(10.00 hodin)
(pokračuje Konečná)

Ano, nakonec bezpochyby vše dobře dopadne a všechny dotčené subjekty to zvládnou. Věřím tomu, protože to jsou lidé, kteří se již naučili přizpůsobovat. Jen se vás chci, vážená vládo, zeptat. Bylo to opravdu nutné? Nebylo možné to prvně prokonzultovat a zjistit, zda jsme na to po všech stránkách připraveni, vyslechnout si jednotlivé připomínky daných resortů, ne tak, jak nám bylo řečeno i na výboru pro životní prostředí, že některé dotčené subjekty ze státní správy dostaly tento zákon k dispozici až na konci března 2007. Předešli bychom totiž možná potom některým debatám a s klidným svědomím pomohli nejen zemědělcům a životnímu prostředí, ale také tomu, aby tady pan ministr financí příští rok na nás neapeloval s nějakými změnami kvůli daňovým únikům, které tento zákon může přinést a které nejsou dořešené.

Dovolte mi ještě, abych již dopředu uvedla, že v podrobné rozpravě se budu snažit o to, aby se vyjasnil a upřesnil termín, od kterého by k přimíchávání mělo dojít. Plně souhlasím s panem ministrem životního prostředí, že by to mělo být od prvního daného měsíce, na druhou stranu si myslím, že je zbytečné, pokud by tento zákon pan prezident podepsal dejme tomu v červnu, pokud vše dobře půjde, aby to bylo až od 1. září, a proto můj pozměňovací návrh se bude vztahovat k tomu, aby to bylo od prvního v měsíci následujícího po dni vyhlášení tohoto zákona ve Sbírce, tak aby se snad předešlo zbytečným problémům a buďto průtahům, nebo naopak přílišnému urychlení, kdy tento zákon začne platit.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále probíhá obecná rozprava. To říkám, pokud se do ní chce ještě někdo přihlásit. Ale vypadá to, že všichni, kdo chtěli vystoupit, už vystoupili. Takže můžeme obecnou rozpravu zřejmě ukončit.

Nevím, jestli pan ministr nebo zpravodaj chce nějak reagovat na její průběh. Pokud ne, tak se zeptám zpravodaje. Myslím, že nebyl žádný návrh, o kterém bychom mohli nyní hlasovat, takže můžeme přistoupit k rozpravě podrobné.

Takže zahajuji rozpravu podrobnou, do které mám přihlášky. První písemnou přihlášku tady mám pana poslance Vladimíra Koníčka, takže ten by podrobnou rozpravu začal. Prosím, můžete jako první.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, na zasedání kontrolního výboru jsme se zabývali kontrolou míchání bioapaliv a zjistili jsme, že vstupem České republiky do Evropské unie nejsou na hranicích prováděny fyzické kontroly zboží, a v rámci Evropské unie se tedy zboží pohybuje volně a není možné ho efektivně kontrolovat.

U subjektů, které pohonné hmoty dovážejí na základě povolení vydaného orgánem Celní správy, lze u nově vydávaných povolení tyto povinnosti stanovit konkrétněji, ale u subjektů, které povolení k opakovanému již mají, lze do vydaných povolení vstoupit jenom výjimečně v rámci obnovy řízení. Subjektům, které dovážejí pohonné hmoty ze zemí Evropské unie ve volném daňovém oběhu, nelze v současné době stanovit oznamovací povinnost, protože mohou dovážet pohonné hmoty bez povolení vydaného orgánem Celní správy.

Proto mi dovolte předložit pozměňovací návrh, a to: V části první v novelizačním bodu 4 se za stávající odst. 4 vkládá nový odst. 5, stávající odst. 5 až 9 se označují 6 až 10.

Nový odst. 5 zní: Osoba uvedená v odst. 1, která dováží pohonné hmoty a uvádí je do volného daňového oběhu pro dopravní účely na daňovém území České republiky, je povinna s předstihem sdělit místně příslušnému celnímu úřadu místo, datum a čas přijetí pohonných hmot, které podle doprovodných dokladů obsahují biosložku, tak, aby správce daně mohl odebrat vzorek pohonné hmoty a ověřit údaje v jím předložených dokladech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dále se hlásí do podrobné rozpravy pan poslanec Zgarba. Prosím.

 

Poslanec Petr Zgarba: Děkuji za slovo. Pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k uvedenému tisku.

Za prvé. K části první článek 1 bodu 4. V § 3a odst. 1 písm. b), které zní: b) ve výši 4,5 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

Za druhé. K části první článek 1 bod 4. V § 3a odst. 1. písm. d), které zní: d) od 1. ledna 2009 ve výši 4,5 % objemových z celkového množství motorové nafty přimíchaných do motorové nafty.

Třetí pozměňovací návrh. K části první článek 1 bodu 4. V § 3a odst. 1 se slova "kalendářní rok" nahrazují slovy "kalendářní pololetí".

Za čtvrté. V části první článek 1 bod 4. V § 3a odst. 3 se slova "k 31. prosinci příslušného kalendářního roku" nahrazují slovy "k poslednímu dni měsíce následujícího po příslušném kalendářním pololetí".

Pátý pozměňovací návrh. K části první článek 1 bod 4. V § 3a odst. 5 se slova "každoročně k 31. lednu" nahrazují slovy "pololetně k poslednímu dni měsíce následujícího po příslušném kalendářním pololetí".

Šestý pozměňovací návrh. K části první článek 1 bod 4. V § 3a odst. 5 se slova "uplynulý kalendářní rok" nahrazují slovy "uplynulé kalendářní pololetí".

Za sedmé. K části první článek 1 bod 4. V § 3a odst. 6 se slova "uplynulý kalendářní rok" opět nahrazují slovy "uplynulé kalendářní pololetí".

Osmý pozměňovací návrh. V části první se za článek 1 vkládá nový článek 2 Přechodné ustanovení, který zní: Článek 2 Přechodné ustanovení. Za kalendářní rok se pro účely plnění povinností stanovených v § 3a odst. 1 písm. b), § 3a odst. 3 a 5, považuje období od nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2007. Dosavadní článek 2 až 4 se označují jako článek 3 až 5.

Poslední pozměňovací návrh, který zní: Článek 5 zní. Článek 5. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Teď se hlásil o slovo v podrobné Miloslav Soušek? Ano, je to tak. Miloslav Soušek je další přihlášený do podrobné.

 

Poslanec Miloslav Soušek: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych jenom krátce chtěl připojit svůj pozměňovací návrh. Jedná se o technickou záležitost. Aby bylo možné doměřit přesně množství přidávaného biopaliva, tak je potřeba, abychom dodrželi nějaké technické zásady.

K části první. K bodu 4. V § 3 odst. 8 včetně poznámky pod čarou 7 zní: (8) Osoba uvedená v odst. 1 je povinna uvést v daňovém dokladu podle zvláštního právního předpisu 7c) druh a obsah biopaliva v pohonné hmotě s přesností na jedno desetinné místo procenta objemových nebo hmotnostních.

Pak je pod čarou 7c) § 5 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP