(17.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Těmito slovy jsme ukončili šestnáctou interpelaci.

Sedmnáctá interpelace patří paní poslankyni Heleně Mallotové, ale nevidím ji zde, proto její interpelace propadá. A dostáváme se k interpelaci osmnácté. Táži se, zda je zde přítomna paní poslankyně Kateřina Konečná, aby mohla svou interpelaci vznést. Není-li přítomna, propadá jí interpelace.

A s devatenáctou interpelací má slovo poslanec David Rath, který se obrací na ministra vnitra Ivana Langera ve věci práce Ministerstva vnitra II.

 

Poslanec David Rath: Děkuji. Ta absence ministrů má jedinou výhodu, že interpelace jdou hodně rychle. Nedozvěděli jsme se od paní předsedající, z jakých důvodů se pan ministr Langer omluvil, zda je na partajní akci na Žofíně místo toho, aby plnil své zákonné povinnosti v této Sněmovně, ať jako poslanec nebo jako ministr. Budiž.

Myslím si, že zde měl být dnes zvláště on, protože právě situace, která nastala na 1. máje a která zde již byla zmíněna, to znamená, že skupina mladých lidí byla zcela bezdůvodně policií zadržena, odvezena. Ještě bych dovedl pochopit, kdyby alespoň dělali to, co svého času páchal premiér Topolánek, to znamená kopali do nějakých vozů či někomu vyhrožovali zabitím, tak tam chápu, že by policie měla zasáhnout. Podle svědeckých výpovědí oni jen stáli a vyjadřovali svůj názor, dokonce ani nikoho nenapadali, ani slovně nikoho nenapadali, přesto byli zadrženi a odvezeni na policejní stanici, kde navíc byli úplně nesmyslně, aniž by byli jakkoliv ozbrojeni, což si policie nějakým způsobem ověřila tím, že je vyšetřila, resp. prohmatala, tak je nechala svléknout donaha, nechala dělat několik dřepů a takové další věci, což je nepochybně ponižování lidské důstojnosti.

Já zcela chápu, že pan ministr Langer, když ještě byl v opozičních lavicích, tak tady interpeloval často ministra vnitra za práci policie, dnes on sám v té pozici tvrdí, že není ministrem policie. Takže je zvláštní, že jeho kritika zaznívat mohla a on sám se obdobné kritice brání, bojí, vyhýbá se jí, a to je prostě samozřejmě špatně. Pan ministr Langer špatně vykonává funkci ministra vnitra a měl by rezignovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Na tuto otázku samozřejmě bude odpovězeno také písemně.

Přicházíme k dvacáté interpelaci a tu vznáší pan poslanec Jan Hamáček, opět na ministra vnitra Ivana Langera ve věci práce policie II.

 

Poslanec Jan Hamáček: Vážená paní předsedající, vážení členové vlády, vzhledem k nepřítomnosti ministra vnitra tuto interpelaci zašlu písemně. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Prosím tedy s jedenadvacátou interpelací pana poslance Miroslava Opálku, který interpeluje ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase ve věci srovnávání metodiky vykazování nákladů na bydlení. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane nepřítomný ministře, při prokazování nákladů na bydlení v družstevních bytech a v bytech ve vlastnictví se pro účely příspěvku na bydlení podle zákona o státní sociální podpoře uvádějí ve všech případech částky, které jsou v § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 112/2006 Sb.; jde podle uvedeného textu o ty náklady, které jsou srovnatelné s nájemným. Mám za to, že nejde o postup spravedlivý, protože jak družstevníci, tak i vlastníci bytů platí měsíčně různé částky do fondu oprav a na správu svých bytů a domů. Nedovedu proto pochopit, proč se neuvádějí právě tyto částky, které se liší dům od domu podle kvality péče, kterou domovní samospráva bydlení věnuje. Nakonec náhrada je přece limitována.

Přestože uznávám, že vaše ministerstvo do zákona včlenilo rozumné hodnoty, které odpovídají nájemnému ve výši 25 korun z metru čtverečního měsíčně, bylo by na místě, kdyby se v žádosti o příspěvek uváděly hodnoty skutečně placené, zvláště proto, že tento příspěvek je stanoven jen do výše přiměřených nákladů podle počtu členů domácností.

Žádám vás proto, vážený pane ministře, abyste formou podzákonných opatření upravil metodiku pro vykazování nákladů na bydlení tak, aby družstevníci a členové společenství vlastníků jednotek uváděli náklady, které odpovídají nájmům ve skutečné výši. Nejde jistě o žádný překvapivý krok. U takto složitého a zcela nového předpisu, jako jsou novely zákona o státní sociální podpoře, je možná určitá korekce vyvolaná praxí, což se očekává i u jiných zákonů. Přitom doporučuji také započítávat jako oprávněné náklady rozhlasové a televizní poplatky, které jsou vázány na odběr elektřiny, a tedy prakticky pro všechny byty povinné.

Děkuji předem - v tomto případě za písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, bude vám odeslána. Dvaadvacátou interpelaci paní poslankyně Ladislava Zelenková stahuje, a proto má nyní slovo paní poslankyně Gabriela Kalábková - která tu není, takže její interpelace propadá.

Žádám o slovo paní poslankyni Annu Čurdovou, která interpeluje paní ministryni Džamilu Stehlíkovou ve věci vládní kampaně II. Prosím.

 

Poslankyně Anna Čurdová: Děkuji, vážená paní předsedající. Vážená paní ministryně, já si myslím, že už některé záležitosti, které se týkají kampaně k Evropskému roku rovných příležitostí, tady zazněly a v podstatě vám nechám v tuto chvíli čas, abyste i některé ty záležitosti, které zazněly na komisi pro rovné příležitosti, mohla dotáhnout do konce, to znamená záležitosti, které se týkají toho, že do evropského roku nebyly zahrnuty projekty, které se týkaly genderu, že v podstatě kampaň byla směřována jednostranně na projekty, které v podstatě se týkaly pouze začleňování romské komunity a už v menší míře například tělesně postižených, event. zaměstnanosti.

Nicméně mi dovolte, abych tady ještě zareagovala na vaši otázku, která tady zazněla, abych doložila některé záležitosti, které se týkají toho, co já jsem nazvala konzervativní revolucí.

Ty obavy ve mně vzbuzují některé kroky a postupy ministerstva, které do této chvíle bylo zodpovědné za realizaci politiky rovnosti příležitosti žen a mužů, to je Ministerstva práce a sociálních věcí. V podstatě likvidace oddělení pro rovnost příležitostí žen a mužů, jeho převedení pod otázky rodinné politiky. Výroky, kterých se dopouštějí poradci pana vicepremiéra Nečase, kterých se dopouštějí poradci, kteří pracují v mozkovém trustu Občanské demokratické strany, to je v Centru pro ekonomiku a politiku. To, že se proslýchá, že by měly být zrušeny priority a postupy vlády v oblasti prosazování rovnosti žen a mužů, to je akční plán, který nás zavazuje naplňovat rovnost příležitostí, je Organizace spojených národů, čehož se měla týkat moje další interpelace, která byla vylosovaná jako poslední.

To jsou všechno informace, které jsou z otevřených zdrojů, a mě pouze překvapuje, že ministryně vlády, která je zodpovědná za realizaci lidskoprávní otázky, o těchto záležitostech neví, nebo o nich není informována.

Já vám pro tuto chvíli děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Ministryně vlády ČR Džamila Stehlíková Vážená paní předsedající, dámy a pánové. Vážená paní poslankyně, krátce jenom uvedu odpověď na první část otázky týkající se Evropského roku rovných příležitostí.

Není pravda, že by tyto projekty nějakým způsobem jednostranně zohlednily pouze jednu menšinovou diskriminovanou skupinu, konkrétně Romy, protože dle příslušného nařízení a prováděcích směrnic Evropské komise všechny aktivity vybrané k podpoře zohledňují rozdílný způsob, jakým ženy a muži pociťují diskriminaci. Všechny aktivity v rámci Evropského roku rovných příležitostí oslovují a zapojují muže a ženy. Konkrétně mohu uvést, že projekt Brno slaví rovné příležitosti pro všechny, jehož výstupem bude několik DVD filmů, konkrétně šest, zohledňuje, jakým způsobem vnímají diskriminaci muži a ženy. Konkrétně tak, že tři filmy budou z pohledu žen, tři z pohledu mužů. Úplně stejně pojatý projekt číslo 2, to je projekt Naši sousedé, kde se vytvářejí filmové dokumenty pro školy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP