(16.00 hodin)
(pokračuje Votava)

Za prvé. V § 2 písm. a) se vypouští: "nebo částečný invalidní důchod" a na konec věty se doplní "a nemá jiné příjmy".

Vysvětlím. Bude to znamenat, že oprávněnou osobou bude olympionik, který tedy pobírá buď starobní důchod, nebo plný invalidní důchod a nemá žádné jiné příjmy.

Druhý pozměňovací návrh, také samozřejmě k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který vám byl dán do lavic, se týká § 5 odst. 8, a ten se vypouští. To znamená § 5 odst. 8 se vypouští.

A poslední pozměňovací návrh také k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu je § 9 Účinnost. Nové znění bude: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2008."

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Dále se hlásí někdo do podrobné rozpravy? Nikoho neregistruji, podrobnou rozpravu končím.

Jenom zrekapituluji, že pan poslanec Kafka navrhl zamítnutí, o kterém budeme hlasovat na začátku třetího čtení. Jiné návrhy nepadly, končím tedy druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu navrhovateli, děkuji panu zpravodaji a předávám slovo kolegyni Němcové.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pokračovat budeme, dámy a pánové, bodem

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění
zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona
o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, zákon č. 110/2006 Sb., o životním
a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 190/ - druhé čtení

 

Požádám, aby z pověření vlády tento návrh uvedl místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas. Prosím, pane místopředsedo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte mi připomenout stručně, že cílem předloženého návrhu zákona je pouze odložení účinnosti zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců a všech souvisejících zákonů o dva roky, to je k 1. lednu roku 2010.

Důvodem tohoto odložení je, že za prvé nositel tohoto pojištění, Česká správa sociálního zabezpečení, není připraven na převzetí těchto povinností od 1. ledna příštího roku. Mimo jiné to vyžaduje více než 500 nových pracovních sil, další finanční náklady v oblasti informačních technologií a organizačního zabezpečení a také to, že ve státním rozpočtu na letošní rok není, dámy a pánové, ani koruna na zavedení tohoto zákona v České správě sociálního zabezpečení.

Tím druhým důvodem je, abychom získali dostatečný čas na provedení analýzy tohoto zákona, který, jak jsem upozornil v průběhu prvního čtení, vznikal za velmi nestandardních okolností mimo odborné složky resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, jak po věcné odborné stránce, tak i po stránce legislativní. Zavedení tohoto zákona od 1. ledna 2008 není reálné a skrývá řadu rizik v nedostatečném organizačním a rozpočtovém zajištění.

To je, dámy a pánové, důvod, proč vláda navrhuje odložení tohoto zákona, aby i v časové prodlevě, která tímto odložením vznikne, byl vytvořen prostor pro nalezení širší politické shody nad novým modelem úrazového pojištění. Znovu opakuji: Nikdo nehájí stávající model, ten z celé řady důvodů musí skončit, a my chceme vytvořit dostatečný prostor pro to, abychom se rozhodli o variantě fungování nového modelu úrazového pojištění, ať již to bude na bázi státem organizovaného úrazového pojištění, jehož nositelem bude Česká správa sociálního zabezpečení, nebo na bázi liberalizovaného komerčního modelu, nebo na bázi, kdy nositelem tohoto produktu úrazového pojištění budou zdravotní pojišťovny. K této diskusi jsme připraveni, chceme - znovu opakuji - naleznout širší shodu politických sil.

Já bych tady chtěl velmi zdůraznit, že z organizačních a finančních důvodů je v podstatě vyloučeno zavedení tohoto úrazového pojištění od 1. ledna příštího roku prostě proto, že ve státním rozpočtu, pro který hlasovala drtivá většina této Sněmovny, nejsou finanční prostředky, nebyly vyčleněny finanční prostředky, na zavedení tohoto systému úrazového pojištění. To jsou základní důvody, proč vláda navrhuje posun o dva roky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a také výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů nám byla rozdána jako sněmovní tisky 190/1 a 190/2. Nyní tedy má slovo zpravodaj výboru pro sociální politiku pan poslanec Miroslav Opálka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, já bych se omezil stručně jen na zasedání výboru pro sociální politiku, jeho 11. schůzi dne 17. 5. 2007, kdy po posouzení všech náležitostí, které zde zmínil pan místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, doporučuje výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovně, aby zamítla tento vládní návrh, sněmovní tisk 190.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji výboru pro sociální politiku. Nyní požádám zpravodajku výboru pro zdravotnictví paní poslankyni Jiřinu Fialovou, aby nás seznámila s usnesením. Vidím, že ji zastoupí paní poslankyně Marková. Prosím tedy o přednesení toho, čím se zabýval váš výbor.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych v zastoupení kolegyně Fialové vám přečetla usnesení z 9. schůze výboru pro zdravotnictví konané 23. května 2007. Po úvodním výkladu pana náměstka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem tohoto zákona, tak jak zde přednesl i pan ministr. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní poslankyně. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy, proto se zeptám na vaše aktuální přihlášky. Nejsou-li žádné takové přihlášky, končím obecnou rozpravu a můžeme se věnovat rozpravě podrobné. Ani do té nemám žádnou písemnou přihlášku, takže se vás táži a vyzývám vás, zda chcete vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Není-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu

Padl zde pouze návrh na zamítnutí, o kterém budeme hlasovat na začátku čtení třetího. Proto můžeme ukončit toto druhé čtení. Děkuji panu místopředsedovi vlády a děkuji také oběma zpravodajům a můžeme se začít věnovat dalšímu bodu.

Tady máme drobný problém, protože dalším bodem měl být senátní návrh zákona o přechodu některých dalších věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí. Mám zde upozornění organizačního výboru, že pan senátor, který měl tento zákon uvádět a být zde během druhého čtení, je na služební cestě, omlouvá se z dnešního jednání, a vzhledem k tomu, že nemáme nikoho, kdo by nás tímto zákonem prováděl, navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom projednávání tohoto bodu odložili a o tom, kam jej zařadíme, rozhodli zítra ráno v té první půlhodině, kdy mohou padat procedurální návrhy. Pokud není žádná námitka proti tomuto mému návrhu na další postup - a ptám se na ni, ale nevidím ji - tak považuji, že jsme takto souhlasně rozhodli.

***


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP