(12.10 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Martinu Římanovi. Tisk projednal hospodářský výbor. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 121/1 a prosím zpravodaje tohoto výboru pana poslance Plachého, aby nás informoval o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, hospodářský výbor projednal sněmovní tisk 121 na své 9. schůzi a přijal usnesení č. 58, ve kterém doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007, sněmovní tisk 121. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Přihlášky do všeobecné rozpravy - hlásí se pan poslanec Plachý, takže má příležitost.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vzhledem ke startu operačního programu Podnikání a inovace, jak zde uvedl pan ministr, a tento program startuje v letošním roce, došlo k přesunu většiny programů podpory malého a středního podnikání do zmíněného operačního programu. Přesto pět národních programů bylo ponecháno, a to ze dvou důvodů. Jedná se především o podporu v oblastech, kde již v minulosti byla realizována, ale není navrhována v operačním programu Podnikání a inovace. To jsou programy Certifikace, Design, Vývoj a Aliance. Pátý program Trh má za cíl zlepšit přístup ke kapitálu pro malé a střední podnikání i v regionu hlavního města Prahy, který nelze zařadit v operačním programu Podnikání a inovace mezi podporované regiony České republiky.

Celkové náklady na financování těchto pěti národních programů činí pouze 235 milionů korun. Pan ministr uvedl vyšší částku, ale tam jsou položky, které přímo s programy malého a středního podnikání nesouvisí. Tato částka je prakticky zanedbatelná proti objemu prostředků distribuovaných přes operační program Podnikání a inovace v letech 2007 až 2013, které se pohybují řádově kolem 100 miliard korun. Těžiště podpory malého a středního podnikání se proto v letech 2007 až 2013 přesouvá do operačního programu Podnikání a inovace, kde bude roční objem prostředků na podporu malého a středního podnikání řádově tedy zhruba desetkrát, vyšší než tomu bylo v minulosti.

Dámy a pánové, dovolte mi, abych v souvislosti s projednávaným bodem připomenul panu ministrovi průmyslu a obchodu usnesení hospodářského výboru a podvýboru pro podnikatelské prostředí, které vzhledem k nabytí účinnosti evropské legislativy REACH k 1. 6. 2007 žádají ministra o vytvoření nového programu podpory malého a středního podnikání. Tento program by měl pomoci přežít malému a střednímu podnikání negativní dopady legislativy REACH, která velmi tvrdě postihne právě oblast malého a středního podnikání v chemickém průmyslu.

Dámy a pánové, děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Plachému. Hlásí se ještě někdo do této části rozpravy? Nehlásí, takže přistoupíme poté, co uzavírám všeobecnou rozpravu, k rozpravě podrobné. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Připomínám usnesení, které pan poslanec Plachý přečte.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych navrhl usnesení tak, jak bylo navrženo hospodářským výborem: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí národní programy podpory malého a středního podnikání na rok 2007, sněmovní tisk 121." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Souhlasíte-li, zahájím hlasování pořadové číslo 142. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, 157 bylo pro, nikdo proti. Návrh usnesení byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu s poděkováním panu ministrovi a panu zpravodaji.

 

Dámy a pánové, poslední bod před přestávkou bude bod

 

44.
Zpráva o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu
a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006
/sněmovní tisk 152/

 

Z pověření výboru uvede zprávu, kterou jsme obdrželi jako sněmovní tisk 152, paní poslankyně Hana Orgoníková, místopředsedkyně tohoto výboru.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, zpráva o peticích i s tabulkou vám byla rozdána jako sněmovní tisk 152.

Chtěla bych vás informovat o tom, která petice získala nejvíce podpisů. Byla to petice jako protest proti záměru cukrovarnické společnosti Eastern Sugar uzavřít v České republice tři cukrovary, a to 97 954 podpisů. Pak to byla petice Nesouhlasné stanovisko k umístění americké protiraketové základny na českém území. Tam bylo 51 938 podpisů. Jako třetí v počtu podpisů, a to 28 067, byla petice na finanční zajištění systému sociálních služeb. Všichni si samozřejmě petice můžete přečíst, jsou uloženy na petičním výboru.

Zprávu o peticích petiční výbor projednal, a to za období od 1. 7. do 31. 12. 2006, 20. února 2007 a schvaluje předloženou zprávu o peticích a doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. do 31. 12. 2006.

Já bych chtěla ještě říci, že pan Schwippel zde hovořil o petici, která odmítá teze o globálním oteplování, čili se můžete také připojit, učinit ji zde v České republice, anebo opačnou petici. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Haně Orgoníkové. Prosím, aby se posadila ke stolku zpravodajů pro případ, že by v rozpravě pro ni vyplynuly nějaké otázky.

Otevírám všeobecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Podrobná rozprava je otevřena. Tady připomínám usnesení, které před malou chvílí paní poslankyně Orgoníková přednesla. Další náměty nejsou, takže i podrobnou rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí Zprávu o peticích přijatých Poslaneckou sněmovnou, jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 7. 2006 do 31. 12. 2006."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 143. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 174 poslanců, pro bylo 158, proti nikdo, takže návrh byl přijat. Mohu tento bod ukončit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP