(16.10 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme se věnovat bodu

 

8.
Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 141/ - druhé čtení

 

Je zde náměstek hejtmana Středočeského kraje pan Vilém Žák. Prosím, aby z pověření hejtmana Petra Bendla uvedl tento návrh. Vítám vás, pane náměstku. Prosím, máte slovo.

 

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych v krátké době podruhé řekl pár slov o námi předkládané novele zákona číslo 163/2006 Sb., která ve svém důsledku způsobila řádový nárůst počtu záměrů vstupujících do procesu projednávání vlivu na životní prostředí, a to tak, aniž by to mělo vliv na samotnou kvalitu životního prostředí. Nárůst posuzovaných záměrů je tak značný, že jej nelze zvládnout bez navýšení počtu pracovníků krajských úřadů a bez nároků na rozpočty jednotlivých krajů.

Předložená novela se týká zejména § 4, který stanoví rozsah předmětu posuzování, a navazujících paragrafů 6, 7 a 22. Dále navržená úprava sjednocuje úkony vrácení dokumentace a úpravu lhůt v paragrafech 8. 9 a 17.

Musím říci, že při projednávání ve výboru k námi navržené novele nebyly vzneseny žádné věcné připomínky. Připomínky byly pouze technického charakteru.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane náměstku. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Usnesení tohoto výboru jsme obdrželi jako sněmovní tisk 141/2. Slovo má nyní zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Vladimír Dlouhý.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Dobrý den. Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, ve svém vystoupení se omezím pouze na podání zprávy z jednání výboru pro životní prostředí. Svým usnesením číslo 33 ze dne 17. května 2007 mi výbor uložil seznámit Sněmovnu s tím, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, jak je máte uvedeny ve sněmovním tisku 141/2. Podotýkám, že jsou to pouze doplňky a změny legislativně technického charakteru.

To je vše. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné písemné přihlášky, proto prosím, abyste se přihlásili, pokud máte chuť vystoupit v obecné rozpravě. Není žádná přihláška, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu. Opět vás žádám o vaše přihlášky z místa. Není taková přihláška. Končím podrobnou rozpravu.

Tím jsme se vyrovnali se sněmovním tiskem 141 ve druhém čtení. Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu náměstkovi a děkuji také panu zpravodaji.

 

Dalším bodem schváleného pořadu je bod číslo

 

9.
Návrh poslanců Petra Nečase, Aleny Páralové a Davida Kafky na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 29/2007 Sb.
/sněmovní tisk 172/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

 

Upozorňuji opakovaně, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení.

Stanovisko vlády jsme obdrželi sněmovní tisk 172/1. Ještě předtím, než požádám místopředsedu vlády Petra Nečase, aby za navrhovatele tento návrh uvedl, žádám důrazně o klid v jednací síni.

Prosím pana místopředsedu vlády Petra Nečase o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové, předkládaným návrhem zákona se v návaznosti na přijetí zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, navrhují některé úpravy v zákoně o státní sociální podpoře, v zákoně o zaměstnanosti a v zákoně o inspekci práce.

Zákon o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, změnil v některých případech způsob posuzování zdravotního stavu. Nová právní úprava již nezná pojmy, jako je třeba dlouhodobě těžce postižené dítě vyžadující mimořádnou péči a pojem osoba částečně, převážně nebo úplně bezmocná. Namísto těchto pojmů se nyní vymezuje pojem osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, a to ve čtyřech stupních podle rozsahu potřeby této pomoci. Tyto změny nebyly současně s přijetím zákona o sociálních službách promítnuty do uvedených zákonů. Pro je nezbytné příslušná ustanovení těchto zákonů uvést do souladu s právním stavem platným od 1. 1. 2007.

Zároveň se v zákoně o sociálních službách upřesňuje ustanovení týkající se vydávání potvrzení o době péče o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby pro účely důchodového pojištění, zdravotního pojištění a zaměstnanosti. Jedná se o jednoduchou právní úpravu, avšak z hlediska její aplikace v praxi časově velmi naléhavou. Proto navrhujeme, aby Poslanecká sněmovna podle § 90 odstavec 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvním čtení.

Dámy a pánové, chtěl bych zdůraznit, že se jedná o technickou úpravu zákonů, nejedná se o politicky konfliktní záležitost, že je to věc, která byla dokonce konsensuálně všemi poslaneckými kluby schválena již jednou v jedné nepřímé novele, ale vzhledem k tomu, že toto schválení proběhlo těsně před rozhodnutím Ústavního soudu, který prohlásil tzv. přílepky za neústavní, následně při dalších čteních nebyla již tato úprava, která byla konsensuálně přijatelná, do jiného zákona přijata, a zvolili jsme cestu urychlené přípravy zvláštního zákona, který bude tyto technické aspekty upravovat. Chtěli bychom vás v této věci, která je politicky nekonfliktní, má širokou podporu v Poslanecké sněmovně, požádat o vaši podporu.

Děkuji, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu místopředsedovi. Nyní má slovo zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Jiří Petrů. Prosím, aby nás seznámil se svým stanoviskem.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, vše podstatné pan ministr již sdělil. Já pouze doplním, že také Parlamentní institut vypracoval stanovisko k tomuto tisku, a to pod číslem ES172, s tím, že návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 117, se věcně týká problematiky, kterou právo Evropského společenství přímo neupravuje, a návrh zákona proto není v rozporu s předpisy Evropského společenství.

Kdybych se měl k tomu dále vyjádřit, vyslovil bych pouze drobnou připomínku ke zvolenému postupu předložení změn zákonů v tom smyslu, že je poněkud neobvyklé, pokud návrh podává poslanec Petr Nečas, který je zároveň ministrem práce a sociálních věcí, tedy členem vlády. Dalo by se spíše očekávat, že předloží vládní návrh, nebo naopak se bude jednat o návrh poslanecký. Protože se však jedná pouze o technickou novelu, která navrhuje nezbytné úpravy v zákoně o státní sociální podpoře, v zákoně o zaměstnanosti, v zákoně o inspekci práce a v zákoně o sociálních službách, které uvedou příslušná ustanovení těchto zákonů do souladu s právním stavem účinným od 1. ledna, není důvod nevyhovět návrhu na vyslovení souhlasu již v prvém čtení, a to ve smyslu § 90 odstavec 2 zákona -

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP