(10.30 hodin)
(pokračuje Bursík)

Ta další výjimka se týká tzv. ekologicky šetrné elektřiny, která je v zákoně definována jako elektřina z využití sluneční energie, biomasy, větrné energie, geotermální energie, také elektřiny vyrobené z metanu z uzavřených uhelných dolů. Je v našem zájmu a je ekologicky přínosné, aby metan byl energeticky využíván, aby neunikal do atmosféry, protože je 21krát agresivnější nežli CO2, a poté také vyrobený z palivových článků. Šli jsme i do takového detailu, že elektřina, která je vyrobena v dopravních prostředcích, tak pokud je spotřebována v tom dopravním prostředku, tak je také osvobozena od daně. Mám na mysli hybridní pohony, které se čím dál více prosazují a kde jalová energie se ukládá do akumulátorů, která pak je využívána pro pohon automobilu.

Výjimka je také navrhována pro provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a autobusové. A pak jsou tady výjimky, které jsou v podstatě standardní pro všechny země, které využívají možnosti výjimky pro metalurgické procesy, pro elektrolytické procesy tam, kde tyto výjimky v podstatě využívají všechny země, které mají těžký průmysl, který by byl zatížen touto spotřební daní.

Další výjimkou je centrální zásobování teplem pro domácnosti, a to v případě, že to teplo je vyráběno v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Asi nemusím vysvětlovat, že je to vlastně nejekonomičtější, nejefektivnější způsob vyrábění, kde se využije primární energie jak pro výrobu elektřiny, tak pro výrobu tepla.

Já myslím, že vám navrhujeme vyvážený model ekologické daňové reformy, který co do parametrů odpovídá minimálním sazbám daně. U výjimek jsme si dávali pozor na to, abychom skutečně zvýhodnili domácnosti, které budou vytápět šetrnými způsoby, a ten nárůst ceny uhlí, který jistě bude tady diskutován, jsme připraveni kompenzovat jinými kroky. Primárně využitím zhruba 20 mld. korun v operačním programu životní prostředí, kde budeme připravovat speciální program pro náhradu vytápění uhlím v domácnostech - týká se to zhruba 400 tis. domácností; chceme nabídnout dotaci kombinovanou se zvýhodněným úvěrem a chceme pomoci domácnostem, aby postupně, nikoliv skokem, přešly na ekologické způsoby vytápění.

Dámy a pánové, toto je základ ekologické daňové reformy. Jde o přesun od přímých daní k nepřímým. Nemáme jiné efektivnější nástroje, jak chránit životní prostředí, nežli jsou ekonomické nástroje. Konkrétně ve věci využívání uhlí jako pevného paliva nevíme, jak jinak účinně motivovat spoluobčany k tomu, v kombinaci s dotacemi a s úvěry, aby přešli z lokálního vytápění uhlím. V následujících několika letech budeme více a více slyšet o problému jemného polétavého prachu. Já přináším do vlády národní program snižování emisí znečišťujících látek, ze kterého se ukazuje, že celou jednu polovinu emisí jemného polétavého prachu mají na svědomí lokální topeniště, která využívají uhlí. Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby ten koncept s takovýmito parametry schválila.

A ještě jeden dodatek, který si zaslouží, abych vás na něj upozornil. My jsme také do daňové reformy vlastně zakorporovali návrh, který už Poslanecká sněmovna projednává, a to je přeřazení biomasy, palivového dříví, dřevní štěpky do snížené sazby DPH. Takový návrh tady z dílny sociální demokracie a KDU-ČSL přišel. My jsme si ho osvojili a udělali jsme ještě jeden krok navíc, a to je to, že jsme požádali ministra financí, aby inicioval jednání s Evropskou komisí, aby vytvořila kód celního sazebníku pro pelety z rostlinné biomasy, protože Evropa to ještě formálně nezná, a bez kódu celního sazebníku nemůžeme přeřadit pelety z rostlinné biomasy do nižší sazby DPH. Bych byl rád, abyste si byli vědomi, že toto řešíme.

A stejně tak jsme požádali ministra financí, aby požádal o výjimku v možnosti přeřazení technologií pro výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů, to znamená solární kolektory, tepelná čerpadla, kotle na různé druhy biomasy, aby požádal o výjimku pro přeřazení těchto technologií z vyšší sazby DPH do nižší sazby DPH. Čili ještě jsme trochu rozšířili ten návrh, který jsme tady měli v Poslanecké sněmovně, což je logické, protože vláda takovéto kompetence má.

Takže si vás dovoluji požádat o to, abyste věnovali pozornost této části reformního balíku, a jsem samozřejmě připraven s kýmkoliv z vás o tomto vést dialog a diskusi a vysvětlit věci, příp. od vás převzít nějaké podněty. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byli všichni, kteří se měli vystřídat jako předkladatelé, s výjimkou Ivana Langera, který tu tuším není.

A já bych nyní poprosil, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já v rámci zpravodajské zprávy nebudu hodnotit tento vládní návrh, to učiním až v rozpravě. Pouze bych chtěl upozornit na písemný materiál, který jsem nechal rozdat do vašich lavic. Týká se návrhu na způsob přikázání tohoto návrhu zákona k projednání v jednotlivých výborech.

Navrhuji přikázat tento návrh po jednotlivých částech. Je to poměrně zvláštní situace, protože s takto rozsáhlým souborem zákonů v rámci jednoho sněmovního tisku se v minulých letech Poslanecká sněmovna tuším nesetkala, takže je zde návrh na přikázání po jednotlivých částech rozpočtovému výboru, výboru pro sociální politiku, ústavněprávnímu výboru, petičnímu výboru, výboru pro obranu, výboru pro bezpečnost, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro vědu, vzdělání, mládež, kulturu a tělovýchovu, výboru pro zdravotnictví, hospodářskému výboru a výboru pro životní prostředí.

Ten návrh máte v písemné podobě k dispozici. Pokud budete mít nějaké jiné návrhy na změnu, doplnění tohoto způsobu projednání návrhu v Poslanecké sněmovně, tak jsem samozřejmě připraven během rozpravy takovéto návrhy zaznamenat. Požádal bych pouze o jejich písemné předložení k rukám zpravodaje, tak abych je následně mohl sumarizovat, a až se bude hlasovat o způsobu přikázání, pokud tento návrh projde prvním čtením, a budeme hlasovat tedy o způsobu přikázání, tak bych tyto návrhy případně zohlednil.

Tolik v tuto chvíli vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodaji. A teď už snad nic nebrání otevřít obecnou rozpravu, což tedy takto činím. Mám tady dobrých 30 písemných přihlášek. Ale teď jako první mě požádal využít přednostního práva pan místopředseda a ministr Čunek vzhledem k tomu, že odlétá. Takže mu samozřejmě vyhovím a požádám ho, aby v obecné rozpravě vystoupil jako první.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, poslankyně, poslanci. Ano, děkuji vám za pochopení. Za chvíli musím odletět do Bruselu, tak jsem požádal o přednostní vystoupení k tomuto zákonu č. 222.

Při vědomí skutečnosti z rozhovorů s mnohými z vás, kdy jsem zjistil, že stejně jako vy se nedívám, či dívám stále méně na televizní rozpravy v neděli, jinými slovy, sami politici se na své kolegy, ba dokonce ani na sebe už nedívají, si uvědomuji, že vše důležité bylo řečeno, byla řečena všechna čísla. Já bych rád ale zdůraznil možná jednu věc, která nám křesťanským demokratům připadá při této reformě důležitá.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP