(10.50 hodin)
(pokračuje Opálka)

Dotčený nový zákon byl připravován více jak dva roky a myslím si, že zde pan místopředseda nastínil, v jakých problémech. S jeho uplatněním viditelně nesouhlasí jak nová vláda, tak dotčené pojišťovny, a zřejmě i Česká správa sociálního zabezpečení jako nositel, která se zákonitě musí zabývat zvýšením jednorázových finančních nároků na techniku, prostory, personál, ale i problémem dalších průběžných režijních nákladů. Z tohoto důvodu bylo již jednou přistoupeno k posunutí účinnosti zákona z původního návrhu k 1. 1.2006 na 1. 1. 2008, to je o dva roky. Jsem přesvědčen, že to byla a je dostatečná doba na to, aby se úmysl podařilo splnit. Jestliže chybějí peníze v rozpočtu, pak to je určitě záležitostí příslušného ministerstva a vlády.

Zákon, který má vstoupit v platnost 1. 1. 2008, je systémovou změnou. Mění koncepci, a to tak, že navrhuje přechod z komerčního pojištění dnes v monopolu České pojišťovny, a.s., a Kooperativy pojišťovny, a.s., pouze tedy těchto dvou pojišťoven, na pojištění sociálního systému v rámci sociálního zabezpečení spravovaného Českou správou sociálního zabezpečení, které chápe jako pojištění komplementární k pojištění zdravotnímu, nemocenskému a důchodovému. Z pojištění zaměstnavatelů se přechází na pojištění každého zaměstnance. Pojištění však budou i nadále platit zaměstnavatelé podle koeficientu převažující činnosti zaměstnanců.

V platném znění se opouští dosavadní systém odškodňování a náhrad a zavádí se dávkový systém. Ke snížení má docházet u opakujících se dávek renty, a to u případů s nižší mírou poškození zdraví, což považujeme jako pobídku k práci, a také u kompenzací, aby nepřesáhly předchozí čistý výdělek. Bolestné a ztížení společenského uplatnění je na dosavadní úrovni a u malých výdělků jde o zvýhodnění. Nově se vyčleňují dávky na úrazovou prevenci a zavádí pro zaměstnavatele, kteří budou plátci pojištění, systém bonus a malus.

Jsou posíleny právní jistoty zaměstnanců i zaměstnavatelů převedením odpovědnosti na stát a také je snížena agenda vedená zaměstnavateli.

Nový platný zákon má omezit - myslím si ten, který platí nyní - negativní hospodářské dopady vzniklé zdravotním poškozením a v budoucnu zlevnit administrativu systému. Uvádím, že například při vzniku pojištění činila režie komerčních pojišťoven 29,5 % z vybrané částky. V roce 2004 činilo vybrané pojistné cca 4,5 miliardy korun, z čehož paušální správní režie pro pojišťovny činila 13,5 %. V roce 2005 činila režie ze 4,9 miliard korun 14,3 %, což představovalo 700 milionů korun. A právě o tyto prostředky vlastně šlo a jde při schvalování minulého zákona, při navrhování této novely.

Přebytek mezi vybraným pojistným a vyplácenými dávkami plus režie se sice odvádí do státního rozpočtu, ale paušální částka na režii je smluvně zajištěna dvěma pojišťovnám, a to i v případě záporného hospodaření, které by dofinancoval podle smlouvy státní rozpočet. Toto je vlastně podnikání monopolní a bez rizika, které kryje stát. Proto je tento systém podrobován kritice i ze strany Evropské unie.

Vládní návrh v podstatě odmítá systémovou změnu a posunutím platnosti zákona o další dva roky připravuje jeho odmítnutí podobně, jako jsem hovořil, u nemocenského pojištění, zákoníku práce a dalších. Pokud se týká vynucených změn u jiných zákonů, měla je vláda předložit již dříve samostatně a nespoléhat na schválení této novely.

Zvláštní pozornost si však zaslouží návrh na zrušení novely zákona o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, který řeší přílepek nesouvisející s úrazovým pojištěním, ale s funkcí ředitele, správní a dozorčí rady pojišťovny a s vlivem státu na tyto pojišťovny. Dnes je již tato oblast v kompetenci zdravotního výboru naší Sněmovny a myslím si, že by se měli kolegové k tomu vyjádřit, protože tento problém nikterak s úrazovým pojištěním nesouvisí.

Vážené kolegyně, kolegové, děkuji vám za pozornost a konstatuji, že se hlásím do rozpravy, v které navrhnu zamítnutí této novely. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá, tak to bychom měli úvodní slovo. Teď otevírám obecnou rozpravu, do které mám už nějaké přihlášky. Hlásí se mi pan poslanec Škromach, pan poslanec David Rath. Takže můžeme se pustit do rozpravy. Pana poslance Škromacha prosím jako prvního.

 

Poslanec Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, slyšeli jsme úvodní slovo pana ministra Nečase. Já myslím, že po více než půl roce úřadování ve funkci ministra zapomněl říct, že jeho úřad půl roku neudělal téměř nic pro realizaci tohoto zákona, a dneska přichází s návrhem na jeho roční odložení a nové další zkoumání. Myslím, že možná mu to radí titíž úředníci, kteří ten zákon připravovali. Nevím.

Ale to, co je podstatné: Celá tato věc byla dlouhodobě řešena, složitě řešena na základě vlastně nesystémového řešení z minulosti. A to už pan ministr Nečas neříká, že je to řešení, které vzniklo ještě v dobách vlastně tenkráte vládnutí minulých vlád ODS. Ale to je jedno celkem. Podstata je, že ten stav, který dneska je, je nepřijatelný.

A byly v podstatě dvě možnosti řešení, které byly doporučeny i ze strany Evropské komise, a to je otázka - buď správu tohoto systému převezme stát, což je řešení, které bylo odsouhlaseno předchozí vládou a parlamentem, a já myslím, že nejvyšší státní úředníci, a to i ministři vlády jsou, jsou povinni dodržovat zákony, které jsou platné a které budou účinné, a učinit veškeré kroky k tomu, aby byly zrealizovány. Pokud hovoří o něčem jiném, pak hovoří o vlastní neschopnosti, protože v podstatě účinnost tohoto zákona nabíhá k 1. lednu 2008, což je téměř ještě stále za dva roky, nebo za rok. A zároveň je potřeba hovořit o tom, jestli jsou na to finance, nebo nejsou. Tak já myslím, že to je věcí zodpovědnosti vlády, aby zajistila financování zákonů, které platí v této zemi, a jejich realizaci.

Rozumím tomu a rozuměl bych tomu, kdyby pan ministr Nečas přišel s tím, že nikoliv se vymlouvat na to, co udělaly vlády před ním a stokrát to opakovat, což je jeho obvyklý přístup k řešení věci, ale přijít a říct "ne, já mám jiný názor, já chci řešit tuto věc jiným způsobem".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP