(17.10 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

O co jde. V minulém volebním období Poslanecká sněmovna schválila nový zákon o úpadku. Všichni víte, jak jsme jej na konci volebního období projednávali, jak se kolem tohoto návrhu zákona vedly vášnivé diskuse. Ovšem předchozí Poslanecká sněmovna již neschválila doprovodný zákon, který umožní tento nový rozsáhlý právní předpis implementovat do právního řádu a provázat jej s ostatními, již platnými a účinnými právními předpisy.

Pokud by tento stav byl zachován a nedošlo by ke změně, pak by od 1. ledna 2008 zde byl účinný nový úpadkový zákon, ovšem jeho aplikace by v zásadě nemohla nastat, protože tento zákon používá speciální terminologii, odkazuje na jiné zákony a provázanost v zásadě není zajištěna. Proto, dámy a pánové, ministerstvo předkládá dnes tento návrh zákona, který má zajistit jediné - provázanost nového úpadkového zákona, který je sice platný, ale dosud není účinný, se zbylými částmi právního řádu, a zajistit tak jeho bezvadnou aplikaci. Dámy a pánové, to je to, co dnes projednáváme. Projednáváme doprovodný zákon k již přijatému úpadkovému zákonu, který obsahuje novely více než 96 právních předpisů a provazuje tak úpadkový zákon s ostatními právními předpisy. Co například činí? Činí například provázání v oblasti terminologické tak, aby bylo zjevné, odkazuje-li úpadkový zákon na jiný právní předpis v rovině terminologie, na co v zásadě odkazuje, co v zásadě má autor úpadkového zákona na mysli atd.

Dámy a pánové, jak jsem řekl, v tuto chvíli se nejedná o nic jiného než o změnu v 96 zákonech, přičemž tyto změny nemají věcný charakter, nedochází k věcné změně, ale mají v zásadě charakter formální, technicistní, a hlavně v oblasti termínů, to znamená zákonných termínů, které právní předpisy užívají.

Dámy a pánové, já vás velmi žádám, abyste podpořili tento návrh zákona, protože jedině v případě jeho přijetí a v případě zajištění toho, že tento návrh bude účinný od 1. ledna 2008, bude moci Ministerstvo spravedlnosti nastartovat aplikaci nového úpadkového práva v České republice. Jak všichni víte, naše veřejnost, zvláště podnikatelé, toto od nás očekávají, a my musíme vše udělat pro to, aby od 1. ledna 2008 zde platilo a hlavně mohlo být uplatňováno nové úpadkové právo.

Určitě víte, že nové úpadkové právo je provázáno s takzvaným insolvenčním rejstříkem, což je první část právního odvětví, která bude zcela elektronizována, a Ministerstvo spravedlnosti právě zavedením insolvenčního rejstříku startuje celkovou elektronizaci české justice, která by v následujících čtyřech letech měla být realizována. Je to tedy mimo jiné i pilotní projekt toho, co by do budoucnosti měla česká justice obsahovat, věci, jako je elektronický soudní spis, elektronickou podatelnu, elektronické podávání a elektronické komunikování mezi účastníky řízení a soudem.

Dámy a pánové, já vás tedy moc prosím, podpořte tento návrh, který, jak jsem řekl, má v zásadě administrativní charakter a který Ministerstvu spravedlnosti umožní, pokud bude přijat, spustit ambiciózní projekt elektronického insolvenčního práva, které, jak jsem řekl a naznačil, má být počátkem celkové elektronizace české justice.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a doufám v kladné projednání tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministru spravedlnosti Jiřímu Pospíšilovi. Prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan kolega Radim Chytka.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážená paní místopředsedkyně, vážené dámy a pánové, vláda nám ve sněmovním tisku 224 předkládá změnový, či chcete-li doprovodný zákon k zákonu o úpadku, který jsme schválili v minulém volebním období a který nabude účinnosti, jak zde již bylo řečeno panem ministrem, 1. ledna příštího roku.

Já si myslím, že k tomuto datu se v odborné veřejnosti, ale nejen v odborné veřejnosti, já bych mohl říci, že v celé veřejnosti, vážou velká očekávání, protože v zákonu o úpadku nejde jenom o samotný insolvenční rejstřík, který je samozřejmě významným pokrokem v insolvenčním procesu, ale jde taktéž o možnost pro právnické osoby, aby nešly klasickým konkursem, ale aby šly formou reorganizace podniku, což je velice významný a moderní prvek. Kromě toho pro fyzické osoby, které nepodnikají, je zde možnost osobního oddlužení. A vy všichni víte, že tak jak reklama útočí na naše občany, aby si půjčili tu na ledničku, tu na pračku, tu na dovolenou, že jsou lidé, kteří se v naší společnosti začínají dostávat do určitých problémů i v této oblasti.

Ostatně i Světová banka nás ihned po schválení zákona o úpadku zařadila mezi top ten v úpadkovém právu v celé Evropské unii, v celé Evropě.

Já o tom hovořím z toho důvodu, že tento doprovodný zákon samozřejmě otevírá všech 96 zákonů, které s tím souvisejí, a já bych vás velice poprosil, abychom si vzpomněli na nález Ústavního soudu, tedy tzv. nález o přílepcích, že by k zákonu neměly býti dávány pozměňovací návrhy, které s tou materií přímo nesouvisí, protože jinak, když se otevře 96 zákonů - víme, co bylo v minulém volebním období - se přímo nabízí, aby někteří poslanci si opravili tu onen zákon, tu zákon jiný. Tedy abychom si, když se budeme bavit o insolvenčním právu, zákonu o úpadku, nechali vinohradnictví či kormorány opravdu na někdy jindy.

Je pochopitelné, že tato materie byla využita i jako jakási čisticí novelka pro ten samotný zákon o úpadku. Tam jde o legislativně technické věci. Například byl vypuštěn seznam insolvenčních správců, neboť tento seznam je již v zákoně o insolvenčních správcích, nebo například že správce podniku bude do budoucna nazýván insolvenční správce, či místo soud budeme říkat insolvenční soud. To je upřesnění ne úplně nevýznamné, protože jestliže v zákoně je napsáno, že do tehdy a do tehdy má být podáno u soudu, pak je tím možno mít na mysli jakýkoliv soud, například okresní soud. A když tam bude do tehdy a do tehdy je nutno podat u insolvenčního soudu, pak to bude ten dotyčný krajský soud, který se samozřejmě úpadkovým právem zabývá. Taktéž je tam formulace místo státního zástupce státní zastupitelství a další a další legislativně technické věci.

Vážené dámy a pánové, já vás žádám, abychom propustili tuto legislativně technickou právní normu do dalšího čtení, abychom ji propustili do projednání v ústavněprávním výboru a abychom si u této normy dali jakýsi slib určitého půstu, co se týče přílepků, alespoň přes toto léto. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji, poslanci Radimu Chytkovi, a otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, proto vás žádám o přihlášky nyní. Žádná taková přihláška není. Pan zpravodaj Radim Chytka se hlásí o slovo.

 

Poslanec Radim Chytka: Ještě jednou, vážené dámy a pánové. Protože, jak zde již bylo řečeno, pochopitelně tento zákon musí projít, byť by to bylo legislativně technické, nejen Poslaneckou sněmovnou, ale musí projít i Senátem, a je-li otevřeno 96 zákonů, dovedu si představit i to, že jej Senát vrátí, že Poslanecká sněmovna by znovu o tomto zákonu musela jednat, a protože 1. leden je datum, které nesmíme překročit, dovolil bych si navrhnout zkrácení projednání o 30 dnů.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP