(15.00 hodin)

Předseda PSP Miloslav Vlček: Pane poslanče, já jsem benevolence sama, takže vám umožním vystoupit, ale patřilo by to jinam. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bratský: Děkuji, budu velmi stručný. Právě dnes, 24. dubna, je svátek svatého Jiří, který se stal jako rytíř ztělesňující boj dobra se zlem také patronem všech skautů a skautek. Skautské hnutí právě letos slaví 100 let od svého vzniku a právě dnes si skauti po celém světě připomínají toto mimořádné, dvojnásobně kulaté výročí svými různobarevnými šátky.

Zvláště v českých končinách nebylo všech 100 let skautování právě radostných a lehkých. Řada sester a bratří položila v těžkých dobách ve službě vlasti svůj život, byli vězněni či pronásledováni. Přesto stačili vykonat pro svou zemi mnoho dobrého a užitečného. Stejně tak v současnosti dnes a denně pracují tisíce vedoucích ve prospěch desetitisíců dětí a mladých lidí, všichni společně pak spolu s dalšími podporovateli ve prospěch naší republiky a její budoucnosti. Budiž jim tato krátká vzpomínka i šátky, které máme na sobě, alespoň malým poděkováním za jejich dobré skutky vinoucí se stoletou historií jako zlatá nit až do dnešních dnů.

Pane předsedo, děkuji vám za vaši laskavost. (Potlesk.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji, pane poslanče. Nyní je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Halíková. Paní poslankyně máte slovo. Připraví se pan poslanec Hasil.

 

Poslankyně Milada Halíková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové poslanci, chci vás požádat o podporu pro zařazení nového bodu na jednání naší schůze, a sice Informace vlády o postupu čerpání evropských fondů.

Proč tento bod. Určitě nejsem sama, kdo se setkává se znepokojením, jestli především v letošním roce budou moci být vyčerpány předpokládané prostředky z evropských fondů, ať na větší investiční akce nebo nejrůznější další projekty. Při jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj v minulém týdnu nás místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj pan Jiří Čunek informoval, že další výzvy zveřejní Ministerstvo pro místní rozvoj dokonce až v srpnu letošního roku, což mnohé akce může podle mínění řady představitelů měst a obcí doslova ohrozit. Příprava kvalitních projektů, pokud není známo vyhlášení výzev, může být pak logicky zpožděna. Také je zarážející, že zatímco jiné země mají v průměru 13 až 15 programů ve svém národním strategickém rámci, v naší poměrně malé České republice je to 24 programů. Skutečně dokáže ministerstvo vše zvládnout tak, abychom mohli čerpat peníze na všechny tyto programy?

Jestliže ministerstvo zdůrazňuje, že prostředky ze strukturálních fondů mají zajistit především rozvoj regionu a tím pomoci i řešení nezaměstnanosti, pak je liknavost ministerstva o to závažnější. Nedostatky v řízení při naplňování cílů, jimž mají evropské fondy sloužit, by se měly odstraňovat, nikoliv prohlubovat. Jsem proto přesvědčena, že projednání uvedené informace vlády by mohlo napomoci k objasnění situace a případnému přijetí opatření k nápravě. Doporučuji proto do části Zprávy a návrhy programu 14. schůze Sněmovny zařadit bod Informace vlády o postupu čerpání evropských fondů.

Děkuji.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan ministr Čunek. Pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Čunek: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, poslanci, já jsem vděčný paní poslankyni za tento bod. Všem vám doporučuji, abyste jej schválili, protože bych rád, aby konečně tato Sněmovna viděla, kdo tedy těch 24 - ano, podle mě nesmyslných - programů zařídil, jak měly a kdy být vyřízeny, tak abych se nedočítal, jako dnes v Lidových novinách, kde mě řídí nějací bývalí ministři, které jsem sám jmenoval, dobrovolně jsem je přemluvil a ten tým jsem sestavil jenom proto, abychom to zpoždění zdrželi. Takže velmi vřele doporučuji zařazení tohoto bodu do programu, abych mohl odpovědět ve vyčerpávající formě. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Hasil. Připraví se pan poslanec Urban.

 

Poslanec Tomáš Hasil: Vážený pane předsedo, kolegové a kolegyně, dovolte mi navrhnout pevné zařazení bodu, tisku č. 101, návrh zastupitelstva Karlovarského kraje, je to zákon o státní památkové péči, jako první bod po písemných interpelacích ve čtvrtek, tedy 26. dubna.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Je to číslo bodu, pane poslanče?

 

Poslanec Tomáš Hasil: Já to mám jako 19, ale nevím jestli vy také.

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Dobře, dobře, číslo 19. Nyní vystoupí pan poslanec Urban a připraví se poslední přihlášená, paní poslankyně Šedivá. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, je to myslím vůbec poprvé, co navrhuji nový bod do programu jednání Poslanecké sněmovny, a myslím, že k tomu mám celkem zásadní důvod. Ten bod se jmenuje Informace vlády k situaci ve vládní agentuře CzechInvest. Došlo totiž k zásadnímu ohrožení fungování této profesionální vládní agentury. Nad tím kroutím hlavou nejen já, ale hlavně nad tím kroutí hlavou celá ekonomická sféra.

Co se vlastně stalo? Byl odvolán úspěšný generální ředitel a na protest proti způsobu tohoto odvolání odešlo z této vynikající instituce více než 80 řídících pracovníků, což je zhruba třetina lidí, kteří v této agentuře pracují. Přitom od roku 1993 - podtrhuji 1993 - tato instituce, tato agentura výrazným způsobem přispěla k vynikající kondici českého hospodářství v současném stavu. Tato agentura byla vyhodnocena jako nejlepší agentura svého druhu v Evropské unii. Tato agentura byla do nedávných dnů naprosto nepolitickou institucí. Nikdy žádný ředitel ani vedoucí pracovník nebyl jmenován na základě politické příslušnosti, nikdo z těch lidí nebyl členem žádné politické strany. V této agentuře pracovali odborníci s mezinárodním ekonomickým vzděláním a mezinárodním kreditem. Tedy došlo k tomu, že jsou v současné době ohroženy probíhající investiční projekty, ale také možné nové investice jak z České republiky, tak ze zahraničí. A co je možná ještě horší, je, že je zcela destabilizována situace při čerpání strukturálních fondů EU pro všechny podnikatelské subjekty působící v České republice.

Je to tedy pro mě, a to by snad nevadilo, ale hlavně pro celou hospodářskou sféru neuvěřitelná věc, že ohrozit firmu, která měla výsledky a kredit, je buď neskutečná manažerská chyba, nebo záměr, pokus politicky ovládnout toky čerpání strukturálních fondů EU. Byl bych velmi nerad, kdyby tomu tak bylo - ale co si mám myslet, když po prvé v historii této instituce se stává generálním ředitelem člen ODS?

Děkuji. (Potlesk z levé části jednací síně.)

 

Předseda PSP Miloslav Vlček: Děkuji. Nyní se o slovo přihlásil pan poslanec a předseda klubu sociální demokracie pan Hašek. Pane předsedo, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP