(17.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Těch velikostních koeficientů bude méně a pro velké obce jich bude uplatněno více, takže ta křivka bude spíše taková pozvolná exponenciála než lineární přímka, ale už tam nebudou ony skoky, na které jste se ptal při své interpelaci. Dále bude použito kritérium rozlohy obce, aby nebyly znevýhodňovány malé obce s velkým katastrem. Bude použito kritérium prostorového přechodu počtu obyvatel. Ano, počítáme se zvýšením motivace obecních zastupitelstev pro vytvoření podnikatelských podmínek, a protože zákon 243/2000 předběhl reformu veřejné správy, tak také musíme řešit situaci tzv. malých trojek, které jsou v situaci, kdy mají sice příspěvek na státní správu, ale počet obyvatel mimo obec, kteří spadají pod státní správu této trojky, je větší než počet jejich vlastních obyvatel, a jsou tak logicky ve výrazně nevýhodnější pozici než ty trojky, které vykonávají státní správu převážně vůči svým obyvatelům, z nichž také mají své daňové příjmy.

Já musím souhlasit s tím, co jste řekl, a ujišťuji vás, že na tom Ministerstvo financí pracuje.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji. Pan poslanec Hink přednese ještě doplňující otázku.

 

Poslanec Vladimír Hink: Možná že jsem jen nepostřehl, ale 6000 obcí v naší republice je silný nadstandard a ukázalo to nedávné období, kdy měly hlavně ty menší obce vyplácet odstupné starostům a v mnoha případech na to ani neměly. Na druhé straně slučovat se nechtějí, takže si myslím, že nastal právě čas, aby i zde přišlo jakési řešení. Nejsem si jist, zdali nařízení, či to nabídnutí smysluplnějšího sloučení s další obcí.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Ve vaší otázce je hluboká racionalita, pane poslanče. Když jsem jako předseda rozpočtového výboru v roce 2003 na Svazu měst a obcí řekl, že 6248 obcí pro desetimilionovou zemi je obrovské číslo a že správa v obcích, jejichž rozpočet stačí na veřejné osvětlení a odměnu pro starostu, už se míjí s pojmem slova správa, koupil jsem ji takovou, že se tomu ani Rathovi od Macka nenadálo. Prostě to je nesmírně palčivé politické téma, které v malých obcích vyvolává nesmírné emoce. Já souhlasím s tím, že ta věc musí být nějakým způsobem řešena, ale nedá se nařídit. Prostě iniciativa musí jít zespoda, abychom s vaničkou nevylili i dítě, abychom nepřišli o to jedno z mála posledního, co zbylo na českém venkově - jistý lokální patriotismus, který má zájem zápasit o svoji vesnici a v okamžiku, kdy je násilně sloučen s jinou obcí, tak ti lidé ztratí motivaci.

Ano, vhodné ekonomické stimuly jsou samozřejmě jedním z nástrojů, na druhou stranu jste jistě informován o petici Spolku pro obnovu venkova, který navrhuje přesně opačný trend. Ta diskuse bude výsostně politická a nesmírně citlivá. Jakkoli racionálně souhlasím s tím, co říkáte, mám úplně stejný názor, nejsem schopen předvídat výsledek této diskuse pro její mimořádnou společenskou citlivost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní prosím pana poslance Václava Exnera, aby přednesl svoji interpelaci na omluveného ministra vnitra Ivana Langera ve věci užívání pyrotechniky se zvukovými efekty. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Vážený pane ministře, tuto interpelaci podávám na základě podnětu paní Ing. Evy Mizerové z Prahy. Jde o to, že každým rokem v období, které se stále rozšiřuje, v současné době to je zhruba od Mikuláše, 5. prosince, do Tří králů, 6. ledna, je obyvatelstvo České republiky obšťastňováno hlukem, který způsobuje zábavná pyrotechnika vydávající zvukové efekty. Zejména jde o petardy a dělbuchy. Vím, že částečně jsou dílčí zákazy, v okolí nemocnic atd. Také v Praze je vydána vyhláška č. 42/1999, která vymezuje používání takové pyrotechniky na období Silvestra a Nového roku. Avšak tím, že se celé období prodlužuje a že vynalézavost zvláště dětí, které se baví tímto způsobem, už nezná mezí, zdá se, že situace se už vymyká běžnému standardu. Škodí fyzickému zdraví lidí, má důsledky na psychiku některých osob a jde také o týrání zvířat.

Rád bych se zeptal, jestli k tomu, že vždy v tomto období jsou přednášeny různé sliby o tom, řešit tuto situaci, že jsou v televizi uváděny odstrašující případy, jestli budou přijata také nějaká opatření k omezení. Je známo, že dosavadní omezení různých tříd do určité věkové hranice ani osvěta v rodinách, na školách a prostřednictvím médií se zatím neosvědčují. V některých zemích přistoupili až k zákonu o zákazu prodeje a používání pyrotechniky vydávající zvukové efekty na celém svém území, příp. s výjimkou profesionálních ohňostrojů. Prosím vás o odpověď, jestli se něco podobného nebo jiné opatření chystá v naší zemi.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji, odpověď vám bude doručena písemně.

Následuje interpelace pana poslance Martina Tesaříka na ministra dopravy pana Aleše Řebíčka ve věci požární bezpečnosti Českých drah.

 

Poslanec Martin Tesařík: Díky za udělení slova, paní předsedající. Ano, správně jste řekla, že moje interpelace je na pana ministra dopravy a na téma zajištění požární bezpečnosti Českých drah. Musím konstatovat, že v průběhu dnešního jednání Poslanecké sněmovny jsem měl možnost hovořit přímo s panem ministrem a ten mi poskytl informaci, že mi na tuto interpelaci odpoví písemně, tudíž nemusím přednášet celé své vystoupení zde od tohoto stolu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji za předvedení ideálního přístupu k řešení opravdu vážných otázek.

Následuje interpelace pana poslance Františka Novosada na právě odešlého ministra Miroslava Kalouska ve věci morálního hodnocení. Takže jestli si pane poslanče přejete, jako že asi ano, přítomnost pana ministra Kalouska, doufám, že mě slyší. Víc pro to udělat nemohu.

Pane poslanče, máte slovo. (Ministr vchází do sálu.)

 

Poslanec František Novosad: Děkuji, že se ministr dostavil. Vážený pane ministře, chtěl bych se vás zeptat, jak morálně hodnotíte dvě kauzy, a to bývalého premiéra Stanislava Grosse, který neměl dostatečný doklad pro získání svého bytu, a druhou kauzu současného vicepremiéra, který je policejně vyšetřován. Pane ministře, v první kauze byla od vás velmi tvrdá kritika, kde jste vyžadoval odstoupení pana Grosse z funkce premiéra nebo jste to nazval ostudou celého státu, dále za velmi nemorální a ostudou sociální demokracie. Teď se vás táži, pane ministře, jak morálně hodnotíte druhou kauzu, a to prvního vicepremiéra vlády a vašeho kolegy? Děkuji za slovo.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Odpoví ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za otázku. Projednáváme bod ústní interpelace na členy vlády, v tomto případě na ministra financí. Proto dovolte, pane poslanče, abych vás informoval, že Ministerstvo financí je ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky, státní závěrečný účet republiky, státní pokladnu České republiky, finanční trh a ochranu zájmů spotřebitelů na finančním trhu… (Hlasy: Pomaleji!) Promiňte, já jsem se zadýchal, jak jsem utíkal… s výjimkou dohledu nad finančním trhem v rozsahu působnosti České národní banky, daně poplatky a clo, finanční hospodaření, finanční kontrolu, přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků, účetnictví, audit a daňové poradenství, věci devizové včetně pohledávek a závazků státu vůči zahraničí, ochranu zahraničních investic, ochranu proti dovozu těchto výrobků.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP