(9.20 hodin)

Poslanec Tomáš Hasil: Děkuji za slovo. Dobrý den, paní předsedající, dobrý den, kolegyně a kolegové. Nebudu číst usnesení výboru, které máte rozdáno pod číslem 101/2, jenom sdělím, že výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na svém zasedání doporučil Poslanecké sněmovně schválit tento zákon s drobnými legislativními změnami, které máte v tomto dokumentu. Avizuji, že po dohodě s předkladatelem, po dohodě s Ministerstvem kultury v další části našeho jednání navrhnu drobnou změnu § 14 zmiňovaného zákona, která se bude týkat prodloužení lhůty.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Vidím, že se hlásí ministr kultury pan Jehlička. Vážený pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Václav Jehlička Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já bych chtěl říci, že velice podporuji novelu památkového zákona, která nastoluje jasná pravidla hry, a podporuji také ještě doplňující pozměňovací návrh, který avizoval pan poslanec Hasil. Ve zvlášť závažných případech prodlužuje dvacetidenní lhůtu o deset dnů. Srovnáme-li například výměnu okna v domě z 19. století v nějaké památkové zóně, tam se to musí vejít do dvaceti dnů, ale může se jednat také o obnovu gotického chrámu sv. Barbory, takže přidejme tam těch deset dnů.

Děkuji Karlovarskému kraji a vám za podporu této novely. Pomůže všem majitelům památek a značně urychlí stavební řízení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, vážený pane ministře. Nevidím žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Končím obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které avizoval svoji přihlášku pan zpravodaj Tomáš Hasil. Ujměte se slova, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Děkuji. Úprava § 14 odst. 6 je navržena takto: Orgán Státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace Státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. Písemné vyjádření předloží odborná organizace Státní památkové péče příslušnému orgánu Státní památkové péče nejpozději ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování, nestanoví-li orgán Státní památkové péče ve zvlášť složitých případech lhůtu delší, která nesmí být delší než 10 dnů. - To je ona změna. - Pokud ve lhůtě 20 dnů nebo v prodloužené lhůtě příslušný orgán Státní památkové péče písemné vyjádření neobdrží, vydá závazné stanovisko bez tohoto vyjádření.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Taktéž do podrobné rozpravy nevidím žádnou další přihlášku. Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se pana hejtmana a pana zpravodaje, zda si přejí využít možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Naším dalším dnes projednávaným bodem je

 

41.
Návrh zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 141/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 141/1. Z pověření zastupitelstva předložený návrh zákona uvede náměstek hejtmana pan Vilém Žák. Prosím, pane náměstku, můžete se rovnou ujmout slova.

 

Náměstek hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, 27. dubna 2006 nabyl účinnosti zákon č. 163/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Návrh upravené novely zákona vychází ze zkušeností s aplikací novely č. 163, která ve svém důsledku způsobila řádový nárůst počtu záměrů vstupujících do procesu posuzování vlivů na životní prostředí, aniž by to mělo na samotnou kvalitu životního prostředí jakýkoliv prokazatelný pozitivní vliv.

Jen pro příklad si dovolím uvést, že do procesu vstupovaly takové záměry, jako jsou krbová vložka v rodinném domku nebo dvě parkovací stání pro osobní vůz rovněž před rodinným domem. Nárůst počtu posuzovaných záměrů je tak značný, že jej nelze zvládnout bez navýšení počtu pracovníků krajského úřadu nebo krajských úřadů a bez nároků na rozpočty krajů. Uvedená novela má logicky také negativní dopad na právnické i fyzické osoby, neboť i tzv. podlimitní záměry, pro životní prostředí nevýznamné, jsou podrobeny zjišťovacímu řízení. Paradoxně se tak může stát, že proces posuzování je dražší než realizace vlastního záměru.

Účelem předložené novely pak je částečná korekce negativních důsledků zákona č. 163, spočívající ve vytvoření dvou postupů při posuzování vlivů záměrů kategorie 2 uvedené v příloze číslo 1. Záměry kategorie 2 uvedené v příloze číslo 1, které dosahují stanovených hodnot, budou vždy podléhat zjišťovacímu řízení, a záměry kategorie 2 uvedené v příloze číslo 1, které nedosahují stanovených hodnot, budou podléhat zjišťovacímu řízení pouze tehdy, stanoví-li tak příslušný úřad s ohledem na zásady uvedené v příloze číslo 2 a nové přílohy číslo 3a, a částečného promítnutí identifikovaných problémových okruhů stávajícího zákona č. 100 do tohoto návrhu. Navržená úprava tímto způsobem zjednoduší celý proces za současného respektování Směrnice Evropského parlamentu a Rady 85337.

Předložená novela se týká § 4, který stanoví rozsah předmětu posuzování, a navazujících paragrafů 6, 7 a 22, dále navržená úprava sjednocuje úkony vrácení dokumentace a úpravy lhůt v paragrafech 8, 9 a 17. Poslední změnou je doplnění o přílohu číslo 3a, což je formulář oznámení podlimitního záměru ve vazbě na § 4 odst. 1 písm. d), a tím vypuštění bodu číslo 1015 v příloze 1, kategorie 2.

Děkuji za pozornost a děkuji za podporu tohoto užitečného návrhu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Prosím, zaujměte své místo u stolku předkladatelů a zpravodajů.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vladimír Dlouhý. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Dlouhý: Dobrý den, vážená paní předsedající, vážený pane předsedo vlády, vládo, kolegyně a kolegové. Mým úkolem je vás stručně provést tiskem 141 a myslím, že můj předřečník mi tuto úlohu značně usnadnil. Není v podstatě mnoho co dodávat.

Navržená novela zákona skutečně reaguje na v roce 2006 schválenou novelu zákona č. 100 pod číslem 163/2006 Sb., který novelizoval zákon 100. Paradoxně tato novela přinesla komplikace při aplikaci zákona č. 100, a sice tím, že byly posuzovány veškeré záměry, jak zde již kolega říkal.

Smyslem novely je podstatně zjednodušit a zpřehlednit naše prostředí. Tato novela zajistí jednu věc, která nám byla ostatně vytýkána i z Evropské unie, a sice to, že všechny záměry budou posouzeny, ale budou posouzeny ty tzv. podlimitní záměry v méně formálním, v méně byrokratickém řízení. Dojde k úspoře času a samozřejmě i finančních prostředků.

Nezbývá mi, než doporučit k projednání tento zákon, a chtěl bych v diskusi navrhnout zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP