(17.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr Aleš Řebíček s odpovědí.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Tak co se týče antimonopolního úřadu, tak tam samozřejmě má určitou nezávislost. Já samozřejmě o té záležitosti vím. Ony to nebyly české firmy, protože ve většině případů, i v případě Strabagu, bylo jakoby sídlo na Slovensku, to znamená nemělo to přímé dopady. Nicméně rozhodně to bylo něco, co nám ukázalo možný další vývoj.

Sledování cen. Já si hodně slibuji i od PPP na D3, protože my jsme se shodli na tom, že ten privátní partner bude finanční instituce nebo peněžní ústav, který bude ve spolupráci se státem realizovat to výběrové řízení. Pokud samozřejmě má splnit ten parametr, který jsem naznačil, to znamená, že to nebude stát víc, než kdyby si stát půjčil za řekněme standardních podmínek peníze na tu stavbu, tak samozřejmě to bude určitou zpětnou vazbou, protože nám to ukáže, kam až se to dá vysoutěžit, když se spojí stát a privátní sektor. Takže tam já očekávám nějakou zpětnou vazbu.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Tím jsme se vyrovnali s jedenáctou interpelací. S dvanáctou žádám o slovo pana poslance Václava Snopka, který se obrací na ministra Jiřího Pospíšila ve věci Vězeňské služby, ve věci rušiček, jestli je to napsáno správně. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já mám interpelaci trošičku usnadněnou, neboť kolega z kontrolního výboru pan Dušek řekl podstatu věci, o kterou se jedná. Přesto musím upřesnit některé výroky a požádat pana ministra o reakci.

Pan Dušek uvedl, že na základě předložené zprávy víme, které dvě společnosti se podílejí na zakázkách pro Vězeňskou službu. Mě zaráží taková skutečnost, že taková renomovaná instituce, jako je Ministerstvo spravedlnosti, nepostřehne to, že v obou dvou společnostech figurují stejné osoby. To už začíná býti vždycky podezřelé, nehledě na to, pokud tyto osoby dělají vlastně prostředníka a vlastně obchody přes třetí osoby. Pánové Heimrle (?), pan Bartoš jsou v obou dvou společnostech, což lze jednoduše ověřit.

Pane ministře, vy jste uváděl, že velkou zodpovědnost za řešení případu má inspekce Vězeňské služby. Já se osobně domnívám, že jste to především vy jako ministr spravedlnosti, který zodpovídá za správu kapitoly 336 Ministerstvo spravedlnosti. Pane ministře, jste si vědom toho, že pochybení v hospodaření Vězeňské služby hraničí s organizovaným vykrádáním kapitoly vašeho rozpočtu? Jste si vědom toho, že každý den, dokud bude vrcholový management Vězeňské služby na svých místech, ve svých funkcích, může docházet k dalším finančním ztrátám, ztrátám ve státním rozpočtu, může docházet k zametání stop anebo vytváření nátlaku na podřízené nebo dodavatele?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Požádám pana ministra Jiřího Pospíšila o odpověď.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já chci na úvod říci, že jsem vůbec o inspekci Vězeňské služby nehovořil. To mě pan poslanec špatně poslouchal. Na jeho kapciózní otázky se pokusím stručně odpovědět.

Jestli může docházet k zametání stop nebo nátlaku. Chci ho upozornit, a on jako člen kontrolního výboru by to měl vědět, že odbor generální inspekce provedl konečnou analýzu, že k tomuto již došlo. To znamená těžko může někdo zametat stopy, pokud již inspektoři Ministerstva spravedlnosti byli na místě, provedli kontrolu mezi dny 24. a 27. dubna. V tuto chvíli nasbírané informace vyhodnocují a do poloviny května na základě nasbíraných informací předloží závěry, které, předpokládám, budou diskutovány též na kontrolním výboru.

Já chci říci, že mně připadá jako standardní a správný postup, že když se ukáže podezření, že mohlo dojít k pochybení, a zatím je to podezření, že mohlo dojít k pochybení, tak že příslušné dozorčí a kontrolní orgány činí, že jsou přijaty výsledky takové kontroly a na základě nich se vyvodí odpovědnost. To Ministerstvo spravedlnosti činí. Kontrola byla zahájena v zásadě okamžitě poté, co jsme dostali informace od generálního ředitelství Vězeňské služby. Je to mimořádná kontrola v rámci toho, jak vykonává odbor generální inspekce pravidelné kontroly; ve chvíli, kdy mohl zahájit takovouto mimořádnou kontrolu, tak ji do svého plánu vtěsnal a zahájil ji. A já jsem přislíbil a zdůraznil, že z ní vyvodím důsledky.

Na druhou stranu vás, pane kolego, jako člena kontrolního výboru žádám, aby kontrolní výbor byl činný, protože kdybyste již činní byli, a mohli byste být činní, tak jsme zde již konkrétní výsledky mohli mít. Takto jsme zatím bohužel pouze v rovině informací, které nikterak nesnižuji, nikterak nechci snižovat jejich význam, ale je třeba, pokud z nich chceme vyvodit důsledky, aby byly verifikovány, prověřeny a aby byly zformulovány do jasných závěrů. Bohužel, zatím k tomu ještě nedošlo. Takže já vás vyzývám, nechť kontrolní výbor je aktivnější, přijme jasné usnesení a Ministerstvo spravedlnosti tyto závěry určitě bude výrazně reflektovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla odpověď pana ministra. Pan kolega Václav Snopek s doplňujícím dotazem. Prosím.

 

Poslanec Václav Snopek: Vážený pane ministře, já vás chci ujistit, že podnět prvotně vznikl na kontrolním výboru, a protože jsme měli nejasnosti, tak jsme postupovali tak, jak jsme postupovali. Děkuji vám za vstřícnost a věřím, že informace dostaneme v co nejkratší době. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Také děkuji. Zeptám se pana ministra, zda chce ještě reagovat. Ano. Prosím tedy.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Pane kolego, informace dostanete ve druhé polovině měsíce května, v mimořádně krátkém termínu, a budu velmi rád, pokud je projednáme a pokud bude přijat výsledek, který bude mít podporu řekněme všech politických frakcí zastoupených ve Sněmovně, protože já si vážím toho, že vedení Vězeňské služby je nestranické. Bylo vybíráno minulou vládou. Já doufám, že na odborné úrovni, a doufám, že takto budeme dále postupovat - to znamená na základě faktů, odbornosti, a ne politického zaujetí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Kateřina Konečná, která ve věci rozpuštění politických stran interpeluje ministra vnitra Ivana Langera. Prosím.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, paní předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já svou interpelaci pošlu písemně panu ministrovi, abychom o ní mohli diskutovat, protože to, že on mi do 30 dnů odpoví, už neznamená, že já jsem vůbec schopna s ním na to téma navázat rozhovor.

Nicméně jsem chtěla připomenout, že mě trošku zaráží, že tady pan Langer dneska není, protože evidentně ještě ve dvě hodiny v této Poslanecké sněmovně byl. A já si moc dobře pamatuji, když byl tehdejší zásah na CzechTeku, jak tady křičel, jak je důležité, abychom o tom mluvili, abychom bránili napadené. A také si pamatuji, že pan kolega Bublan měl tolik odvahy, že se za tento řečnický pult šel postavit a šel s námi o tomto tématu diskutovat.

Takže já svou interpelaci zašlu písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. Dostáváme se tím ke čtrnácté interpelaci a o slovo prosím paní poslankyni Ladislavu Zelenkovou, která ve věci kvality vzdělávání oslovuje paní ministryni Danu Kuchtovou. Prosím.

 

Poslankyně Ladislava Zelenková: Děkuji, paní předsedající. Vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, vážená paní ministryně, než se dostanu ke své otázce, dovolím si obecné konstatování týkající se regionálního školství.

V podstatě jde o tři základní trendy, které ho ovlivňují. Za prvé: Po reformě veřejné správy došlo k decentralizaci našeho školství. Školy přešly na obce a kraje. Za druhé: Od listopadu došlo ke zdvojnásobení počtu žáků na maturitních oborech. Za třetí: Významný dlouhodobý pokles populační křivky vede k tomu, že školy bojují čím dál tvrději o žáka. Tyto trendy vedou k významnému slevování požadavků na žáky, dochází celkově k dramatickému poklesu úrovně vzdělávání v našem regionálním školství. Pokud tomu, paní ministryně, nevěříte, zkuste se na to pedagogů zeptat. Každý učitel vám to v barvách vylíčí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP