(15.00 hodin)
(pokračuje Blažek)

K tomuto upozorňuji na skutečnost, že výše pokuty za stejné správní delikty je rozdílná již nyní v platném znění zákona o Praze a v zákoně o obcích. I v současné době jsou tedy stejné správní delikty postihovány jinak na území města Prahy a jinak na území České republiky. Proto navrhovaná úprava nepřináší žádný zásadní průlom do dosavadního právního stavu, a proto také nelze s tímto konstatováním souhlasit.

Konečně za třetí je návrhu vytýkáno, že objektivní odpovědnost je založena nedůvodně a nadto bez stanovení okolností, za kterých se lze odpovědnosti zprostit, čímž není fyzické osobě poskytnuta záruka na spravedlivý proces. Obdobně není možnost vyvinění stanovena ani u správních deliktů právnických osob a podnikajících fyzických osob. K tomuto bych chtěl uvést, že vycházíme z toho, že v daném případě jde o tzv. jiný správní delikt a na rozdíl od přestupků, kde je zavinění pojmovým znakem, se u jiných správních deliktů odpovědnost většinou upravuje jako objektivní, tj. bez nutnosti zavinění, protože jsme přesvědčeni, že navrhovaná úprava odpovídá právní úpravě převážné většiny tzv. jiných správních deliktů.

Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost, kterou jste věnovali mému, přiznávám, poněkud obsáhlejšímu projevu, který byl ale, jak věřím a doufám, ku prospěchu věci, a výsledkem že bude, že umožníte propuštění tohoto našeho návrhu do dalšího čtení, abychom měli možnost ve výborech obhájit naše stanovisko a náš návrh zákona. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu náměstkovi. A otevírám… Nejprve poprosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Petra Sunkovského, a teprve potom otevřu rozpravu. Slovo patří nejprve panu zpravodaji Petru Sunkovskému.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, k projednání je nám předložen návrh zastupitelstva hlavního města Prahy, kterým se mění zákon číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Cílem navrhované právní normy je zejména úprava v paragrafované části zákona týkající se možnosti městských částí hlavního města Prahy ukládat pokuty fyzickým a právnickým osobám, které neudržují čistotu a pořádek na pozemku, který užívají, a naruší tím vzhled nebo životní prostředí. Současný právní stav dle předkladatele umožňuje udělovat pokutu jen osobě, která pozemek užívá, nikoli vlastníkovi, který jej neužívá. Navrhovaný zákon mění i výši pokut pro právnické i fyzické osoby.

Ačkoli na první pohled navrhovaná novela zákona působí dobrým dojmem, dle některých právních rozborů se jeví jako problematická. V první řadě bych zmínil otázku, proč by měla tato právní úprava platit pouze v Praze, a nikoli i v jiných statutárních městech rozdělených na městské části, neboť zřejmě i tam narážejí na podobné problémy jako v Praze. Navrhovaná novela zákona je v podstatě stavěna tzv. na presumpci viny, což je v našem právním řádu nepřípustné.

Dovolím si uvést jeden klasický příklad již zmiňované popelnice. Nelze tvrdit, že nepořádek například okolo popelnice je způsobený vlastníkem. Problém se jeví spíše v oblasti možné nedostatečnosti smluv mezi pražským magistrátem a svozovými firmami. Tyto by totiž měly v okamžiku odvozu odpadků předat místo okolo popelnic v pořádku. Pokud by magistrát měl tyto smlouvy řádně ošetřeny, byl by vyřešen problém, co s odpadem, který se jednorázově do nasmlouvaných popelnic či kontejnerů nevešel a svozové firmy jej v podstatě nechávají na místě i přesto, že je například rozumně sbalen a připraven k odvozu. Kromě toho je těžko prokazatelné, že tento odpad patří vlastníkovi popelnice. Dalším problémem se jeví to, že nikdo nebude schopen vyvrátit tvrzení příslušného pracovníka městské části, že kolem popelnic v danou dobu nepořádek byl.

Vážené kolegyně a kolegové, seznámil jsem vás s jedním typem příkladů, které by zřejmě vznikaly po přijetí navrhované právní novely. Podobných příkladů by se našla jistě celá řada, ale není nutno je všechny probírat a zmiňovat. Každý z vás by jich jistě našel celou řadu.

Navrhovaný zákon zvyšuje horní hranici pokuty, což by mělo ve svém důsledku to, že správní delikty spáchané na území hlavního města Prahy a delikty spáchané v ostatních samosprávných územních celcích by byly významně jinak postihovány. Toto již zmiňoval pan předkladatel. Podobné výhrady má k předložené novele i vláda České republiky, jejíž stanovisko nám bylo doručeno sněmovním tiskem číslo 160/1 v písemné podobě.

Domnívám se proto, že systémově není předložená novela v pořádku a je nutno řešit tuto záležitost koncepčně, neboť se netýká pouze hlavního města Prahy, ale i všech měst a obcí České republiky. Proto navrhuji předložený návrh zákona zamítnout v prvním čtení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji, ale požádám vás, abyste tento návrh, pokud jej chcete uplatnit, pronesl ještě v obecné rozpravě. Za malou chvilku ji otevřu.

Otevírám tedy obecnou rozpravu. Konstatuji, že do ní nemám žádnou písemnou přihlášku. Ptám se tedy na vaše aktuální přihlášky. A pokud takové jsou, tak mi to prosím oznamte. Pan kolega Petr Sunkovský má slovo.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Takže já se znovu ujímám slova a dávám návrh na zamítnutí zákona v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. A zeptám se, zda ještě někdo další se hlásí do otevřené rozpravy k tomuto bodu. Nikdo. - O slovo se hlásí pan náměstek Blažek. Má slovo. Stále ještě jsme v otevřené obecné rozpravě.

 

Náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek: Děkuji. Děkuji za slovo. Myslím, že pan zpravodaj neřekl nic, co by již nebylo uvedeno ve stanovisku vlády. Já snad jenom jednu poznámku.

Zákon o obcích jsme nenavrhli novelizovat, protože zákonem o obcích se hlavní město Praha neřídí. Já pochopitelně, pokud je ze strany statutárních měst zájem o to, tuto podobnou úpravu míti platnou cestou zákona o obcích na území těch statutárních měst, žádný problém s tím nemám, ale Praha se řídí zákonem o hlavním městě Praze, proto naše ambice je skutečně pouze navrhovat novelu zákona o Praze, nikoli vnucovat náš názor ostatním statutárním městům.

A k těm ostatním návrhům nebo protinávrhům nebo komentářům, které zde zazněly - nevím, jestli jich je celá řada, těch důvodů, to si nemyslím, ale jenom poznámka na okraj nebo na závěr. Různá výše pokut, to je prostě realita v řadě jiných zákonů. Já si nemyslím, že to by měl být důvod pro zamítnutí tohoto návrhu zákona. Znova ještě jednou prosím Sněmovnu, aby zvážila možnost umožnit propuštění tohoto návrhu zákona do druhého čtení. Samozřejmě pokud by po projednání ve výborech zjistila nebo bylo jí navrženo skutečně, že ten zákon je tak nekvalitní, jak bylo zde řečeno, tak pochopitelně nám nezbývá, než respektovat tento názor. Nicméně prosím váženou Sněmovnu, aby umožnila propuštění do druhého čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane náměstku, a zeptám se ještě na případnou další přihlášku do obecné rozpravy. Pokud taková přihláška není, obecnou rozpravu končím.

A přivolávala jsem v průběhu uplynulých dvou minut naše kolegy do jednací síně, aby se mohli zúčastnit hlasování o návrhu, který před námi je, a to je návrh na zamítnutí tohoto návrhu, tak jak jej přednesl pan poslanec Petr Sunkovský.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 66. Táži se, kdo je pro návrh na zamítnutí. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 66. Přítomno 155, pro 53, proti 71. Tento návrh nebyl přijat.

 

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Seznámím vás s tím, že organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Má někdo jiný návrh na přikázání? Není tomu tak. Přistoupíme tedy k hlasování.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 67. Táži se, kdo souhlasí s tímto návrhem na přikázání. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 67. Přítomno 157, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, a tímto naším rozhodnutím končí prvé čtení zákona číslo 131/2000 Sb., ve znění sněmovního tisku 160. Děkuji panu náměstkovi, děkuji také panu zpravodajovi a všem, kteří se účastnili projednávání tohoto bodu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP