(17.10 hodin)

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený nepřítomný pane ministře, jak jsem se dozvěděl, jste omluven z neodkladných pracovních důvodů. Já si myslím, že neodkladné pracovní povinnosti máte ze zákona právě dnes v Poslanecké sněmovně, čili vás omlouvá pouze zahraniční cesta, a pokud si organizujete vy svůj vlastní pracovní čas, přestože víte, že ve čtvrtek jsou interpelace ve dnech jednání Sněmovny, tak je někde chyba. Dokázal bych ještě omluvit, pokud byste řešil problém s nedostatkem vakcíny na klíšťovou encefalitidu, které je nedostatek. Občané si zaplatili první či druhou injekci a třetí nemůžou sehnat, aby to mělo vůbec nějaký smysl.

Teď k vlastní problematice. Stručně tři otázky: Vážený pane ministře, je pravdou, že občanským sdružením, jak jsem se dozvěděl od diabetiků, byl na Ministerstvu zdravotnictví krácen plošně příspěvek formou dotací oproti původnímu rozpočtu o 30 %? Druhá otázka. Pokud tomu tak opravdu je, kde byly finance přesunuty? Třetí otázka. S čím mají tyto organizace, s jakým příspěvkem, s jakou snahou ministerstva počítat pro rok 2008?

Děkuji za písemné odpovědi. Chtěl jsem, abyste to oznámil televizním divákům, kteří se na to ptají.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Odpovězeno vám samozřejmě musí býti v zákonném termínu.

Dalším interpelujícím je pan poslanec Stanislav Grospič, interpelovaným místopředseda vlády a ministr pan Petr Nečas ve věci příspěvku na bezpečnost práce pro odbory. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane místopředsedo vlády, podle § 322 odst. 4 náklady vzniklé při výkonu kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci hradí stát. Tak to stanoví zákoník práce, zákon č. 262/2006 Sb. Doposud vždycky tato praxe probíhala tím způsobem, že zhruba v prvém čtvrtletí proběhlo uzavření smluv s odborovými svazy a průběžně jim byla tato dotace proúčtována. V rozpočtu na letošní rok koncem minulého roku byla schválena částka na bezpečnost práce ve výši 43 mil. korun.

Ptám se tedy. Proč dosud nedošlo k uzavření těchto smluv s jednotlivými odborovými organizacemi? Proč se Ministerstvo práce a sociálních věcí vymlouvá tím, že tato věc musí nejdříve být projednána v tripartitě, když se jedná o zákonný nárok? A proč sdělilo nakonec jednotlivým odborovým svazům, že z důvodů nedostatku finančních prostředků zatím nemohou tyto smlouvy být uzavřeny?

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan ministr vám odpoví.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak již bylo řečeno, otázku úhrady nákladů za kontrolní činnost nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci řeší § 322 odst. 4 nového zákoníku práce.

Celkový objem finančních prostředků, který může Ministerstvo práce a sociálních věcí na tento účel použít v daném rozpočtovém roce, je limitován částkou schválenou ve státním rozpočtu. Zazněla tady částka 43 mil. korun. Na úhradu nákladů vzniklých výkonem kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle § 322 zákoníku práce se neposkytují finanční prostředky předem. Jedná se o náklady skutečně vzniklé těm odborovým orgánům, které kontrolu vykonávají. Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění této agendy vydalo zásady a s odborovými orgány uzavírá smlouvy, jejichž předmětem je úhrada prokazatelně vynaložených nákladů na výkon kontroly nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Poskytnuté finanční prostředky mohou odborové orgány použít pouze na úhradu nákladů vzniklých u svazových inspektorů bezpečnosti práce, kteří vykonávají příslušné kontroly.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ověřuje v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, tzv. zákon o finanční kontrole, věcnou správnost poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zároveň má právo a povinnost vykonávat u příjemce, tedy u odborového orgánu, veřejnosprávní kontrolu finančních prostředků před jejich poskytnutím, v průběhu jejich použití a následně po jejich použití.

V roce 2006 bylo na tuto činnost poskytnuto ze státního rozpočtu celkem 44 mil. 550 tisíc korun českých. Stejná částka je přibližně schválena i v letošním roce.

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje finanční prostředky celkem dvaceti příjemcům, tedy dvaceti odborovým orgánům. Vzhledem k napjaté situaci ve státním rozpočtu a z toho vyplývající nutnosti vázání části rozpočtovaných finačních prostředků nemá Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době dostatek potřebných disponibilních finančních prostředků. Proto nemohou být zatím uzavřeny již připravené smlouvy o úhradě nákladů vzniklých odborovým orgánům podle § 322 zákoníku práce a nemohou být tyto prostředky nyní ani poukázány. O této skutečnosti byly odborové orgány informovány ministerstvem, a to dopisem ze dne 5. dubna letošního roku.

Lze předpokládat, že v následujícím období budou uvedené problémy vyřešeny, a samozřejmě Ministerstvo práce a sociálních věcí dostojí svým závazkům, které plynou ze zákona, konkrétně z § 322 zákoníku práce, a samozřejmě splní tuto svou zákonnou povinnost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pan poslanec přesto položí svůj doplňující dotaz.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážený pane místopředsedo, budu určitě rád, když Ministerstvo práce a sociálních věcí dostojí své zákonné povinnosti. Chci jenom říci, že za uplynulých deset let se nikdy tato situace nestala. Vzhledem k objemu finančních prostředků, který je na základě smluv, a které obsahují vzájemnou dohodu o vyúčtování, potom proplácení jednotlivým odborovým centrálám, které vykonávají dozor nad bezpečností práce a ochrany zdraví při práci, je tak malé vzhledem k objemu finančních prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí, že si myslím, že neuzavření těchto smluv z důvodů nedostatečného množství disponibilních finančních prostředků je určitým způsobem výsměchem. A myslím si, že právem celá řada odborových svazů toto považuje za určitý akt msty díky schválenému novému zákoníku práce.

Proto nesouhlasím s touto otázkou. A prosím, aby mi bylo zodpovězeno, do jaké doby budou tyto smlouvy uzavřeny.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře, přejete-li, máte prostor pro odpověď.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, nebudu komentovat zbytečné expresivní vyjádření o mstě. Já pouze uvedu některá konkrétní fakta.

Fakt č. 1 je, že na tyto finanční prostředky je nárok. A já jsem řekl, že tento nárok Ministerstvo práce a sociálních věcí splní.

Fakt č. 2 je, že zákon neuvádí žádné konkrétní datum, ke kterému je povinností ministerstva uzavřít příslušnou smlouvu.

Fakt č. 3 je, že na nedostatek disponibilních finančních prostředků není možné reagovat tím, že bude uzavřena smlouva, na kterou prostě není finanční plnění.

Fakt č. 4 je, že zdaleka tyto prostředky nejsou jedinými, kde díky nedostatku disponibilních prostředků nejsou vypláceny v tuto chvíli patřičné finanční částky. Jsou to například výzkumné instituce resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, které zatím neobdržely tyto disponibilní finanční prostředky prostě proto, že nejsou. Tyto prostředky prostě nejsou. A já nevím, komu se údajně má Ministerstvo práce a sociálních věcí včetně mě mstít - dvěma výzkumným ústavům v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí? Prostě když ty peníze nejsou, no tak nemohou být poukázány. Dalším případem jsou i některé projekty, které souvisí s Evropským sociálním fondem. Například kvůli smluvnímu požadavku na plnění určitých finančních částek s předstihem nemohly být uzavřeny smlouvy na regionální vzdělávací centra prostě proto, že ty peníze nejsou a jejich případné přidělení by bylo v rozporu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

Čili je tady celá řada podobných organizací a podobných institucí, které jsou v úplně stejné situaci jako odbory. Prostě když ty finační prostředky nejsou, tak nemohou být poukázány. Je to jednoduchá logika a já jsem hluboce přesvědčen, že každý občan této logice - když prostě peníze nemám, tak je nemohu poukázat - této logice musí rozumět.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP