(18.20 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Konečné. Dále se do rozpravy hlásí pan zpravodaj Ambrozek.

 

Poslanec Libor Ambrozek: Kolegyně a kolegové, ve vystoupení kolegy Urbana zazněla připravenost k tomu, diskutovat včasnější zavedení povinnosti přimíchávat biopaliva. Pokud to necháme běžet sněmovním životem, této možnosti se zbavíme. Pokud zůstane lhůta pro projednání 60 dnů, dostaneme se k projednávání 2. a 3. čtení před prázdninami. Když vezmeme v úvahu Senát a prezidenta, těžko můžeme stihnout případný termín 1. července. Jsem proto přesvědčen, že bychom měli umožnit diskusi na výborech i na plénu Sněmovny. Proto mám dotaz, zda by bylo možné termín posunout od 1. července 2007. Proto navrhuji zkrácení projednávání na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za návrh. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Je zájem o závěrečné slovo? Ano, pan místopředseda vlády a ministr životního prostředí Martin Bursík vystoupí se závěrečným slovem.

 

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík: Pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za podnětnou a věcnou diskusi. Některá vystoupení mě tady velmi mile potěšila. Říkám to upřímně, není v tom ani špetka sarkasmu.

Pan kolega Ambrozek, zpravodaj, zmínil možnost dřívějšího nabytí účinnosti zákona. Stejně tak hovořil i bývalý ministr Urban. K tomu bych řekl pouze to, že povinnost hlášení podle § 3a odst. 5 je každoročně k 31. lednu místně příslušnému celnímu úřadu na předepsaném tiskopise za uplynulý kalendářní rok. Tam myslím, že žádná bariéra není, bude-li to za 3 nebo 4 měsíce, není to čtvrtletní, je to roční. Budete-li toto zvažovat, formální bariéra tam není.

Argument pana kolegy Urbana k využití zemědělských zásob s tím, že producenti už počítali s tím, že se systém odstartuje, je také racionální.

Pokud jde o cíl, že zelení byli možná málo hlasití ve vládě - nevím. Někdy dosáhnete výsledku zvýšeným hlasem, někdy to není potřeba. Věřte, že jsme dělali, co jsme mohli.

Je tady jeden důležitý impuls pro Sněmovnu ke zvážení, a to je skutečnost, že když vláda projednávala a schvalovala tento návrh novely zákona, neexistoval tady žádný závazný cíl podílu 10 % biopaliv na spotřebě benzinu a nafty. Nyní existuje. Cíl je závazný a bude překlopen do směrnice, budou tam sankce. Mohl by to být pro environmentálně citlivější část Sněmovny impuls pro to, aby sáhla na konkrétní cíle a stanovila ambiciózní cíle. Jsem loajální k vládnímu návrhu, ale s ohledem na tuto novou skutečnost se nebudu zlobit, jestliže Sněmovna - a specificky pan kolega Urban, bude-li nositelem, bude v tom kus symboliky - určitě nebudu vystupovat proti a někde diskrétně vám za to ještě poděkuji.

Ke zkrácení projednávání. To je věcí Sněmovny. Budete to posuzovat v závislosti na vaší vůli zkrátit termín nabytí účinnosti zákona.

Pokud se týká vystoupení paní kolegyně Konečné. Z minulého projednávání to není zcela tak, že by Sněmovna všechno odmítla. Sněmovna tehdy přijala polovinu návrhu, což je osvobození 100 % biopaliv od spotřební daně. To už u nás v České republice máme. Odmítla přimíchávání biopaliv ve vyšším podílu, než je povinný podíl. Myslím si, že jsme od té doby udělali poměrně významný posun, krok je významný a čeká nás ještě další krůček, který vyplyne z materiálu Ministerstva průmyslu ve spolupráci s námi a s Ministerstvem zemědělství.

Pokud jde o sankce, jsem velmi potěšen, že zde nikdo z poslanců nezmínil aféru lehkých topných olejů. Vidím, že trend je zcela zřejmý a je akceptován Sněmovnou napříč politickými stranami, což je také velmi potěšující.

Při jednání o kontrolním mechanismu, kdy experti Ministerstva životního prostředí vyjeli na spolkové ministerstvo pro životní prostředí do Berlína a dva dny tam studovali tento systém, shodli jsme se poté v dialogu s ministerstvy průmyslu, zemědělství, financí a Generálním ředitelstvím cel na tomto mechanismu kontroly, který je identický s kontrolním mechanismem v SRN. Myslím, že jsme pro to reálně nemohli udělat víc.

Děkuji všem vystupujícím za příspěvky, děkuji zpravodaji. Žádám Sněmovnu, aby laskavě pustila tento zákon do druhé čtení. Jsem velmi potěšen přístupem Sněmovny, poslanců a poslankyň bez rozdílu politické příslušnosti, pozitivním přístupem k podpoře biopaliv na našem trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji navrhovateli. Má zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Nemá.

V rozpravě nepadl žádný návrh na vrácení ani na zamítnutí. Budeme se tedy zabývat pouze přikázáním výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro životní prostředí. V rozpravě padl návrh na přikázání kontrolnímu výboru a zemědělskému výboru. V rozpravě též padl návrh na zkrácení projednávání o 30 dnů. Budeme jednotlivé návrhy hlasovat. Přilákám zájemce o hlasování k této věci do Sněmovny.

 

První návrh, který budeme hlasovat, je přikázání návrhu k projednání výboru pro životní prostředí.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 71 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 159 pro 138, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Další návrh je přikázat kontrolnímu výboru.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 72 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 159 pro 77, proti 14. Návrh nebyl přijat.

 

Další hlasování je přikázání zemědělskému výboru.

Rozhodneme v hlasování pořadové číslo 73, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 i přes viditelnou provokaci předsedy zemědělského výboru návrh prošel, a to z přítomných 159 prošel 115 hlasy, proti 17.

 

Poslední hlasování v této záležitosti je zkrácení lhůty k projednání o 30 dnů.

O tom rozhodneme v hlasování pořadové číslo 74, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 160 pro 105, proti 19. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro životní prostředí a zemědělskému výboru a lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dnů. Děkuji panu ministrovi a místopředsedovi vlády Martinu Bursíkovi. Děkuji panu zpravodaji Liboru Ambrozkovi a končím bod č. 14.

(V sále je velký hluk.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP