(14.40 hodin)
(pokračuje Jacques)

Další pozměňovací návrh, čtvrtý: V § 7 se vkládá nový odstavec 2, který zní: "Návrhy kandidátů na členy rady předkládají Senátu občanská sdružní nebo jiné právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je zkoumání historie, archivnictví, výchova, vzdělávání nebo ochrana lidských práv anebo občanská sdružující účastníky odboje proti nacismu nebo odboje nebo odporu proti komunismu nebo bývalé politické vězně. Návrhy lze předložit písemně ve lhůtě 15 dnů ode dne zveřejnění výzvy předsedy Senátu k předložení návrhů. Výzva se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 3 až 8."

Poslední pozměňovací návrh, který si ve druhém čtení dovoluji načíst, se týká preambule a zohledňuje rozšíření působnosti zákona o dobu nesvobody 1938-1945. Přečtu nyní pozměňovací návrh:

"Preambule. Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat. Parlament České republiky, vědom si povinnosti vyrovnat se s následky totalitních a autoritativních režimů 20. století, vyjadřuje vůli zkoumat a připomínat důsledky činnosti zločinných organizací založených na komunistické a nacistické ideologii, které v letech 1938-1945 a 1948-1989 prosazovaly protlačování lidských práv a odmítaly principy demokratického státu. Poznání historických pramenů a dalších svědectví o uvedených režimech a událostech k nim vedoucích umožňuje lépe pochopit důsledky systematického ničení tradičních hodnot evropské civilizace, vědomého porušování lidských práv a svobod, morálního a hospodářského úpadku provázeného justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazení fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužívání výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům a bezohledného ničení přírody. Vzdělání občanů o těchto tématech přispívá k upevňování demokratických tradic a rozvoje občanské společnosti, současně napomáhá naplňování ideálů spravedlnosti, popsání zločinů a pojmenování jejich organizátorů a vykonavatelů.

Parlament České republiky při vědomí:

- zachování paměti o ohromném množství obětí, ztrát a škod, které utrpěl český národ a další národy na území České republiky v dobách totalitních diktatur,

- vlastenecké tradice společenského odporu proti okupaci a projevům totalitarismu, které byly projevem občanů v boji za svobodu a demokracii, při obraně lidských práv a lidské důstojnosti,

- povinnosti stíhat zločiny proti míru, lidskosti a válečné zločiny,

- povinnosti státu učinit zadost všem, kteří byli poškozeni státem, jenž porušoval lidská práva, mezinárodní právo i vlastní zákony a

- povinnosti státu v maximální míře zpřístupnit utajovanou činnost bezpečnostních složek totalitních a autoritativních režimů jako výraz svého přesvědčení, že žádné protiprávní konání totalitního či autoritativního režimu proti občanům nemůže být chráněno tajemstvím, ani nesmí být zapomenuto,

se usnesl na tomto zákoně."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji paní poslankyni Jacques. Oznamuji, že mám ještě tři přihlášky do podrobné rozpravy. První z přihlášek patří panu poslanci Grebeníčkovi, dále poprosím pana místopředsedu Filipa o slovo.

 

Poslanec Miroslav Grebeníček: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně a kolegové, v obecné rozpravě, nepochybně si vzpomínáte, jsem podal návrh na zamítnutí návrhu zákona o Ústavu paměti národa a o změně některých zákonů, ve znění komplexního pozměňovacího návrhu. Nyní tedy v podrobné rozpravě podávám podmíněný pozměňovací návrh, pokud nebude přijat návrh na zamítnutí návrhu zákona, který zní: Vypustit preambuli, která je nadbytečná a v jejím textu jsou věcné a faktografické chyby. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji za tento pozměňovací návrh. Dalším, kdo přednese svůj pozměňovací návrh, bude pan místopředseda Filip a posledním zatím přihlášeným je pan poslanec Bohuslav Sobotka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, paní a pánové, budu poměrně stručný.

Podle § 94 odst. 3 navrhuji zamítnutí předloženého návrhu zákona a zároveň, vzhledem k předneseným návrhům, navrhuji vrácení výborům k novému projednání, a to pouze výboru pro bezpečnost a výboru ústavněprávnímu, které posoudí jednotlivé pozměňovací návrhy.

A kdyby neprošel návrh na vrácení, tak přednesu zároveň hned svůj pozměňovací návrh, a ten se týká doplnění paragrafu 18. Do paragrafu 18 odst. 1. písm. b) za čárku se doplní věta: "studentem nebo učitelem ve vzdělávacím zařízení Nadace Rosy Luxemburgové."

Dále by se doplnilo v § 18 odst. 1 písm. e), příp. f), protože kolega Zdeněk Jičínský navrhoval doplnění tohoto paragrafu, a to tak, že byl členem politické strany, která byla součástí Národní fronty Československé republiky nebo resp. Národní fronty Československé socialistické republiky. To znamená Československé strany lidové, Československé strany socialistické, Strany obrody a Strany svobody. To byly politické strany soustředěné v Národní frontě - paragraf 6 Ústavy Československé socialistické republiky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Dalším a posledním přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Bohuslav Sobotka. Prosím o klid v jednací síni.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, první změna, kterou bych chtěl navrhnout, se týká paragrafu 17, který by nově zněl: "Dnem 1. ledna 2015 se archiv stává součástí Národního archivu." Čili to je první pozměňující návrh.

Druhý pozměňující návrh je vcelku jednoduchý. Navrhuji vypustit paragraf 18 a paragraf 19, které se týkají definice spolehlivosti a bezúhonnosti.

V případě, že by tento návrh nebyl přijat, navrhuji ještě alternativní návrh, který spočívá v tom, že se v paragrafu 19 do písm. b) doplní mezi školy, které jsou zde vyjmenovány, "absolventem vysokých škol politických, bezpečnostních a vojenských, vojenských středních škol a školení obdobných směrů ve státech, které byly smluvní stranou Varšavské smlouvy".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. Zeptám se, zda se někdo ještě hlásí do podrobné rozpravy. Není-li tomu tak, podrobnou rozpravu končím a jsou před námi závěrečná slova. Prvního, koho poprosím, je předkladatel návrhu, pan senátor Jiří Liška. Má možnost vystoupit nyní po podrobné rozpravě se závěrečným slovem. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Jiří Liška: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení paní poslankyně, vážení páni poslanci, myslím si, že nejsem oprávněn, abych hodnotil vaše vystoupení a vaše názory. Přesto mi ale dovolte, abych se zmínil alespoň v krátkosti o třech záležitostech.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Promiňte mi, pane místopředsedo Senátu. Já velmi nerada přerušuji vaši řeč, ale vážně žádám Sněmovnu, aby věnovala pozornost závěrečnému slovu pana senátora Jiřího Lišky. Všechny ostatní kolegy žádám, aby opustili jednací síň.

 

Senátor Jiří Liška: Chtěl bych se vrátit k tomu tolik diskutovanému paragrafu 19, který se týká spolehlivosti, i když si myslím, že paní poslankyně Šojdrová dostatečně osvětlila tu vlastní podstatu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP