(16.20 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte, pane poslanče, já vás nerada přeruším, ale atmosféra v jednací síni mi neumožňuje řádně projednávat bod, který nyní projednáváme. Proto žádám všechny, kteří nechtějí naslouchat, aby jednací síň opustili.

Prosím, pokračujte, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Takže už jen velmi krátce - není tedy důvodu nevyhovět předkladatelům v jejich žádosti o projednání již v prvém čtení ve smyslu § 90 odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji.

Otevírám obecnou rozpravu, nemám žádnou písemnou přihlášku. Táži se tedy, kdo se hlásíte do obecné rozpravy. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu, a protože nebyla podána námitka, budeme rozhodovat nyní podle § 90 odst. 5 o pokračování v projednávání tohoto návrhu.

Zatímco svolávám naše kolegy a kolegyně, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 172 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

O tomto návrhu rozhodneme hlasováním, které zahájím za malý moment. (Po krátké přestávce.)

 

Pro příchozí pouze opakuji, že budeme rozhodovat o tom, abychom s tímto návrhem zákona mohli vyslovit souhlas již v prvém čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 37, táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 164, pro hlasovalo 135, proti nikdo, návrh byl přijat.

 

Nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Nemám do ní písemnou přihlášku, a proto vás vyzývám o přihlášku z místa. Není-li taková přihláška, končím podrobnou rozpravu a můžeme hlasovat o celém návrhu zákona.

Seznámím vás s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb., podle sněmovního tisku 172."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 38 a táži se, kdo je pro, aby s návrhem byl vysloven souhlas. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 bylo přítomno 168 poslanců, pro bylo 142, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak Petru Nečasovi za navrhovatele, tak také za zpravodajskou zprávu poslanci Jiřímu Petrů. Končím projednávání bodu č. 9, sněmovního tisku 172.

 

Můžeme přistoupit k dalšímu bodu, a tím bodem je bod číslo

 

10.
Návrh poslanců Aleše Řebíčka, Pavla Hojdy, Věry Jakubkové,
Karla Korytáře, Karla Sehoře, Milana Šimonovského, Evy Dundáčkové
a Vlastimila Tlustého na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 174/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Navrženo bylo, abychom postupovali podle § 90 odst. 2, ale seznamuji Poslaneckou sněmovnu s tím, že mi bylo předloženo veto poslanců České strany sociálně demokratické proti tomuto postupu.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 174/1 a já poprosím o úvodní slovo za navrhovatele pana ministra Aleše Řebíčka.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy a pánové, byl vám předložen poslanecký návrh, který obsahuje takzvanou technickou novelu zákona o silničním provozu a s ní související novelu zákona o přestupcích. Cílem této předmětné novely je odstranění některých chyb v zákoně o silničním provozu a dále duplicit v zákoně o přestupcích. Novela má také zpřesňující charakter.

Doposud neuplynula doba potřebná pro objektivní zhodnocení novely zákona o silničním provozu č. 411/2005 Sb. z hlediska jeho aplikace a dopadů jak pro řidiče, tak pro orgány státní správy. Proto se předložený návrh omezuje na snahu napravit zjevné chyby a nelogičnosti zákona, zejména pak koriguje ustanovení zákona, která se týkají zejména v poslední době mediálně často zmiňované kauzy cyklisty, který při dopravní nehodě zraní sám sebe, a dále pak nepřiměřeně tvrdého postihu za parkování na místech vyhrazených pro invalidy - viz kauza Jágr a ostatní.

Je třeba říci, že k hlubším úpravám zákona o silničním provozu bude dále vhodné přistoupit až po komplexním zhodnocení zákona na základě jeho dlouhodobějšího působení v aplikační praxi, nejméně po jednom roce od nabytí jeho účinnosti. Proto je v současné době technická novela zákona o silničním provozu a zákona o přestupcích, která nemění samotnou podstatu a filozofii zákona a nevstupuje do principů bodového systému, optimálním a vítaným korekčním vstupem.

Projednávání návrhu zákona je navrženo tak, aby s ním Sněmovna mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení, ale na základě dohody, kterou učinili předkladatelé a dopravní komise jednotlivých stran a tím pádem i poslanecké kluby, jsme se rozhodli samozřejmě ještě poopravit řekněme velmi diskutovaný bod, a to je příspěvek klinických psychologů, a proto potřebujeme řekněme ještě chvíli času v hospodářském výboru na to, abychom to poopravili a tato technická novela byla komplexní novelou, kterou budeme chtít poslat do Senátu. Takže i já podporuji v podstatě to veto.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zpravodajem pro prvé čtení je pan poslanec Lubomír Suk. Žádám ho nyní o slovo.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji za slovo, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, můj úkol je poměrně jednoduchý. Projednávaná novela zákona, 174, sněmovní tisk 174, novela zákona 361/2000 Sb. a zákona č. 200/1990 Sb., našla podporu u většiny poslanců v jednotlivých klubech zastoupených v Poslanecké sněmovně.

Mohli bychom zde dlouze polemizovat o tom, která další ustanovení příslušných zákonů měla být novelizována, a já se pouze omezím na konstatování, že vám doporučuji propustit tento tisk do dalšího čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi. Otevírám obecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. O slovo se hlásí pan poslanec Zdeněk Jičínský, má tedy slovo jako první.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, moje poznámka je spíše procedurálního charakteru, ale přesto bychom tenhleten problém neměli podceňovat, protože se s těmito otázkami nepochybně v mnohem vážnější podobě setkáme při projednávání onoho takzvaného vládního batohu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP