(17.40 hodin)

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, ve druhém čtení si dovoluji předložit stručnou novelu rozpočtových pravidel, která řeší způsob průběžného financování zastupitelských úřadů České republiky. Nebudu vás obtěžovat opakováním předkládací zprávy z prvního čtení. Děkuji rozpočtovému výboru za projednání, které se uskutečnilo 21. února, a za jeho souhlasné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 107/1. U mikrofonu je již připraven zpravodaj výboru, pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím, pane zpravodaji, ujměte se slova.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové. Rozpočtový výbor tento návrh zákona, tisk 107, projednal, a musím říci, že s ním vyslovil souhlas bez připomínek, to znamená, že při svém jednání nepřijal žádné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku, takže obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se přihlásil pan poslanec Jiří Papež. Po něm vystoupí pan poslanec Libor Ježek. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně a kolegové, dovolte mi přednést krátký pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 107.

Pozměňovací návrh zní: "V článku 1 se vkládá nový bod 1, který zní: V § 7 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno y), které zní: y) dotace Podpůrnému a garančnímu rolnickému a lesnickému fondu, a. s., na financování hlavních činností vymezených jeho zakladatelem."

Dosavadní body 1 až 4 se označují jako body 2 až 5.

Dovolte mi krátké odůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Navrhovaná úprava ustanovení § 7 předmětného zákona dodatečně reaguje na fakt, kdy vláda svým usnesením ze dne 23. června 1993 sice rozhodla o založení PGRLF jako obchodní společnosti, avšak současně, vědoma si jakési kolize s tehdy platným zákonem č. 576/1990 Sb., uložila místopředsedovi vlády a ministru financí předložit návrh novely rozpočtových pravidel, podle níž by bylo umožněno poskytovat prostředky státního rozpočtu určené k účelovým dotacím a finančním podporám pro sektor zemědělství a lesnictví právě prostřednictvím akciové společnosti PGRLF. Tento úkol daný ministru financí nebyl nikdy splněn, neboť věc byla považována za dostatečně vyřešenou prostřednictvím oprávnění vloženého přímo do zakladatelské listiny a stanov společnosti, na základě něhož byl garanční fond pověřen správou rozpočtových prostředků určených pro podporu zemědělské prvovýroby a lesního hospodářství ze státního rozpočtu. Avšak s ohledem na přetrvávající výhrady NKÚ plynoucí z rigidního právního výkladu předmětného ustanovení je žádoucí, aby tento kolizní stav byl právně narovnán a v rámci současného legislativního procesu odstraněn.

Mnou navrhovaná formulace ustanovení se jeví jako nejvhodnější s ohledem na stav, kdy se finanční prostředky poskytované ze státního rozpočtu ve smyslu platné judikatury okamžikem jejich faktického přesunu stávají majetkem obchodní společnosti, byť státní, a jejich následné použití již nelze považovat za prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu.

Tolik odůvodnění mého pozměňovacího návrhu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Slova se ujme pan poslanec Libor Ježek.

 

Poslanec Libor Ježek: Děkuji, paní předsedající. Dámy a pánové, vládní návrh zákona reaguje na kontrolní zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu. I já předkládám dva pozměňovací návrhy, které reagují na jiná zjištění kontrolního úřadu.

První se týká Správy státních hmotných rezerv a zní:

1. V nadpise zákona doplnit na konec textu nový text ve znění "a zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv".

2. V článku I doplnit za text "267/2006 Sb." nový text ve znění "a zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv".

3. Doplnit nový odstavec 1, který zní:

a) V § 45 odst. 3 doplnit na konec první věty za slova "kterými byly poskytnuty" nový text "a prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv podle zvláštního předpisu". Odkaz na poznámku pod čarou, která zní: § 6 odst. 1 zákona č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů.

b) V závěru třetí věty za slova "dlouhodobého majetku" vložit slova "a prostředky zvláštních účtů k financování obměn a záměn státních hmotných rezerv".

4. Vložit nový článek II, který zní: II. Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 6 odst. 1 doplnit na konci odstavce text "a nejsou příjmy státního rozpočtu".

2. Vypustit odstavec 3.

Druhý pozměňovací návrh se týká rezervních fondů. Doplnit nový odstavec 3, který zní:

a) V § 48 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: (7) O prostředcích převedených do rezervních fondů podle § 47 může vláda rozhodnout, že budou převedeny do příjmů státního rozpočtu, kapitoly Všeobecná pokladní správa, a použity buď na snížení schodku státního rozpočtu, nebo podle § 24 odst. 1 písm. d).

Dosavadní odstavec 7 se označuje jako odstavec 8.

b) V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: d) bez dopadu na saldo na státní rozpočet zvýšit celkové příjmy a výdaje státního rozpočtu a zvýšit příslušné ukazatele jednotlivých kapitol státního rozpočtu ve výši částky převedené z rezervních fondů organizačních složek státu podle § 47 odst. 7, jestliže mají být použity pro jinou organizační složku státu nebo na jiný účel.

Za III. Ostatní body a články se přečíslují. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane poslanče. Nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy, takže podrobnou rozpravu končím.

Přeje si pan ministr nebo pan zpravodaj přednést závěrečné slovo? Není tomu tak. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 124/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí, pan Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Opět děkuji za slovo, paní předsedající. Dovolte mi, abych ve druhém čtení velmi stručně uvedl novelu zákona, kterou se mění zákon o správě daní a poplatků. Dochází ke zpřesnění textu, dochází k nezbytným technickým úpravám, souvisejícím s přípravou realizace programování, změny systému. Asi nejvýznamnější věcná změna, ke které dochází, je zrušení povinnosti podnikatelů dokládat bezdlužnost v daňové oblasti.

Děkuji rozpočtovému výboru za projednání i návrhy usnesení. S bodem 2 usnesení souhlasím. Velmi důrazně nesouhlasím s bodem 1, který předpokládá, že by se účastníkem řízení stal i státní fond v případě, že by se jednalo o odvod, který by se ho týkal. Prosím o úvahu, že kdybychom skutečně takový precedens udělali, pak by účastníkem řízení u sdílených daní musela být každá obec a každý kraj, kterých se sdílené daně, tedy daně z příjmu právnických a fyzických osob a DPH, týkají. Jednalo by se o naprosto bezprecedentní nesystémovost. Tady prosím o zvážení skutečnosti, že tento pozměňující návrh opravdu není vhodný.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP