(10.10 hodin)
(pokračuje Koníček)

IV. Žádá vládu, aby podle § 13 odst. 6 zák. č. 424/1991 Sb. podala návrh Nejvyššímu správnímu soudu na zrušení politických stran a politických hnutí, jejichž činnost již byla pozastavena, a politické strany a politická hnutí své výroční finanční zprávy za rok 2006 nepředložily - uvedeno deset politických stran a hnutí.

V. Konstatuje, že následující politické strany a politická hnutí, které nepředložily výroční finanční zprávy za rok 2006, jsou navrženy na zrušení - návrh k výmazu nebyl dosud předložen - anebo jsou v likvidaci, v konkursu - uvedeno šestnáct politických stran a hnutí.

VI. Poslanecká sněmovna žádá vládu, aby do 30. 9. 2007 projednala výše uvedené návrhy Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění předmětných politických stran a politických hnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, vážený pane zpravodaji.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předpokládám, že všichni víte, o čem budeme v následujícím usnesení hlasovat.

 

Zahajuji tedy hlasování pořadové číslo 112 a táži se vás, kdo souhlasí s takto navrženým usnesením. Kdo je proti? Děkuji vám.

Z přítomných 168 poslankyň a poslanců se pro toto usnesení vyslovilo 131 poslankyň a poslanců. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem s tímto souvisejícím, kterým se budeme zabývat, je bod

 

78.
Doplnění výročních finančních zpráv
politických stran a politických hnutí za roky 2004 a 2005

 

K tomuto bodu vám bylo rozdáno usnesení kontrolního výboru č. 100 z jeho 10. schůze ze dne 24. dubna letošního roku. Prosím opět zpravodaje výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby předložené usnesení uvedl. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ano. Kontrolnímu výboru bylo předloženo celkem šest zpráv za minulé roky, a v usnesení máte specifikováno, že za rok 2004 je jedna zpráva v pořádku, za rok 2005 čtyři zprávy v pořádku a jedna opět je neúplná.

Takže doporučuji Poslanecké sněmovně přijmout usnesení ve znění usnesení kontrolního výboru č. 100.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Tuto rozpravu končím. Zahájím rozpravu podrobnou, do které také nemám žádnou přihlášku, takže i tuto rozpravu končím.

Pokud jde o návrh usnesení, poprosím opět pana zpravodaje, aby nám ho ve stručnosti předložil.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Takže Poslanecká sněmovna

1. konstatuje, že výroční finanční zprávy předložené následujícími politickými stranami a politickými hnutími podle zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, jsou úplné. - Za rok 2004 jedna politická strana, za rok 2005 čtyři politické strany.

2. Konstatuje, že výroční finanční zpráva předložená následujícím hnutím podle zákona 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, v platném znění, je i po doplnění neúplná - za rok 2005 jedno politické hnutí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Zahajuji hlasování pořadové číslo 113, ve kterém rozhodneme o tomto usnesení, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 113 se z přítomných 169 poslankyň a poslanců pro tento návrh vyslovilo 128. Konstatuji, že tento návrh byl Sněmovnou schválen, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Další bod, kterým se budeme zabývat, je bod našeho jednání číslo

 

36.
Návrh poslanců Ladislava Skopala, Michala Haška, Petra Rafaje
a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 167/ - prvé čtení

 

Já jsem zaregistrovala přihlášku paní poslankyně Kateřiny Jacques. - (Po krátké dohodě s posl. Jacques:) Dobře, takže toto vystoupení bude až po přednesení úvodu.

Vrátíme se tedy k otevřenému návrhu zákona. Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 167/1.

Prosím nyní, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů pan Ladislava Skopal.

(Předseda klubu poslanců ČSSD posl. Hašek sděluje mpř. Talmanové, že nepřítomného posl. Skopala co nejrychleji sežene. Následovala krátká přestávka.)

Vzhledem k tomu, že i průběh této schůze je ve své rychlosti nepředvídatelný, prosím vás všechny o chvilku strpení k tomu aby se mohl dostavit zástupce navrhovatelů. Děkuji vám.

(Následovala další krátká přestávka.)

Poprosím navrhovatele tohoto návrhu zákona, zda by v případě nepřítomnosti nebo nedohledatelnosti pana poslance Skopala byl někdo z dalších uvedených v pořadí ochoten a schopen se této předlohy ujmout.

(Nikdo se nehlásil, následovala další krátká přestávka.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP