(14.20 hodin)
(pokračuje Bičík)

My jako předkladatelé jsme zejména rádi, že návrh obsahuje nově zaváděný § 205b, skutkovou podstatu trestného činu zneužití dítěte k výrobě pornografie. Diskusi k případné výši trestních postihů, tak jak o tom bylo hovořeno v prvním čtení, chceme v současné době přenést případně do projednávání nového trestního kodexu.

Chtěl bych v této chvíli poděkovat všem, kteří se na tvorbě poslední verze návrhu podíleli, a vás všechny bych chtěl požádat, abyste v rozhodujícím hlasování návrh zákona podpořili.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Požádám taktéž paní zpravodajku, aby se ujala svého závěrečného slova.

Dámy a pánové, velice vás prosím, abychom se pokusili trochu ztlumit hladinu hluku v této místnosti. Děkuji vám.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, podala bych ráda stručnou zpravodajskou zprávu o průběhu projednávání tohoto tisku č. 114, a to provedením rekapitulace podaných návrhů.

Sněmovní tisk č. 114 byl projednán ve druhém čtení Poslaneckou sněmovnou dne 5. června. Návrh na zamítnutí nebyl podán. Z jednání ústavněprávního výboru vzešel komplexní pozměňovací návrh, který již zmiňovala paní předsedající. V podrobné rozpravě v druhém čtení nebyl podán žádný další pozměňovací návrh.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážená paní zpravodajko. Prosím vás, abyste ještě chvíli setrvala na tomto místě.

Předpokládám, že tento komplexní pozměňovací návrh budeme hlasovat jedním hlasováním jako celek, asi to ani jinak není možné. Požádám o stanovisko k tomuto pozměňovacímu návrhu zástupce předkladatele i zpravodaje. (Předkladatel: Souhlas. Zpravodaj: Souhlas.) Děkuji vám.

Takže můžeme přikročit k hlasování o komplexním pozměňovacím návrhu. Bude to hlasování pořadové číslo 108, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 108 z přítomných 143 poslankyň a poslanců se pro tento návrh vyslovilo 136, proti 1, návrh byl přijat.

 

Můžeme tedy hlasovat o celém návrhu zákona. Hlasování pořadové číslo 109, které tímto zahajuji. Táži se vás, kdo souhlasí s tím, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona, tak jak je obsažen ve sněmovním tisku 114, ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 109 z přítomných 150 poslankyň a poslanců se pro vyslovilo 136, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Dovoluji si vyslovit Sněmovně poděkování.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou se taktéž hlásí zástupce předkladatele.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych ještě jednou poděkovat jak paní zpravodajce, tak všem, kteří se podíleli na konečném znění zákona, a zejména vám, kteří jste svým hlasováním umožnili jeho přijetí. Ještě jednou děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Dalším bodem, kterým se budeme zabývat, je bod

 

38.
Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 141/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za zastupitelstvo Středočeského kraje náměstek hejtmana pan Vilém Žák, kterého tímto mezi námi srdečně vítám. Taktéž poprosím zpravodaje výboru pro životní prostředí pana poslance Vladimíra Dlouhého, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 141/3.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP