(16.40 hodin)
(pokračuje Němcová)

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo 11. Je to

 

11.
Návrh poslanců Libora Ježka, Jaroslava Fialy, Daniela Reisiegela,
Jindřicha Valoucha, Jana Látky a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 183/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Bylo navrženo opět, abychom tento návrh projednávali podle § 90 odst. 2, ale opět informuji Poslaneckou sněmovnu, že bylo předloženo veto poslanců České strany sociálně demokratické a nebudeme moci postupovat podle § 90 odst. 2.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 183/1 a za navrhovatele požádám, aby se slova ujal pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, za skupinu navrhovatelů předkládám Poslanecké sněmovně návrh zákona, který vyplynul z řady závěrů kontrolního výboru Poslanecké sněmovny, a to na základě nálezů Nejvyššího kontrolního úřadu i vlastních zjištění.

Navrhovaná novela zákona č. 320, o finanční kontrole, si klade dva cíle. Tím prvním je minimální legislativní úpravou umožnit vládě České republiky splnit podmínky Evropské unie k čerpání finančních prostředků ve finančním období 2007 až 2013 a tím druhým cílem je umožnit ministru financí, který je zodpovědný za realizaci zákona o finanční kontrole, provést takové změny v organizační struktuře Ministerstva financí České republiky, které umožní efektivnější realizaci jednotlivých ustanovení zákona o finanční kontrole.

Vzhledem k tomu, že bylo podáno veto proti projednávání podle § 90, a vzhledem k minimálnímu časovému prostoru k realizaci registrujte, prosím, moji přihlášku do obecné rozpravy, ve které navrhnu zkrácení lhůt k projednávání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Nyní požádám o slovo zpravodaje pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Vladimír Koníček.

A prosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, skupina poslanců předložila novelu zákona č. 320/1991 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, jako reakci na tisk 63, který předložila vláda proto, aby bylo možno čerpat evropské peníze v programovém období 2007 až 2013. Dneska vláda svůj návrh vzala zpět, protože byl, řekněme, trošku předimenzovaný. Předložený návrh je minimalistický.

Co se týká zásahu do zákona o finanční kontrole, vychází vstříc požadavku Evropské unie, doplňuje veřejnosprávní kontrolu o audit podle přímo použitelných předpisů Evropské unie. Přidává procesní pravidla pro výkon auditu a zpřesňuje některé pojmy.

Vláda ve svém stanovisku vyslovila s navrhovanou úpravou souhlas. Vzhledem k aktuálnímu datu, kdy jsme již v polovině prvního roku programového období, doporučuji co nejkratší lhůty pro projednání.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Otvírám obecnou rozpravu. Nemám písemné přihlášky. O slovo se hlásí pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dobrý den.

Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, mě mrzí, že tady v tuto chvíli - ale už ho vidím, právě přišel ministr financí. Já bych se ho rád při této příležitosti zeptal, protože když jsem si studoval podklady k projednávání této poslanecké novely, tak jsem narazil na určitou nesrovnalost.

Když tento návrh projednávala vláda, tak Úřad vlády, respektive Legislativní rada vlády připravila návrh stanoviska k této poslanecké novele, ve kterém je navržen nesouhlas s touto poslaneckou novelou. Já se potom vrátím k těm argumentům, které se v tom stanovisku objevily. Přesto vláda přijala kladné stanovisko.

Pokud jde o to stanovisko, které bylo připraveno pro jednání vlády, hovoří se zde o tom, že návrh zákona není slučitelný s právem Evropské unie, neboť především zařazuje audit vykonávaný podle přímo použitelných předpisů Evropské unie do systému takzvané veřejnosprávní kontroly podle dosavadního zákona, čímž není zajištěno dostatečné rozlišení kontrolní auditní činnosti a není zaručen výkon auditu funkčně nezávislým orgánem tak, jak to vyplývá například z článku 58, 59 a 62 nařízení Rady číslo 1083 z 11. července 2006, obecných ustanovení o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení číslo 1260 z roku 1999.

Podle tohoto stanoviska návrh zákona neřeší ani některé další zásadní požadavky citovaného nařízení spočívající v přechodu z klasického kontrolního systému na systém auditní, který je mimo jiné zakotven v koncepci rozvoje kontrolního systému v České republice se zaměřením na finanční kontrolu v letech 2007 až 2013. Realizace této koncepce je spojena s vládním návrhem novely zákona o finanční kontrole, která byla předložena do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky už v říjnu roku 2006.

To datum bych chtěl připomenout, protože je velmi zvláštní, že se tato novela zákona dostává na program schůze Poslanecké sněmovny až dnes, ačkoliv byla předložena do Sněmovny už v říjnu roku 2006 a nikdy do této schůze neprošla prvním čtením Poslanecké sněmovny. Myslím, že je to velmi zvláštní situace, kdy se takovýto tisk potuluje po Poslanecké sněmovně a nedostane se na program schůze Poslanecké sněmovny, tak aby se k němu mohli vyjádřit všichni členové Poslanecké sněmovny.

V tom stanovisku se také píše, že nedostatečným přizpůsobením právní úpravy v oblasti finanční kontroly právu Evropské unie Česká republika zároveň neplní článek 70 odstavec 1 písmeno a) citovaného nařízení, to je povinnost zajistit účinné fungování řídících a kontrolních systémů operačních programů, v důsledku čehož je ohroženo čerpání finanční pomoci z výše uvedených fondů.

Toto pokládám za velmi důležité stanovisko, na které bych se chtěl také zeptat zejména ministra financí, protože tak jak je zde formulováno to stanovisko, které bylo podkladem pro stanovisko Legislativní rady vlády, tak je zde určité riziko toho, že by nastavení kontrolního systému, pokud bude schváleno v podobě poslanecké novely zákona, mohlo ohrozit čerpání prostředků z Evropské unie. A myslím si, že je důležité, aby se zde zástupce vlády k této poslanecké novele jasně vyjádřil a jasně řekl, zdali vláda garantuje, že přijetí této poslanecké novely nezpůsobí žádné problémy z hlediska budoucího kontrolního systému pro čerpání prostředků z Evropské unie. Myslím si, že pro všechny členy Poslanecké sněmovny je důležité, aby zástupce vlády zde toto Poslanecké sněmovně jasně řekl, že tato poslanecká novela je v pořádku a že pokrývá ty potřeby, které původně měla pokrýt vládní novela zákona o finanční kontrole.

I z tohoto důvodu se domnívám, že je určitě užitečné, aby tato novela nebyla projednána v rychločtení v Poslanecké sněmovně, aby byla přikázána do výborů, aby proběhla krátká, byť minimální rozprava, bylo možné případně předložit poslanecké pozměňující návrhy a abychom o této věci diskutovali. Myslím si, že ten čas, který uběhl od předložení vládní novely zákona - znovu opakuji, bylo to v říjnu roku 2006 - byl dostatečný na to, aby si vláda všechny tyto věci vyjasnila. V tuto chvíli by myslím mělo být zřejmé, jakým způsobem by legislativa měla postupovat, tak aby zákon o finanční kontrole byl změněn způsobem, který v žádném případě neohrozí budoucí čerpání prostředků z Evropské unie.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Registrovala jsem přihlášku do obecné rozpravy pana navrhovatele, pana poslance Libora Ježka, ale ještě o slovo se hlásí ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo. Byl jsem dotázán, rád odpovím. A koneckonců děkuji za ten dotaz, protože vláda se tou otázkou zabývala velmi pečlivě.

Nemyslím si, že má smysl, abych oponenturu k onomu stanovisku citoval. Rád vám ho poskytnu písemně, pane předsedo. Nicméně chci garantovat, že tak jak je poslanecký návrh předložen, tak v žádném případě není v rozporu s primárním právem. A pokud bude z nějakých důvodů ohroženo čerpání našich prostředků z Evropské unie, rozhodně to nebude proto, že by audit a veřejnosprávní kontrola byly organizovány v rozporu s požadavky Evropské unie. Tuto garanci tady chci říct zcela jasně a rád vám k tomu doložím písemný podklad. Vláda se tím v diskusi zabývala velmi podrobně a dospěla k tomuto názoru. A proto také jsem požádal Poslaneckou sněmovnu jménem vlády o zpětvzetí vládního návrhu zákona a jako pověřený člen vlády doporučuji přijetí této poslanecké novely.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP