(17.40 hodin)
(pokračuje Stehlíková)

Dělá to organizace Partners Czech. Tam je zohledněn navíc i aspekt vícenásobné diskriminace, kde příslušník jakékoliv minority, například etnické, je zároveň diskriminován nikoliv pouze jako příslušník této minority, ale rovněž jako žena. Například projekt číslo 3, který dělá společnost Člověk v tísni ve spolupráci s Českou televizí, se zaměřuje na podporu integrace Romů prostřednictvím kursu multikulturní výchovy pro střední a základní školy. Je vyloženě zaměřen na roli ženy v tradiční romské společnosti.

Velice zajímavá je odborná antidiskriminační kampaň, která předkládá žákům možnost v modelových studiích prožít situaci diskriminace. Je vyloženě postavena na zohlednění principu diskriminace na základě pohlaví. Konkrétně např. diskriminace z hlediska jednak věku, jednak mateřských povinností ženy, kdy je diskriminována na trhu práce, nebo situace diskriminující ženu například, jak známe ze zemí západní Evropy, používáním muslimských šátků.

Tvrzení, že projekty, které byly vybrány Úřadem vlády na základě řádného výběrového řízení a schválení Evropskou komisí, by byly nějak jednostranné, neobstojí, neboť jedním z prováděcích kritérií byla právě komplexnost těchto projektů.

Co se týče druhé části otázky, která spočívala v programových prioritách vlády, a toho, jakým způsobem vláda bude realizovat rovné příležitosti nebo chránit práva mužů a žen, musím znovu zopakovat, že generálním a střechovým nástrojem této ochrany je bezesporu antidiskriminační zákon, který je v současné době projednáván v Legislativní radě vlády, resp. již byl projednán. Je to dluh, který předcházející vláda sociálně demokratická nesplatila, a teprve teď, s křížkem po funusu, přicházíme s tímto zákonem, ačkoliv měl být již podle závazku přijat v roce 2004. Splácíme závazek nejen Evropské unii, ale i našim občanům.

Dále, co se týče záležitosti odboru rodiny a rovných příležitostí mužů a žen, já se nedomnívám, že zařazení rovných příležitostí do odboru rodiny je nějak inkompatibilní, domnívám se, že tyto věci těsně souvisí a patří to také do Ministerstva práce a sociálních věcí z hlediska toho, že právě zohlednění rodinných povinností na trhu práce, zohlednění role žen ve společnosti a její úlohy mateřské, s tím, jakým způsobem žena dostane rovné šance pro realizaci na trhu práce, odpovídá tomuto zařazení.

Tady to, co se proslýchá - já se domnívám, že nemůžeme vycházet z toho, co se proslýchá. Já se domnívám, že Rada vlády pro rovné příležitosti má regulérně obnovit svoji funkci. Potřetí vás vyzývám, abychom spolupráci v této oblasti napříč politickým spektrem prohloubili. Myslím si, že je to ta správná půda, na které bychom se mohli setkat a diskutovat o našich názorech a společně konstruktivně najít východisko k tomu, abychom zkvalitnili ochranu lidských práv žen, a nejenom žen, ale všech menšinových skupin na základě základních diskriminačních principů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. S doplňujícím dotazem paní poslankyně Anna Čurdová.

 

Poslankyně Anna Čurdová: To už ani nebude dotaz, protože to je stále o tom samém - já o voze a paní ministryně o koze, předtím jako pan premiér.

Musím tady důrazně odmítnout, že to, že splácíte dluh sociálně demokratické vlády, která nezpracovala antidiskriminační zákon. Antidiskriminační zákon byl předložen, Sněmovnou prošel, ale bohužel ke konci volebního období nebyl podržen našimi koaličními partnery, a to ze strany lidové a z Unie svobody. Takže tady žádný dluh v této chvíli nesplácíte, protože ten zákon byl připraven, byl projednán.

Co se týká ostatních záležitostí, práce Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je zablokována, protože v této době má pouze šest členů a ani nemůže být svolána, protože kdyby byla svolána, tak je neusnášeníschopná, a zodpovědní ministři ve vaší vládě, ve které vy sedíte, zatím nepověřili náměstky, kteří by byli mohli být do rady vlády dojmenováni. Takže to je prosím, stav, který je.

Já jsem vám také říkala, že zvedám vaši rukavici v tom, abychom se posunuli v politice prosazování rovnosti příležitostí žen a mužů (upozornění na čas), ale musím tady odmítnout to, o čem tady vy hovoříte. Rovné příležitosti žen a mužů nejsou jenom antidiskriminační zákon. Je to problematika, která je průřezová, a pokud nebude naplňována, můžeme se dostat do velkých ekonomických problémů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Slovo má paní ministryně Džamila Stehlíková.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Vážená paní poslankyně, já vám nenabízím rukavici, já vám nabízím ruku. A ve všech těch záležitostech, o kterých se bavíme, budeme spolupracovat.

Ano, to je problematika průřezová a vím, že HDP neporoste, pokud nezapojíme ženy do plnohodnotného hospodářského, kulturního či politického života. V tom s vámi souhlasím. Hledejme společné nástroje. Společný nástroj je - znovu opakuji - že práci Rady vlády pro rovné příležitosti musíme obnovit, v tom se domnívám, že spolupráce bude fungovat, a beru to jako svůj úkol, protože to patří do oblasti lidských práv.

Co se týče antidiskriminačního zákona. Já nevím, proč to ve vás vyvolává takové emoční napětí. Nicméně když vám opravdu tolik záleží na přijetí toho zákona, věřím, že ho podpoříte, až přijde do Sněmovny, takže nebude problém, aby vládní návrh antidiskriminačního zákona byl přijat. Ani v této oblasti nevidím, že by docházelo k nějaké kontroverzi, a myslím si, že dialog nemusíme vést prostřednictvím interpelací. Ještě jednou říkám - na půdě výboru, komise, v rámci osobních setkání můžeme tuto práci v oblasti rovných příležitostí mužů a žen zkvalitnit.

Uvítala bych méně konfrontační tón, protože nám jde o společnou věc, a věřím, že dokážete prokázat, že vám opravdu jde o věcné naplnění záměru, jelikož cílem této vlády opravdu je zkvalitnit ochranu lidských práv, prosadit vymáhatelnost práva, prosadit v praxi zrovnoprávnění mužů a žen. Myslím si, že pokud spolupráce poběží napříč politickým spektrem, a dialog vítám, bude o to kvalitnější. Ostatně si myslím, že dialog mezi vládou a opozicí na toto důležité lidskoprávní téma je velmi pozitivním prvkem práce této Sněmovny.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, paní ministryně. Paní poslankyně Čurdová bude mít slovo i nadále, neb byla vylosována jako dvacátá pátá s interpelací na ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase ve věci práce Ministerstva práce a sociálních věcí. Prosím.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Vážená paní předsedající, já tuto interpelaci stahuji a pošlu ji panu ministrovi písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, čili přecházíme k šestadvacáté interpelaci. Zde má slovo poslanec David Rath, který interpeluje ministra vnitra Ivana Langera ve věci práce Ministerstva vnitra III.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, paní předsedající. Zjevně se asi nedočkám vaší odpovědi jako političky z ODS, proč tady nikdo není z ministrů ODS. Konečně, je tady pouze torzo vládní koalice, není tady ani žádný z ministrů KDU, ani žádný z ministrů ODS, ani vicepremiérů. Zdá se, že takto vláda přistupuje ke svým povinnostem ze zákona a takto vláda přistupuje ke svým povinnostem z ústavy, a za to bere vláda a její ministři peníze. Je to trošku volání opuštěného na poušti, ale myslím si, že je to dobře, aby to nezapadlo, protože vy naprosto ignorujete naše snahy o to, abyste sdělili, kde jsou ti interpelovaní ministři, protože podle mého soudu z účasti v Poslanecké sněmovně ministra omlouvá pouze těžká nemoc nebo zahraniční cesta, kde reprezentuje Českou republiku jako ministr, nikolivěk senátní výlet za mořem a sluncem, jak absolvoval pan ministr Julínek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP