(17.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru a hospodářskému výboru. Usnesení výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky jako 124/1 a 124/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miloslava Vostrá. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji. Paní místopředsedkyně, členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s usnesením rozpočtového výboru k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, tisk 124.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, vyslovila souhlas ve znění pozměňovacích návrhů.

Vzhledem k tomu, že usnesení vám bylo rozdáno písemně, nebudu tady jednotlivé pozměňovací návrhy předčítat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Vlastimila Aubrechta, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážená paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové, hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí výkladu náměstkyně ministra financí Dany Trezziové a zpravodajské zprávě poslance Vlastimila Aubrechta a po obecné a podrobné rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit tisk 124 ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Pozměňovací návrhy vám byly předány písemně, takže je zde nebudu načítat, jsou to víceméně legislativně technické úpravy.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Iniciativně tento návrh projednal i kontrolní výbor, jehož usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 124/3. Prosím tedy zpravodaje, resp. předsedu kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby nás seznámil s výsledkem projednávání tohoto tisku v kontrolním výboru. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově náměstkyně ministra financí Dany Trezziové a doplnění náměstka ministra financí Ivana Fuksy, zpravodajské zprávě poslance Dana Reisiegela a po rozpravě za prvé bere na vědomí, že navrhovatel upřesnil důvodovou zprávu podle usnesení kontrolního výboru č. 65 ze dne 21. 2. 2007, za druhé konstatuje, že v aktuálním znění již důvodová zpráva reálně popisuje navrhované změny příslušných zákonů, a za třetí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky schválit vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 124.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku. Obecnou rozpravu tedy končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásili páni poslanci Josef Smýkal a Michal Doktor. Prosím tedy pana poslance Smýkala, aby se ujal slova.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, budu velmi stručný. Chci se pouze přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který vám byl dán do lavic. Jedná se o pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 124, a to v části 10, k článku X.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji a prosím pana poslance Michala Doktora, aby vystoupil v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážené kolegyně a kolegové, prosím o shovívavost. Vím, že jsem mohl využít i jiné formy podání pozměňovacích návrhů, a sice písemné formy, ale vzhledem k tomu překotnému vývoji našeho programu jsem nestačil připravit ty vytištěné namnožené podklady, tak jsem teď odkázán k tomu, to tady číst, a vy i k tomu, mě vyslechnout. Pokusím se být maximálně stručný.

Dovolte, abych navrhl pozměňující návrhy ke změně zákona o správě daní a poplatků, zákona 337/1992 Sb.

První návrh se týká úpravy v § 11 odst. 2, věta první, kde se za slova "daňový poradce" vkládají slova "nebo právnická osoba, která oprávněně vykonává daňové poradenství".

Dovolte zdůvodnění. Navržená změna reflektuje skutečnost, že daňové poradenství oprávněně vykonává již nyní několik stovek právnických osob, a to prostřednictvím daňových poradců, kteří jsou členy Komory daňových poradců České republiky. Cílem této úpravy je zjednodušit a zkvalitnit doručování písemností vyhotovených správci daně a zpřesnit jej. Například uvedením sídla právnické osoby, které je zapsáno do obchodního rejstříku. Současně s tím dochází k eliminaci povinnosti správců daně aplikovat na daňové poradce, kteří vykonávají profesionální daňové poradenství v rámci právnických osob, ustanovení § 11 odst. 3 citovaného zákona.

Jako druhou úpravu dovolte, abych navrhl úpravu § 23 odst. 1, kde se věta druhá, slova "každém nahlížení do spisu pořídit úřední záznam" nahrazují slovy "seznámit daňový subjekt s obsahem spisu a o každém nahlížení do spisu pořídit protokol o ústním jednání".

Jako zdůvodnění dovolte říci, že já už jsem několikrát v minulosti navrhl v oblasti správy daní a poplatků některé instrumenty, které mají podle mého soudu vést k lepšímu výkonu správy daní a poplatků, ale také k tomu, aby daňový subjekt byl lépe informován o prováděných kontrolách. Považuji za nemožné, aby bylo nakládáno se spisem, nahlíženo do vedeného řízení a byly používány pomůcky, případně přivolávány další osoby a daňový subjekt o tom nebyl spraven.

Můj další návrh vychází z téhož zadání a týká se ustanovení § 31 odst. 2, kde se na konci odstavce doplňuje text: "Vždy však provede navržené důkazní prostředky, které jsou potřebné ke zjištění stavu věci; o provádění důkazů mimo ústní jednání musí být daňový subjekt však vyrozuměn, nehrozí-li nebezpečí z prodlení."

A další úprava vycházející z téhož zadání se týká rovněž § 31, tentokrát však odst. 8, kdy se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní: "e) splnění svých povinností podle tohoto zákona."

V navrženém ustanovení se pokouším promítnout aplikaci zásad spravedlivého procesu podle článku 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod v daňovém řízení, v návaznosti na postupy správců daně zjištěné a napadané veřejným ochráncem práv - a to prosím podtrhuji. Navrhuji vám pouze taková ustanovení nebo takové úpravy v zákoně 337/1992, které vycházejí z faktických poznatků, z toho, jak probíhá daňové řízení. Jsem k tomu veden konkrétními nálezy a konkrétními doporučeními např. instituce, kterou jsem zmínil.

Návrh považuje za zcela nepřípustné, aby správci daně např. v průběhu daňové kontroly prováděli tzv. vyhledávací činnost a při ní vyslýchali svědky bez účasti daňového subjektu. To považuji za zcela nepřípustné. Takovýto postup je pak zcela v rozporu nejen s ústavně zaručeným právem vyjádřit se ke všem prováděným důkazům, ale i v rozporu s judikaturou. Identickou úpravu obsahuje v současné době již např. zákon č. 500/2004 Sb., nový správní řád.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP