(17.10 hodin)
(pokračuje Parkanová)

Konečně bych vám chtěla říci, že celá debata mě vede k tomu, že jsem se rozhodla připravit materiál pro jednání vlády a seznámit své kolegy ve vládě s tímto problémem a chtít i jejich pohled na věc. Velmi mi záleží na tom, abych to nebyla já, kdo by byl postaven do -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, paní ministryně.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Já se omlouvám, úplně jsem zapomněla na čas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Takže pro tuto chvíli vám děkuji. Pan poslanec Tesařík má příležitost položit poslední otázku a vy budete mít příležitost dopovědět to, co máte ještě k zodpovězení.

 

Poslanec Martin Tesařík: Já bych chtěl požádat paní ministryni, zdali by mně ještě mohla odpovědět na tu otázku druhou. Asi zřejmě ji přehlédla. Já jsem byl informován, že existuje nějaká provizorní smlouva mezi Tatrou a bývalým pracovníkem Ministerstva obrany České republiky. Jestli k tomu něco ví.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Takže prostor pro paní ministryni Vlastu Parkanovou.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Kdybych něco takového věděla, tak by to věděly orgány činné v trestním řízení a věděla by to i média. Protože jsem nic takového nezveřejnila, tak si buďte jist, že o něčem takovém nevím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Tím jsme vyčerpali možnosti vystoupení aktérů k této interpelaci.

A nyní bude hovořit pan poslanec Karel Černý, který bude interpelovat rovněž ministryni obrany Vlastu Parkanovou, a sice ve věci nepotřebného majetku Armády České republiky.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní ministryně, ve své interpelaci nemíním hodnotit vaše umělecké vlohy a ani to, jak dalece pracujete se svým disponibilním časem v rámci řízení ministerstva. Věřím ale, že si v budoucnu najdete čas a někdy přijdete na jednání výboru pro obranu, kde vás stále zastupuje váš první náměstek. Zajímá mě však dalece podstatnější problém, a to nepotřebný nemovitý majetek resortu Ministerstva obrany a jeho převody.

Jak je vám asi známo, v roce 2003 z iniciativy ČSSD byl přijat zákona č. 173/2003 Sb., o převodu nepotřebného majetku, jehož účelem je urychlení převodu nepotřebného majetku na obce. Dovolím si připomenout, že příčinami pro urychlení byly a jsou vícenáklady na střežení, provozování a minimální údržbu tohoto majetku. Dále to byly a jsou např. náklady na personál na vojenských ubytovacích a stavebních správách, které se tímto majetkem zabývají. V neposlední řadě však většinou pro urychlení bylo a předpokládám, že nadále je, zkrátit proces převodů na takovou dobu, že majetek bude nadále využívatelný. Hovořím-li, že bude nadále využívatelný, pak hovořím o tom, že nebude ve stavu k demolici v důsledku nekonání vojenských ubytovacích stavebních správ, kdy tento majetek je jim rozkrádán nebo ničen pod rukama.

Jaký je však stav po téměř čtyřech letech platnosti zákona. V rámci jednání vlády bylo schváleno nespočet převodů, které doposud nejsou zrealizované. V rámci jednotlivých regionů jsou opouštěny majetky, které jsou postupně rozkrádány. Jako konkrétní příklad mohu uvést Chotěboř-Bílek na Vysočině, kde jsou zničené budovy a zdejší radnice neúspěšně usiluje o převod areálu s železniční vlečkou od roku 2005, kdy odtud odešli poslední vojáci. Z rozhovorů s jednotlivými kolegy z regionu vyplývá, že tam, kde armáda opustila objekty a posádky, je stav obdobný.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Čas, pane poslanče.

 

Poslanec Karel Černý: Účinnost zákona by měla v roce 2008 skončit.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám a prosím paní ministryni, aby -

 

Poslanec Karel Černý: Já jenom otázku. Paní ministryně, tento stav vás uspokojuje? Pokud ne, jak tento problém budete řešit? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Pane poslanče Černý, podívejte se na pana poslance Kováčika, co naznačoval, jak by na mém místě řešil nedodržování času.

Hovoří paní ministryně obrany.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji za slovo. Především bych chtěla říci, že možná je problém v komunikaci uvnitř výboru pro obranu samotném. Je tomu totiž tak, že nebylo jediné jednání výboru, na které bych byla pozvána a na které bych nedošla, protože bych se omluvila nebo odmítla. To všechno, co jsem se dočetla i skrze média, bohužel skutečně není pravda. Podle dohody s předsedou výboru předseda výboru souhlasil vždy s alternací náměstkem, pokud šlo o ty body, které se týkaly těchto věcných kauz. V jednom případě byla žádána moje osobní přítomnost a já jsem k ní byla připravena. Víte, že to byl bod, který se týkal Vojenského zpravodajství. Já jsem skutečně počítala s tím, že ten bod na 11.30 hodin - pamatuji si to přesně - bude. Zpráva, která mně přišla z výboru po desáté hodině, je, že výbor se rozhodl tento bod neprojednávat.

Čili je mi to líto, ale musím trvat na svém. Kdykoliv výbor požádal a trval na mé osobní přítomnosti, tak jsem se vždy dostavila. Není tomu tak, že bych se omlouvala nebo vyhýbala. Pokud informace šla z úst některého z představitelů výboru jiná, tak to já skutečně ovlivnit nemohu a tímto se to teprve v tuto chvíli dozvídám.

A teď k vaší otázce samotné. Celá oblast nakládání s nepotřebným majetkem Ministerstva obrany je oblast velmi rozsáhlá a vy, protože pracujete, teď neoslovuji vás konkrétně, ale mluvím v plurálu, vy všichni, kteří pracujete ve výboru pro obranu, to víte velmi dobře. Majetek, který je vyřazen z užívání Armády České republiky, se stává pro resort Ministerstva obrany nepotřebným a následně odbor pro nakládání s tímto majetkem dává návrh. Dává návrh, který se řídí zákonem 219 z roku 2000 o majetku České republiky a podle zákona 174/2003 o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž smí příslušné ministerstvo hospodařit, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky. To je samozřejmě ta hlavní snaha převádět tímto směrem.

Ten základní postup při nakládání s majetkem je tento. Majetek je nejprve nabízen organizačním složkám státu. V případě potvrzení zájmu těchto složek je na ně převedena příslušnost s tímto majetkem hospodařit. Pokud se ale takový zájemce nenajde, je možno s takovýmto majetkem dále nakládat, úplatně nebo bezúplatně převádět ve prospěch obcí, územně samosprávných celků nebo ostatních fyzických a právnických osob, a to pouze ve veřejném zájmu, který je v těch předpisech jasně definován. Pro vaši informaci, v poslední době to byl 22. celek, který vláda schválila k převodu. Tyto celky fakticky znamenají určitý souhrn přesně vymezeného nepotřebného nemovitého majetku. Jedná se o majetek, který je rozmístěn na různých místech republiky, kde jsou vypořádány potom všechny náležitosti a po schválení vládou uzavírány smlouvy s určenými subjekty o převodu.

Ke konci roku 2006 bylo uvolněno z užívání celkem 2394 vojenských objektů v celkové účetní hodnotě 50,9 miliardy korun. Z tohoto počtu bylo 1571 objektů v celkové účetní hodnotě 34,7 miliardy již vyřešeno. Jednalo se jak o prodej, tak o bezúplatný převod. 820 objektů v účetní hodnotě 16,2 miliardy ještě zbývá dořešit.

V loňském roce bylo uzavřeno celkem 246 smluv o převodu majetku v souhrnné účetní ceně 4,817 miliardy korun, téměř 5 miliard. Z tohoto počtu bylo uzavřeno 60 smluv o převodu na jinou organizační složku státu v souhrnné účetní ceně 2 miliardy 260 milionů korun a bylo uzavřeno 90 kupních smluv v souhrnné účetní ceně 662 milionů korun. Dále bylo uzavřeno 96 smluv o bezúplatném převodu majetku, a to v souhrnné účetní ceně 1 miliarda 895 - zaokrouhleno - milionů korun.

Pokud jde o následující léta 2007 až 2012, plánujeme vyřazení kolem sta nemovitostí v celkové účetní hodnotě cca 7 miliard.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže vám děkuji, paní ministryně. Prosím pana poslance Černého, zdali hodlá doplnit svou otázku. Je tomu tak. Pak paní ministryně bude moci pokračovat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP