaji, chcete se ujmout závěrečného slova? Není tomu tak, takže se můžeme zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru. V průběhu rozpravy pan poslanec Ambrozek připojil ještě návrh na přikázání výboru pro životní prostředí. Dovolím si ještě dotázat, zda někdo z vás má nějaký další návrh. Není tomu tak, takže můžeme přistoupit k hlasování.

 

Nejprve budeme hlasovat o přikázání tohoto návrhu k projednání výboru hospodářskému.

Zahajuji tímto hlasování pořadové číslo 112 a táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 112 z přítomných 167 poslankyň a poslanců pro návrh se vyslovilo 131, proti nikdo. Tento návrh byl schválen.

 

Nyní budeme hlasovat o přikázání výboru pro životní prostředí.

Dovolím si zahájit hlasování pořadové číslo 113 a zeptat se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko ano a svůj souhlas vysloví i pozdvižením ruky. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 113 z přítomných 167 poslankyň a poslanců se pro tento návrh vyslovilo 102, proti 8. I tento návrh byl schválen.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru hospodářskému a výboru pro životní prostředí.

Končím projednávání sněmovního tisku 213. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Pan ministr setrvává na svém místě, neboť dalším projednávaným bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb.,
o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně
zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 219/ - prvé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede tedy ministr průmyslu a obchodu pan Martin Říman. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, předkládám další novelu zákona o ochraně spotřebitele, a jako i v minulých kolech novelizace tohoto zákona je vynucena právními opatřeními ze strany Evropské unie. Tentokrát jde o aplikaci a možnost aplikace nařízení Rady číslo 510/2006 o ochraně zeměpisných značení a označení původu zemědělských produktů a potravin. Touto novelou se vytvářejí vlastně předpoklady, tak jak to u nařízení bývá, k tomu, aby mohlo být aplikováno na území České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP