(16.10 hodin)
(pokračuje Kalábková)

Za druhé. Považujete postup Policie České republiky a zejména zásah proti členům Mladých sociálních demokratů a dalším protifašistickým aktivistům na Střeleckém ostrově v Praze dne 1. května 2007 za správný a přiměřený?

A konečně za třetí. Jedná se podle vás o normální a oprávněnou policejní taktiku na policejní služebně - svlékat potupně zadržené donaha před zraky ostatních a nutit je k provádění prostných cviků?

Vážený pane ministře, děkuji vám předem za vaši písemnou odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já děkuji paní poslankyni Kalábkové. Pouze upozorňuji, že jsem ji nechala mluvit i přes čas vymezený pro interpelaci právě proto, že chápu, že není zde přítomen pan ministr. Ale prosím všechny ostatní kolegy, aby respektovali čas, který je přesně vymezen na položení dotazu a posléze také dodatečného dotazu.

Nyní patří slovo panu poslanci Petru Krillovi, který se obrací na ministra Ivana Langera ve věci jednání s odbory o služebním zákoně. Prosím, máte slovo, pane kolego.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, paní předsedající. Já za nepřítomnosti pana ministra zašlu svoji interpelaci písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji i vám. Třetím vylosovaným je pan kolega Miroslav Opálka a ten interpeluje ministra Jiřího Pospíšila ve věci vkladových řízení v katastru nemovitostí Bytového družstva Říčany. Prosím pana poslance o slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, Ústavní soud České republiky rozhodnutím ze dne 12. 4. 2006 odmítl návrh na zrušení těch částí zákona č. 82/1994 Sb., o vlastnictví bytů, které umožňují převod družstevních bytů do vlastnictví nájemců-členů družstva, s odůvodněním, že napadená právní norma není protizákonná.

Již při převodu bytových družstev do působnosti obchodního zákoníku si zákonodárce velmi dobře uvědomoval, že nelze zákonem učinit podnikatelem toho, kdo podnikat nehodlá. Proto již v transformačním zákoně, § 24 zákona 42/1992 Sb., je ustanovení, že družstevník-nájemce bytu má právo zvolit pro ochranu svého bytu jinou formu správy či vlastnictví. Málo využívaný zákon č. 52/1966 Sb. byl nahrazen později zákonem č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, který také specifikoval postup při převodu družstevního bytu do vlastnictví.

Do té doby měl každý, kdo s družstvem uzavíral jakoukoliv smlouvu, vědět, že družstevním bytem ručit nelze. Podle obchodního zákoníku může družstevník ručit za dluhy družstva pouze do výše svého členského podílu.

Městský soud v Praze svým usnesením 99/K21/98-1249 ze dne 18. července 2006 uložil správci konkursní podstaty Bytového družstva Kavčí skála Říčany, aby s odkazem na výše jmenované zákony mimo jiné řádně ukončil vkladová řízení v katastru nemovitostí a následně vyškrtl sporný majetek ze soupisu konkursní podstaty a oznámil tuto skutečnost konkursnímu soudu. U nepřevedeného majetku pak soud uložil bezodkladně postupovat podle ustanovení § 27 odst. 7 zákona o konkursu a vyrovnání, zákon č. 328/1991 Sb., to je nabídl byty družstevníkům.

Mohu vám doložit, vážený pane ministře, například výpis z listu vlastnictví č. 5098 pro katastrální území Říčany z 15. března letošního roku, že se tomu tak dosud nestalo. Proto vás žádám, abyste v rámci své kontrolní činnosti tento konkrétní postup ověřil a učinil opatření, aby se dále neprohlubovala nejistota družstevníků a obavy ze ztráty jejich bytů.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pane poslanče, váš čas již uplynul.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Končím poslední větou. Jde o praktickou možnost, jak zvýšit důvěru obyvatel ve fungování České republiky jako právního státu. Za to vám chci poděkovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Prosím nyní o odpověď pana ministra Jiřího Pospíšila.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážená paní předsedající, dámy a pánové, já se pokusím stručně odpovědět na dotaz pana poslance. Jeho dotaz je veskrze odborný. Ptá se v zásadě na vyústění jednoho z nejsložitějších soudních případů v oblasti nakládání s družstevními byty. Je to věc, která se táhne od roku 1998. Já zde podrobně nechci vás seznamovat s nuancemi, nicméně dvakrát v té věci rozhodoval Ústavní soud, který rozhodl jinak, než rozhodl původně městský a vrchní soud. Rozhodl, že občané mají právo na družstevní byty.

Jinými slovy, mám-li to shrnout, v tuto chvíli byly ukončeny veškeré soudní záležitosti. Ta právní věc je vyřešena, ale občané dosud své byty nemají. V tom já vidím legitimní dotaz pana poslance a chci ho ubezpečit, že - protože nebyla položena otázka, spíš výzva - chci ho ubezpečit, že na té věci v tuto chvíli pracovníci Ministerstva spravedlnosti pracují a že mu zašleme písemnou odpověď v té oblasti, jak jsme schopni reflektovat a jak jsme schopni hlavně občanům v této věci pomoci.

Chci však upozornit na tu věc, že Ministerstvo spravedlnosti podle platného zákona o konkursu a vyrovnání nemá pravomoci, jak kontrolovat, respektive dozorovat činnost správců konkursní podstaty. Od toho je tady soud, který v zásadě ukládá správcům konkursní podstaty úkoly a též dozoruje nad tím, jak správce konkursní podstaty tyto úkoly plní.

Došlo-li tedy k tomu, že již v červenci roku 2006 městský soud uložil správci konkursní podstaty svým usnesením určitou povinnost, pak si kladu otázku, nakolik činnost soudu v té věci dále pokračuje a nakolik byla tato povinnost uložená správci konkursní podstaty kontrolována. Stejně tak mohlo dojít k "zádrhelu" na straně příslušného katastrálního úřadu, protože i tam mohlo dojít k určitým průtahům při zápisu. Zde chci upozornit, že u samotného katastrálního úřadu Ministerstvo spravedlnosti z pohledu kontroly opravdu nemá žádné pravomoci.

Jinými slovy, já jsem si vědom toho, že zde jde o to, co možná nejrychleji naplnit vynesené rozsudky, pomoci občanům, kteří podle rozsudku mají právo na ony byty. Chci proto přislíbit pomoc ze strany Ministerstva spravedlnosti. Chci však upozornit, že naše pozice bude spíše v rovině získání informací a faktickém prověření toho, kde došlo k zádrhelu. Právní možnosti zásahu v rovině činnosti správce konkursní podstaty a v rovině katastrálního úřadu bohužel Ministerstvo spravedlnosti nemá. Přesto, jak jsem řekl, se budeme snažit v rámci faktické naší činnosti oněm občanům pomoci a poskytnout informace, proč dosud k zápisu vlastnických práv nedošlo.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se pana poslance Opálky, zda má doplňující dotaz. A pokud ano, máte přesně teď prostor, abyste jej vznesl. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji za dotaz. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za vstřícnost. Jen bych poznamenal, že už jeho předchůdce s touto vstřícností na této půdě vystoupil a v podstatě se nic moc nezměnilo.

Chtěl bych ještě poznamenat, že družstevní byt nemůže být součástí konkursní podstaty, jak zde bylo řečeno. A úprava obchodního zákoníku s omezením oprávnění pro vedení neziskového bytového družstevnictví se zápisem do obchodního rejstříku? S tím bych souhlasil.

Pro vaši orientaci si tedy dovolím předat tabulku, která dokumentuje, že družstevní bydlení je stále moderní. Výstavba družstevního bytu je řádově levnější - nákladová pořizovací cena asi dvacet tisíc za metr čtvereční i méně - než ceny bytů od realitních kanceláří, kde se v Praze pohybují na šedesáti tisících, což je tedy třikrát více. I to může být snaha zpochybnit právní jistotu družstevnictví a já bych si přál, aby družstevnictví bylo i nadále podporováno. A prvním krokem může být výstavba družstevních bytů i ze Státního fondu rozvoje bydlení podle zákona č. 378/2005 Sb. a k tomu může vaše pomoc přispět.

Děkuji, pane ministře. (Předává mu tabulku.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Pan ministr na tuto doplňující otázku, nebo spíš postřeh, zareaguje. Prosím.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Já mohu reagovat na postřeh. Nikterak bych si nedovolil snižovat význam družstevního bydlení.

Jak jsem řekl, Ministerstvo spravedlnosti nemá zákonné pravomoci ve vztahu ke správcům, ale uděláme vše pro to, abychom fakticky pomohli občanům tak, aby jejich právo nebylo pouze v rovině rozsudku, ale nabylo i reálné podoby.

***




Přihlásit/registrovat se do ISP