(12.20 hodin)
(pokračuje Bursík)

Ale protože taková jistota není a já považuji za příliš rizikové vystavit tento vládní návrh procesu, který bychom neměli pod kontrolou, tak z tohoto důvodu si vás dovoluji požádat o to, abyste měli porozumění s tím, že tento návrh stahuji. Půjde na jednání vlády a vrátí se do Sněmovny opětovně. A všem vám, kteří jste na tom pracovali, specificky zpravodaji panu kolegovi Ambrozkovi, paní kolegyni Jakubkové, panu kolegovi Rabasovi a dalším, kteří se podíleli na tomto návrhu, pěkně děkuji a těším se na spolupráci v dalším kole, kdy přinesu vládní návrh, který, jak věřím, bude již splňovat základní kritéria, která by ten zákon splňovat měl. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Dám ještě prostor k vyjádření zpravodajům obou výborů a poté budeme hlasovat o návrhu na vyřazení z programu, protože k tomuto návrhu se Poslanecká sněmovna vyjádřit bude muset.

Prosím tedy, aby své stanovisko nám sdělil zpravodaj výboru pro životní prostředí Tomáš Úlehla.

 

Poslanec Tomáš Úlehla: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, chtěl bych navázat na slova, která tady řekl pan ministr životního prostředí, a stejně jako on věřím, že se zdokonalí obsahová náplň tohoto zákona, protože jako člověk se zkušenostmi v municipální sféře si plně uvědomuji, že jak registrace, tak evidence a také informovanost veřejnosti je pro starosty zásadní věc.

Ten rozpor, který možná nastal u nás profesně - a podotýkám, že profesně - je v tom, abychom skutečně co nejvíce zpreciznili zjednodušený proces, který by měl na jedné straně umožnit provozovatelům zdrojů znečištění a podnikatelům administrativní úkony, které zákon a související právní předpisy ukládají, ale na druhé straně abychom také dokázali respektovat směrnice a nařízení Evropské unie, bez kterých se neobejdeme, pokud budeme žádat na projekty peníze, a obce na to čekají. Budu tedy velmi rád, pokud podpoříte to, aby vláda dopracovala návrh předkládaného zákona, a myslím si, že pak nebude bránit nic ani dalším výborům a nám všem, abychom tento zákon podpořili v co nejkratší lhůtě. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji zpravodaji výboru pro životní prostředí a požádám také o stanovisko zpravodaje výboru hospodářského pana poslance Františka Siveru.

 

Poslanec František Sivera: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně a kolegové, připojuji se k tomu, co říkal můj předřečník, zpravodaj výboru pro životní prostředí, a také vás žádám, abyste podpořili návrh pana místopředsedy vlády Bursíka, aby tento návrh zákona byl znovu projednán ve vládě a znovu se dostal do Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano. V tuto chvíli svolávám kolegyně a kolegy do jednací síně. O slovo se ještě hlásí pan poslanec Koníček, prosím.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, chtěl bych si ujasnit situaci, ve které jsme. Pan ministr životního prostředí totiž řekl, že stáhne svůj návrh. Paní předsedající říkala, že budeme hlasovat o stažení tohoto bodu z pořadu schůze. Bude tedy pořád jenom tisk č. 119 a jenom stažení z pořadu?

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ano, děkuji vám za tuto poznámku, je důležité si tuto věc vyjasnit. Já jsem poslouchala návrh pana místopředsedy vlády, který řekl, že bude žádat o stažení z pořadu této schůze, aby vznikl čas na další jednání. A myslím si, že vzhledem k tomu, že není usnesení vlády o zpětvzetí tohoto bodu, nezbývá nám nic jiného, než se vyrovnat s touto situací hlasováním Poslanecké sněmovny, která rozhodne o tom, zda z pořadu této schůze tento bod stáhne.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 78 a táži se, zda je souhlas Sněmovny s tímto postupem. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 78, přítomno 166, pro 132, proti jeden. Tento návrh byl přijat a vyhověli jsme tak žádosti vlády o stažení tohoto bodu z programu této schůze. Tím končí jeho projednávání dnes.

 

Je před námi další bod, jehož projednávání bylo přerušeno ve středu 14. 3. 2007. Jedná se o bod

 

15.
Návrh poslanců Karla Šplíchala, Pavla Ploce a Petra Bratského
na vydání zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům,
kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách
/sněmovní tisk 126/ - prvé čtení

 

Podle informace pana místopředsedy Vojtěcha Filipa, který včera schůzi řídil, by první v obecné rozpravě, která byla přerušena, měla vystoupit paní ministryně Dana Kuchtová. Prosím, paní ministryně.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Dana Kuchtová Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vám nejprve přečetla k tomuto návrhu zákona stanovisko vlády:

Vláda na své schůzi dne 5. února 2007 projednala a posoudila návrh zákona o zvláštním příspěvku zasloužilým reprezentantům, kteří získali medailové ocenění na olympijských hrách, a vyslovila s tímto návrhem nesouhlas, a to z těchto důvodů:

Navržená právní úprava je rozporná, neboť podle důvodové zprávy je účelem návrhu zákona odměnit mimořádné výkony zasloužilých reprezentantů. Zvláštní příspěvek je však v návrhu zákona koncipován jako příspěvek k důchodu přiznávaný a vyplácený orgány sociálního zabezpečení, tedy jako dávka sociální. Pokud však má mít charakter sociální, navržená právní úprava nebere zřetel na majetkovou a příjmovou úroveň těchto sportovců. Návrh zákona zakládá nárok na zvláštní příspěvek nejen pro stávající zasloužilé sportovce-důchodce, ale i pro držitele olympijských medailí v nedávné době a pro budoucí držitele těchto medailí. Nepřihlíží k tomu, že tito sportovci jsou dnes již profesionalizovaní, často s příjmy vyššími, nesrovnatelnými s příjmy jiných skupin obyvatel. Navržená výše zvláštního příspěvku k důchodu 20 tis. Kč měsíčně značně převyšuje výši průměrného starobního důchodu v České republice.

Navrhovaná výše zvláštního příspěvku je dále zcela neadekvátní i v porovnání s jinými příplatky k důchodu poskytovanými našim občanům, zejména s výší příplatku k důchodu poskytovaného podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem.

Právní úprava je vnímána vládou jako diskriminační vůči jiným skupinám občanů, kde řada těchto občanů vynaložila nemalé úsilí a svou činností významně reprezentovala Českou republiku, jako např. vědci, umělci, zdravotníci a další.

Podle předkladatelů předpokládá navržená právní úprava zatížení státního rozpočtu ve výši přibližně 27 mil. Kč ročně a vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že sníží mandatorní výdaje a přehodnotí je tak, aby jejich podíl na státním rozpočtu klesl do roku 2010 pod 50 %, a navržená úprava je proti smyslu tohoto závazku.

Úprava obsahuje i některé další nedostatky legislativní, jako např. to, že je zde jako odvolací orgán označen v rozporu se správním řádem a soudním řádem správním Nejvyšší správní soud, a jiné nedostatky.

Tolik stanovisko vlády. A teď mi, vážené poslankyně a vážení poslanci, dovolte, abych vyjádřila i své osobní stanovisko, tedy stanovisko ministryně školství, do jejíhož resortu by v podstatě toto zvýšení nebo toto téma patřilo.

Zcela se ztotožňuji s návrhem vlády na to, aby tato novela nebyla přijata. Omlouvám se pánům, není to z toho důvodu, že bych měla cokoli proti reprezentantům, proti lidem, kteří se o naši republiku zasloužili tím, že vystoupili a získali olympijské medaile. Je to jistě čin, který je hodný obdivu, který je významným činem pro reprezentaci České republiky. Ovšem je to v podstatě návrh asociální. Z jakého důvodu? Hlavní důvod je ten, a já vám garantuji, že pokud začneme s touto vlastně aktivitou ohledně reprezentantů, kteří získali olympijské medaile, na příštím jednání Parlamentu vystoupím já a navrhnu, aby stejnou odměnu, anebo vyšší, dostali zasloužilí učitelé, vědci. (Ojedinělý potlesk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP