(17.10 hodin)
(pokračuje Zelenková)

Protože základním nástrojem při učení je vykonávání zpětné vazby, to je informace o tom, co se žák naučil, ptám se, kde bude vaše ministerstvo tyto informace brát. Postupně totiž rušíte veškerá ověřování znalostí, kompetencí a dovedností žáků, která by vám tyto informace mohla přinést. Děláte vše pro to, abyste odložila státní maturitu ad acta, rušíte ověřování znalostí žáků v 5. a 9. třídě, chcete zrušit zkoušky mezi nižším a vyšším gymnáziem, přijímací zkoušky na středních školách - k tomu, jak jste zjistila, naštěstí nemáte kompetenci. Česká školní inspekce, která byla schopna nějaké informace o výsledcích vzdělávání dodat, pod vaším vedením prakticky nefunguje.

Ptám se tedy, jak chcete řídit Ministerstvo školství, když nebudete ani vzdáleně tušit, jaké jsou výsledky vzdělávání na našich školách, když nebudete tušit, jestli se žáci v těchto našich školách vůbec něco naučili? (Předsedající: Váš čas uplynul, paní poslankyně.) Vy nebudete tušit, jaké jsou např. znalosti žáků po ukončení školní docházky z anglického jazyka. Jak chcete něco řídit bez informací o tom, co řídíte? Děkuji,.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím o odpověď paní ministryni školství Danu Kuchtovou.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážená paní předsedající, vážená paní poslankyně, vážené dámy a pánové, obavy paní kolegyně poslankyně Zelenkové sdílím jenom zčásti. Je tedy opravdu objektivně dáno to, o čem jste mluvila, to znamená změnilo se odvětvové řízení školství, mění se populační křivky, mění se i další objektivní ukazatele ve školství. Celé naše školství se v podstatě mění a já bych řekla, mění se i tak, jak se mění celá naše společnost, a to nejenom Česká republika, ale i Evropa a globální společnost. Je třeba tyto trendy, objektivní trendy, vzít na vědomí a je třeba s nimi pracovat. Dávám vám za pravdu, že dosavadní můj postup v tom smyslu, že bych chtěla, aby školství bylo co nejprostupnější, aby v něm žáci naráželi na co nejméně bariér, které pro ně představují např. testy, zkoušky, hodnocení, které by bylo, řekla bych, v rámci školní inspekce pouze hodnocením kontrolním, tak to je trend, od kterého já chci ustoupit, to je něco, co bych ve školách opravdu nerada viděla. Na druhou stranu, a proto říkám, že ta část vašeho hodnocení je správná, je třeba ve školách hodnotit a je třeba vědět, jak vypadá kvalita vzdělávání.

Dovolila bych si vás tady seznámit - nevím, jestli to zvládnu, potom když tak písemně - s některými aspekty hodnocení, tak jak já je vidím jako velice vhodné a kvalitní.

Za prvé bych chtěla zmínit Českou školní inspekci. Česká školní inspekce má některé problémy, se kterými se potýká. Znovu tady ale opakuji, že pod mým vedením k žádným dramatickým změnám nedošlo a nedochází. Já spolupracuji s ústřední školní inspektorkou, snažím se o to, aby informace o vzdělávání žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení byly pravidelné, aby to sledování tady bylo, aby se hodnotila efektivnost vzdělávací soustavy, aby se hodnotily podmínky, průběh, výsledky vzdělávání a především atmosféra ve školách. Myslím si, že s paní inspektorkou diskutujeme a připravujeme nový plán činnosti, ve kterém už toto bude obsaženo. Samozřejmě, přiznávám upřímně, že to bude za velkého tlaku v tom smyslu, že budeme muset snižovat počty inspektorů, ale budeme se snažit, aby to nebylo na úkor hodnocení, na úkor kvality.

Další způsoby evaluace, tedy zjišťování úrovně vzdělávání. Dovoluji si vám nabídnout mezinárodní srovnávání, na kterém se podílíme, to jsou jednak srovnávání PISA, která proběhla v roce 2000 a 2003, kdy tady proběhlo hlavní šetření, a v České republice došlo v oblasti matematické gramotnosti k významnému zlepšení výsledků, v oblasti přírodovědné gramotnosti ke zlepšení, v oblasti čtenářské gramotnosti je náš výsledek průměrný, ale to vy asi víte. Další testy, na kterých se budeme dál účastnit, jsou TIMMS a INES. To jsou tedy mezinárodní zjišťování, tedy mezinárodní testy.

Další nástroj, který považuji za velmi důležitý, je autoevaluace. To je pomoc školám v oblasti vlastního hodnocení. Vlastní hodnocení je dáno § 12 odst. 2 zákona č. 561 a já ho chápu jako systematický pravidelný proces, ve kterém si škola sama zjišťuje a vyhodnocuje údaje o hlavních oblastech své činnosti. Škola tak přebírá odpovědnost, iniciativu a na základě zjištěných informací a vlastní sebereflexe hledá svou strategii výuky, svou strategii vzdělávání. Chtěli bychom při vlastním hodnocení škol spolupracovat. Už jsem zmiňovala, to je jedna podle mého názoru z hlavních činností České školní inspekce, ale budeme dál školám nabízet i metodickou podporu, budeme připravovat autoevaluační nástroje, systémy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Chceme uvádět příklady dobré praxe. To jsou metody, které zdánlivě vypadají jako neúčinné, ale v praxi se ukázaly jako velmi účinné, neboť se vlastně ztrácí ten stres z toho srovnávání škol, který já chci v každém případě odbourat a ke kterému vedly takové ty testy, které jste zmiňovala, testy, které nakonec vedly ke srovnávání škol po 5. a 9. ročníku.

Ještě bych vás chtěla seznámit s… nebo kolik mám ještě času? (Předsedající: Dvacet vteřin.) Potom bych si dovolila ten zbytek písemně. Týká se to tedy těch projektů Kvalita 1, Kvalita 2. Myslím si, že vy asi víte, o čem bych chtěla mluvit, ale je to vlastně hodnocení, které je v rámci projektů z Evropského sociálního fondu. Týká se to dvou systémových projektů: vytvoření systému externího monitorování a hodnocení včetně zřízení centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a národní šetření. Čili Kvalita 1, Kvalita 2. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď paní ministryně Dany Kuchtové. S doplňujícím dotazem paní poslankyně Ladislava Zelenková.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji paní ministryni za odpověď. Musím konstatovat, že v její odpovědi jsem našla jisté stopy sebereflexe, byť s její naznačenou koncepcí školství souhlasit samozřejmě nemohu. Já myslím, že nemůžeme vystačit s tím, že budeme sledovat jako základní prioritu to, že děti nesmějí být podrobovány ve školách vůbec žádnému stresu. Život bez stresu neexistuje, a jestliže škola připravuje žáky na určitou rozumnou míru stresu, tak jsou jenom připraveni na to, co je v životě čeká.

Pokud jste tady argumentovala výsledky šetření PISA z roku 2000 až 2003, tak samozřejmě to jsou výsledky za léta dávno minulá. Pokud naše děti nebudou podrobovány žádnému ověřování znalostí, opravdu nechci vidět, jak dopadnou další srovnávání TINS a PISA, která nás v budoucnu čekají. (Předsedající: Uplynul váš čas, paní poslankyně.) Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zeptám se, zda chce reagovat paní ministryně Kuchtová. Je tomu tak, má tedy slovo.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Jsem nějak ve stresu, už jsem minula pultík.

Ohledně debaty o tom, jak velký význam má stres ve školách - já se do toho nebudu pouštět, protože si myslím, že na to můžeme mít každý nějaký individuální názor. Já se domnívám, že je třeba, abychom se zaměřili co nejvíce na to, co děti umějí, co nám mohou prokázat, že je jejich předností, a nikoli zaměřovat se na to - a to se v těch testech v podstatě často stává - co neumějí. Nejde jenom o stres, jde skutečně o pozitivní přístup k žákům.

Ty průzkumy, které jste zmínila, samozřejmě pokračují, probíhají tady další šetření. Třeba v roce 2005 pilotáž na šetření zaměřené na přírodovědnou gramotnost a v roce 2006 (?) teď probíhá hlavní šetření k tomu. To bylo u PISA. U TINS se v roce 2006 uskutečnilo pilotní šetření, které ověřovalo testové úlohy v matematice, dotazníkové položky a metodiku výzkumu v ještě dalších přírodovědných předmětech.

Já v každém případě tato mezinárodní srovnávání budu podporovat, protože jsou v podstatě anonymní a protože nevedou k tomu, čeho se bojím u testů. Nevedou k tomu, že se řekne: tato škola je dobrá, tato škola je špatná. V tom testu se ale nikdy neprojeví to, jestli v té škole třeba dobře pracuje přírodovědný kroužek nebo jestli tam jsou zaměřeni na dobrovolnou práci s postiženými nebo nějakou podobnou věc. To se nikde v testech neprojeví a na škále hodnocení školy to potom není plus. Je to skutečně hodnocení neobjektivní v testech. Já bych se jim opravdu ráda vyhnula.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP