(12.30 hodin)

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, milé kolegyně poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych v úvodu obecné rozpravy čestně přiznal, nikoliv snad právní formulací, konflikt zájmu, neboť jak je vám známo, jsem kuřákem dýmky.

Dovolte mi, abych upozornil na drobnou absurditu, k níž by mohlo dojít, pokud bychom návrh novely zákona zejména v § 8 odst. 1 písm. f) schválili. Dovedu si představit majitele bytového domu, který má dům plný nájemníků s regulovaným nájemným, kteří doma kouří, až se kouří z oken, a tento majitel bytového domu, aby doma nezakouřil při návštěvě svých vnoučat a neohrožoval tak jejich zdraví tabákovým kouřem, si jde do své vlastní prádelny zakouřit. Na udání jeho nájemníků vniká městská policie do prádelny a uděluje mu pokutu.

Doufám, že takovéto znění ctěná Poslanecká sněmovna nepřijme, a věřím tomu, že v novele zákona 379/2005 Sb., kterou připravuje vláda, respektive Ministerstvo zdravotnictví, se takovéto absurdní situace vyskytovat nebudou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Proskovi. Slova se ujme paní poslankyně Kateřina Konečná, připraví se paní poslankyně Jana Rybínová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, byť asi v trošku jiném smyslu budu vystupovat spíše na podporu tohoto návrhu, abych také já ohlásila svůj střet zájmů, když to pan kolega začal. Možná se postupně všichni přidáme a vystřídá se tady více než 50 % kuřáků v této Poslanecké sněmovně.

Vážení kolegové, o návrhu novely zákona, který předkládá pan kolega Šťastný společně s kolegou Carbolem a paní kolegyní Zubovou, jsme toho z médií slyšeli už mnoho. Především že se jedná o zpřísnění stávajícího protikuřáckého zákona a další pomoc pasivním nekuřákům, jak se vyrovnat kontaktům s kuřáky. Také v důvodové zprávě se můžeme dočíst, že návrh si klade za cíl zpřesnit a doplnit část zákona týkající se ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, zejména pak v oblasti takzvaného pasivního kouření. Proto musím říci, že jsem se s údivem začetla do předložené novely a zjistila, že sice v některých bodech se snaží o exaktní vymezení prostorů a pomoci nekuřákům může, na druhou stranu však opět zvolňuje režim, který je přísný a v praxi se za déle než rok fungování osvědčil. Dovolte mi proto rozbor jednotlivých návrhů zákona.

K bodům 3, 4 a 5 nelze nic namítat. U bodu 4 týkajícího se kouření ve společenských prostorách bytových domů jistě také nemůžeme nic namítat. Otázka však je, zda by nemělo být navrženo ještě radikálnější řešení, a to zákaz kouření ve společenských prostorách bytových domů obecně. I pokud jsou chodby větrány, velmi často logicky z fyzikálních zákonů jsou plné kouře a je to tím, že málokdy má kuřák na chodbě ventilátor, a i když to bude odvětráno, vždy otevře dveře a proudění vzduchu žene kouř do domu. Tedy, s odpuštěním, smrdí celá chodba. No a když už kouřím, tak si kouřím doma anebo na balkoně, protože děti, které jdou po chodbě, to nemusí dýchat. Rozhodně je to v každém případě pozitivní nápad a bude pouze na diskusi ve druhém čtení, zda toto opatření ještě nezpřísnit.

U bodu 5 musím konstatovat, že minimálně obcím a zastupitelům i starostům, tak jak pan kolega uvedl, bezpochyby tento návrh pomůže.

Nicméně pokud jsem si správně přečetla a pochopila správně návrh předkladatelů u bodů 1 a 2, musím konstatovat, že mě předkladatelé, které média popisovala jako bojovníky proti kouření a ochránce nekuřáků, zklamali. Omlouvá je snad možná pouze to, že nebyli při projednávání toho původního návrhu zákona, který jsme tady řešili čtyři roky, a čtyři roky jsme s tím velmi složitě bojovali, a věci, které se tady vybojovaly, oni teď chtějí zmírnit. Uvedu konkrétní příklady.

V bodě 1 navrhované právní úpravy totiž nemohu být pro to, aby se omezoval zákaz kouření pouze na krytá, stavebně oddělená místa. V případě, že existují zastávky MHD, které jsou jasně vymezeny a jejich součástí je i přístřešek, bylo by kouření totiž zakázáno jen v tomto přístřešku. Naproti tomu by v prostoru nástupního ostrůvku, v jeho ostatních částech, bylo kouření povoleno. Tedy celý význam zákona, který zde - a kolegové, kteří při jeho přijetí byli opět v minulém volebním období mi dají za pravdu - by byl velmi složitě, kombinovaně a hlavně zbytečně opět benevolentně řešen tak, aby nedošlo k tomu, že to, co jsme tady zavedli, a bylo to takto přísně uvedeno, bychom opět rozvolnili.

A teď ten konkrétní příklad, když jsme u těch příkladů, jak začal pan kolega. Když bude hezké počasí a na nástupním ostrůvku bude rodič s malým dítětem, nebudu moci kuřáka nijak omezovat. Přitom i samo odůvodnění spočívající ve větší vymáhatelnosti zákona je diskutabilní, neboť dosud získané poznatky od městské a obecní policie neuvádějí současný právní stav jako nevyhovující. Uváděná ochrana nekuřáků by naopak byla snížena, nikoli zvýšena nebo zachována.

Nemohu si odpustit poznámku, jak "dojemně" zde působí zájem zachování práv kuřáků v jejich libůstce. Nechci obviňovat předkladatele, že původní myšlenka, s kterou přišli, byla míněna špatně. Ale problém tabákového a vlastně jakéhokoli kouře spočívá v tom, že je neřiditelný. Tedy jeho strůjce nemůže ovlivnit, kam kouř půjde, pokud se směr větru mění. A tedy přísnější úprava je zde podle mého názoru lepší, osvědčila se a není důvod ji měnit.

S bodem 2, kterým navrhují předkladatelé změnit stávající písmeno c) paragrafu 8, opět, a z podobných důvodů, nelze souhlasit. Zase se zde jedná o zužující funkci stávajícího zákona. V současné době se zákaz kouření vztahuje na zařízení společného stravování. Naproti tomu nový návrh předpokládá restrikci pouze na vnitřní prostory společného stravování. Ovšem existují i formy společného stravování, které nejsou vždy provozovány pouze ve vnitřních prostorách. V tomto případě by kouření nebylo zákonem omezováno, čímž by v mnoha případech byl popřen zájem samotného zákona.

A v tomto bodě mi dovolte ještě jednu krátkou poznámku. V tomto roce jsem interpelovala pana ministra Julínka, záznam interpelace si můžete najít ve sněmovním mailu, právě kvůli nedostatečné kontrole stravovacích zařízení ze strany hygienických stanic, a hlavně ve věci nedostatečných sankcí při zjištění porušení zákona. Ono je to totiž, vážení kolegové, tak, že i když my zde zjistíme a legislativně upravíme to, kde by se kouřit nemělo, tak by kontrolní složky měly zajistit, aby se zákony dodržovaly, a to se bohužel neděje. Ale nejde o to, jak my to zde napravíme, ale jestli si kontrolní složky státu uvědomí, že by svým povinnostem měly dostát.

Vážení kolegové, celá Evropa zde přitvrzuje v boji proti kouření. Zákaz kouření v restauracích a na veřejných prostorách byl zaveden v mnoha zemích a nic tak tragického, včetně stávek a zkrachovalých podnikatelů, není zaznamenáno. Dokonce ani evropské země nezaznamenaly masivní přístup v rámci pašování tabáku, jak se zde domnívala naše kolegyně, když jsme původní návrh projednávali.

Myšlenka tohoto zákona určitě není špatná, ale bohužel musím konstatovat, že je pouze poloviční cestou. Rozhodně jsem pro to, abychom tento zákon propustili do dalšího čtení, ale čeká nás ještě spousta práce, která by neměla být směrována k větší benevolenci, ale naopak bychom měli jít cestou, kterou si zvolila většina zemí našich partnerů a téměř celá Evropská unie. Měli bychom daleko více ochraňovat nekuřáky. Prosím, pomozme si v tom navzájem. Myslím si, že většina naší společnosti tuto naši snahu ocení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Kateřině Konečné. Slova se ujme paní poslankyně Jana Rybnínová, připraví se paní poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová. Prosím, paní kolegyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Rybínová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, dámy a pánové, projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Předkládaná změna se týká především úpravy paragrafu 8 zmíněného zákona, a to zákazu kouření.

Nehodlám v tuto chvíli detailně rozebírat jednotlivé návrhy změny a argumentovat, proč zrovna takto ano, či ne. Nechci v tuto chvíli zpochybňovat problematiku především zdravotních dopadů důsledků kouření, včetně kouření pasivního, kterého se především navrhované změny dotýkají. Aniž bych chtěla zpochybňovat dopady kouření na děti a mladistvé, jsem s ohledem na komplikovanost dané problematiky nucena navrhnout vrácení předkladatelům k přepracování.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP