(18.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Pokud tady pan kolega Milan Urban není, prosím jiného z navrhovatelů. Druhým v návrhu je pan poslanec Zdeněk Škromach, další pan kolega Sobotka, jeden z vás nechť se ujme úvodního slova. Poslední z podepsaných navrhovatelů je paní kolegyně Hana Šedivá. Předpokládám, že pan poslanec Bohuslav Sobotka místo kolegy Milana Urbana uvede tisk 166. Požádám ale Sněmovnu o klid. Pokud máte ještě diskusi k předchozímu nebo k jinému bodu jednání, prosím, přemístěte své diskuse do předsálí. Pokusíme se v klidu projednat dnešní, slibuji, opravdu poslední bod jednání. Myslím, že to je potěšující zpráva pro vás, takže můžeme v klidu tento bod projednat.

Ještě chviličku počkáme. Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, podle současné právní úpravy se odvádí pojistné na sociální pojištění, zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti ze všech započitatelných příjmů pojištěnců. Předloženým návrhem zákona chtějí předkladatelé zavést maximální vyměřovací základ, takzvaný strop pro odvod pojistného na sociální pojištění, zdravotní pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, jednotný pro všechny poplatníky pojistného, zaměstnance, zaměstnavatele a osoby samostatně výdělečně činné.

Zavedení maximálního vyměřovacího základu za kalendářní rok pro odvod pojistného na sociální zabezpečení počínaje rokem 2008 ve výši 60násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, za kalendářní měsíc tedy ve výši pětinásobku průměrné měsíční mzdy, povede ke snížení vedlejších nákladů práce, zvýší konkurenceschopnost zaměstnavatelů a vytvoří vhodnější předpoklady pro zaměstnávání vzdělané a kvalifikované pracovní síly, expertů i zahraničních odborníků v naší zemi. Odpovídá také převážné praxi v zemích Evropské unie, jak vyplývá i ze srovnání údajů uvedených v tabulce, která doprovází důvodovou zprávu. (V sále je velký hluk.)

V současné situaci při neexistenci maximálního vyměřovacího základu vzniká u zaměstnanců platících vysoké příspěvky do systému sociálního pojištění značný nepoměr mezi výší zaplaceného pojistného a výší dávek, které z tohoto systému posléze čerpají. Tento poměr již překračuje hranici -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vás ještě přeruším a požádám opravdu Sněmovnu o klid. Myslím, že hladina hluku je příliš vysoká na to, abychom všichni dobře vnímali projednávaný text, takže pro ty, kteří mají zájem diskutovat o jiných věcech, já je nebudu zatím jmenovat, je to poslední vážné varování. Věřím, že je možné ty diskuse vést v předsálí. Děkuji.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Tento nepoměr již překračuje hranici solidarity sociálního systému a je jednou z příčin snah o obcházení pracovněprávních a sociálních předpisů při zaměstnávání uvedených osob, tak aby se strany vyhnuly příslušné odvodové povinnosti, sjednání některého z právních vztahů, s nímž povinnost platit tyto odvody spojena není, popřípadě je to také spojeno s částí práce načerno. Z uvedených důvodů je neexistence tohoto základu či stropu pro odvod pojistného předmětem kritiky ze strany zaměstnanců, jejich zástupců s ohledem na rozdílnou úpravu ve vztahu k osobám samostatně výdělečně činným, u nichž maximální vyměřovací základ stanoven již je.

Dovolte mi ještě se stručně vyjádřit k dopadu na veřejné rozpočty, pokud jde o tento návrh. Podle propočtů, které mají překladatelé k dispozici, zavedení maximálního vyměřovacího základu do jednotlivých oblastí sociálního zabezpečení sníží od roku 2008 roční příjmy státního rozpočtu z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti cca o 2,2 miliardy Kč a roční příjmy z pojistného na zdravotní pojištění cca o 1 miliardu Kč. Navrhovaný zákon nemá dopad na rozpočty krajů a obcí.

Dovoluji si požádat Poslaneckou sněmovnu o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bohuslavu Sobotkovi a prosím zpravodaje pana poslance Laudáta, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane zpravodaji máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, návrh skupiny předkladatelů, poslanců pana Urbana, Škromacha, Sobotky a paní poslankyně Šedivé, jsme dostali jako sněmovní tisk číslo 166. Jedná se o poměrně zásadní návrh. Stanovisko vlády jste dostali jako sněmovní tisk číslo 166/1.

Jako zpravodaj tisku se ztotožňuji s názorem vlády, která projednala zmíněnou poslaneckou iniciativu dne 11. dubna 2007 a posoudila návrh zákona o zavedení maximálního vyměřovacího základu pro placení pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, sněmovní tisk číslo 166, a vyslovila s ním nesouhlas z důvodů následujících.

Zejména návrh nezavádí pro osoby samostatně výdělečně činné možnost neplatit v kalendářním roce zálohy na pojistné na sociální zabezpečení v případě, že již v tomto roce bylo dosaženo maximálního vyměřovacího základu. Za další - neupravuje místní příslušnost okresní správy sociální zabezpečení k vracení přeplatku v případě, že pojištěnec má více zaměstnavatelů. Za další - zavádí v určitých případech rozdílnou výši maximálního vyměřovacího základu pro zaměstnance a pro osoby samostatně výdělečně činné, když umožňuje u osob samostatně výdělečně činných snížení maximálního vyměřovacího základu za kalendářní měsíce, v nichž nebyla samostatná výdělečná činnost vykonávána. Za další - neobsahuje v případě pojistného na zdravotní pojištění postup, na jehož základě by mohly být vráceny přeplatky na pojistném v případech, kdy maximální hranice pro odvod pojistného již byla dosažena. A neobsahuje přechodná ustanovení.

Zásadní je sdělení, že vláda v současnosti připravuje návrh zákonné úpravy, kterou tady slibuje předložit Sněmovně do konce prvního pololetí tohoto roku.

Ke zmíněnému návrhu skupiny poslanců bych podotkl, že materiál obsahuje veškeré náležitosti, včetně zákonné úpravy v příslušném paragrafovém znění, důvodovou zprávu i vyčíslení eventuálních ekonomických dopadů v případě schválení této zákonné úpravy na státní rozpočet.

Vzhledem k výše uvedenému stanovisku vlády jako poslanec vystoupím a podám návrh na zamítnutí této novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám v tuto chvíli žádnou písemnou přihlášku. Vidím přihlášku pana ministra, místopředsedy vlády Petra Nečase a poté přihlášku pana zpravodaje v řádné rozpravě. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážený pane předsedající, paní poslankyně, páni poslanci, já bych úvodem svého vystoupení chtěl ocenit postoj bývalých ministrů pana Sobotky, pana Škromacha a pana Urbana, že poté, co přestali být ministry, podali tento návrh, přestože předtím měli čtyři roky na to, aby u nás bylo zastropováno sociální a zdravotní pojištění. Já si myslím, že je dobře, že jsme se všichni potkali na tomto bodě, že skutečně, jak řekl za předkladatele pan poslance Sobotka, je nespravedlivé nezastropovat pojištění, protože v určitém okamžiku míra sociálních benefitů absolutně neodpovídá výši placeného pojistného.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP