(Jednání pokračovalo v 17.22 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, páni kolegové, ještě chviličku posečkáme. I když čas na přestávku klubu KDU-ČSL vypršel, přesto tady ještě členy klubu nevidím. Myslím, že by bylo slušné, abychom na ně počkali. (Zanedlouho vcházejí poslanci KDU-ČSL do sálu.) Vidím, že už přicházejí, tak myslím, že není potřeba vyhlašovat žádné jiné organizační opatření, jenom slušně počkáme na naše kolegy.

Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, budeme pokračovat v přerušeném jednání, které jsme přerušili na poradu klubu KDU-ČSL. Porada skončila. Požádám všechny o to, aby zaujali svá místa v jednacím sále, všechny ty, kteří mají zájem hlasovat o tisku č. 15, bod 48.

Protože skončila závěrečná slova zpravodaje a ostatních zpravodajů výborů, závěrečné slovo zástupce navrhovatelů, předtím, než začneme hlasovat o pozměňovacích návrzích, je potřeba ujasnit jedinou věc, a to jestli jsme správně pochopili návrh na zamítnutí a návrh na vrácení tohoto tisku do druhého čtení, tj. zda je podmíněný, to znamená, zda budeme hlasovat nejdříve o návrhu na vrácení do druhého čtení, nebo o návrhu na zamítnutí. Prosím pana zpravodaje Karla Černého, aby ozřejmil tuto část diskuse. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych si to dovolil jenom shrnout a seznámit vás s návrhem, jak budeme pokračovat v projednávání tohoto tisku.

Pod písmenem A byl ve druhém čtení předložen komplexní pozměňovací návrh obsažený v usnesení ústavněprávního výboru č. 24 ze dne 21. února 2007, sněmovní tisk 15/4. Dalšími pozměňovacími návrhy, které byly předneseny v podrobné rozpravě ve druhém čtení návrhu zákona dne 16. března 2007, byly návrhy následujících poslanců a poslankyň:

Pod písmeny B1 až B2 návrhy pana poslance Zdeňka Jičínského;
C1 až C8 pana poslance Františka Bublana;
D1 až D8 pana poslance Antonína Sedi;
E1 až E5 pana poslance Zbyňka Novotného;
F1 až F51 paní poslankyně Kateřiny Konečné;
pod písmeny G1 až G4 to jsou návrhy paní poslankyně Kateřiny Jacques;
H1 - návrh pana poslance Miroslava Grebeníčka;
I1 až I2 pana poslance Vojtěcha Filipa a
J1 až J3 pana poslance Bohuslava Sobotky.
Poslanci Miroslav Grebeníček a Vojtěch Filip podali návrh na zamítnutí návrhu zákona.

V dnešní rozpravě vystoupilo, jak jsem již sdělil, 15 poslanců a padly návrhy procedurální, a to od kolegy Ratha vrátit sněmovní tisk do druhého čtení, dále je zde žádost pana poslance Antonína Sedi stáhnout jeho pozměňovací návrhy pod písmeny D1 až D8 a žádost pana poslance Zbyňka Novotného stáhnout část návrhů pod písmenem E4, jak jej přednesl, a celý pozměňovací návrh pod písmenem E5.

Nejprve bych doporučil hlasovat o vrácení zákona do druhého čtení na návrh pana kolegy Ratha. V případě, že návrh neprojde, hlasovat o návrhu poslanců Grebeníčka a Filipa na zamítnutí návrhu zákona. Pokud tento návrh neprojde, pak pokračovat v hlasování, a to tak, že by se hlasovalo o stáhnutí pozměňovacích návrhů D1 až D8, části návrhu E4 a celého návrhu E5. Dále by se hlasovalo o legislativně technických úpravách přednesených ve třetím čtení a posléze by se hlasovalo o dalších pozměňovacích návrzích.

Vzhledem k tomu, že jsem dal jednotlivým zástupcům jednotlivých klubů postup hlasování, chtěl bych se dotázat, zda jsou připomínky proti tomuto návrhu, zda můžeme toto schválit, nebo zda je třeba seznámit vás podrobně s celou procedurou 44 hlasování.

Pane místopředsedo, pokud nejsou připomínky, dovolil bych si vás požádat o schválení tohoto postupu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ptám se, jestli má někdo námitku proti postupu, který navrhl pan zpravodaj, to znamená nejdříve hlasovat nikoliv tak, jak je v § 95, ale tak, jak je v obecné části jednacího řádu - nejdříve o vrácení do druhého čtení; pokud neprojde, začali bychom hlasovat podle § 95 odst. 2, to znamená o zamítnutí; pokud by neprošlo, tak procedurální návrhy na stažení, potom ostatní legislativně technické a pak jednotlivé návrhy, abych to shrnul. Má někdo připomínku? Není tomu tak.

Odhlásím vás a požádám vás všechny o novou registraci. Přihlaste se svými identifikačními kartami.

Ještě před hlasováním paní poslankyně Kateřina Jacques. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já se velice omlouvám, ale potřebovala bych desetiminutovou přestávku ještě pro klub Strany zelených. Omluvte nás.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, vyhovím, protože to je první žádost klubu, a vyhlašuji přestávku do 17.40.

 

(Jednání přerušeno v 17.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP