(18.00 hodin)

Poslanec Libor Ambrozek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, máme před sebou další kapitolu ve snaze České republiky uvést na trh biopaliva. Mnozí z vás pamatují, že těchto legislativních pokusů tady bylo už několik. Tomuto tématu se i v minulém volebním období věnovala jak vláda, tak Poslanecká sněmovna. Výsledek je bohužel ovšem stále ještě poměrně vzdálen.

Já musím říci, že jsem trochu zklamán, že když na podzim byla na výboru pro životní prostředí projednávána novela zákona o spotřební dani a výbor poměrně širokým konsensem, myslím že tehdy zástupců všech politických stran, přijal také malou novelu zákona o ovzduší, která se týkala uvedení biopaliv v České republice na trh, byl tento návrh v Poslanecké sněmovně odmítnut s tím, že vláda připraví tuto úpravu lépe a radostněji. Úprava je sice nyní předložena, nicméně s ročním odkladem.

Musím říci, že v tom stávajícím zákoně je už poměrně dlouho termín 1. ledna 2007 a počítala s ním samozřejmě jak řada výrobců biopaliv, tak i zemědělci, a ten vládní návrh posunuje zase termín k 1. lednu 2008. Já si myslím, že bychom o tom měli vést ve výborech a na plénu diskusi, zda by přece jenom nebylo možné tento termín ještě zkrátit. Nevím, jestli je reálný 1. červenec 2007, to by asi muselo dojít ke zkrácení projednávání tohoto tisku. Ale pokud by ta povinnost, toto hlášení bylo kvartálně, tak jsem přesvědčen, že při politické vůli by bylo možné nejméně o čtvrtletí uvedení biopaliv na trh ještě posunout.

Pan ministr už tady zmínil, že ta procenta nejsou zase až tak ambiciózní, protože vláda chce přijít ještě s doplňkovým konceptem podpory vysokoprocentních biopaliv, že by ta procenta mohla být navýšena. Byl bych rád, abychom se této diskusi jak ve výboru životního prostředí, tak ve výboru zemědělském věnovali, protože v tom minulém období, když byla několikrát právě diskuse o uplatnění biopaliv v České republice, tak jsme měli na mysli především tři aspekty. Tím jedním aspektem je ochrana ovzduší a snížení emisí CO2 a tomuto požadavku návrh zákona dá se říci z větší části odpovídá, když se tady bavíme o těch procentech. Tím druhým rozměrem bylo aspoň částečně snížení závislosti České republiky na dovozech ropy.

Tím rozměrem třetím, který byl ale velmi akceptován, byla také podpora nepotravinářského využití zemědělské produkce. Vzhledem ke koncepci, kterou ještě minulá vláda v září roku 2006 přijala, nevím, zda bude možné tohoto cíle dosáhnout. Řada okolních zemí má určitou formu státní podpory biopaliv. Česká republika se tedy v podstatě jak usnesením vlády, tak touto novelou rozhodla opustit variantu oprávněných výrobců, to narazilo na problémy, a rozhodla se opustit určitou možnost, která by samozřejmě musela být notifikována Evropskou komisí - vratky spotřební daně nebo podpory tohoto typu, a rozhodla se tedy jít cestou volného trhu bez jakýchkoliv státních dotací a podpor. To znamená, že je tady určité riziko, že ten třetí rozměr, který zavedení biopaliv mělo mít, nebude naplněn v takové míře, jak jsme si od toho mnozí, a především naši zemědělci, slibovali. Věřím, že i na toto téma se povede diskuse ve výborech a že je určitě ještě prostor i v těch dalších vládních dokumentech i při jednání s Evropskou komisí dosáhnout i splnění tohoto rozměru navrhované novely zákona.

Já bych si tedy závěrem dovolil doporučit propuštění návrhu do druhého čtení a jeho přikázání výboru pro životní prostředí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji za zpravodajskou zprávu a otevírám obecnou rozpravu. Zatím eviduji dvě přihlášky - pana ministra zemědělství Petra Gandaloviče a pana poslance Milana Urbana. Další přihlášky - vidím paní kolegyni Kateřinu Konečnou. Nyní se slova ujme pan ministr zemědělství Petr Gandalovič. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, navrhovaná novela zákona o ovzduší, jak už zmínil pan zpravodaj, se významným způsobem dotýká resortu zemědělství, a je proto pochopitelné, že bych chtěl přičinit několik poznámek.

V prvé řadě chci odůvodnit to, že vláda přistoupila k podpoře míchání biopaliv bez jakýchkoliv ekonomických pomůcek. Jak víte, v té minulé vládě se uvažovalo o takzvaných licencovaných lihovarech. Celá ta kauza skončila velmi nešťastně. Otázka vratky spotřební daně byla také analyzována jako spíše nebezpečí určitých daňových úniků apod. Přišli jsme prostě k názoru, že pokud se nám podaří zajistit povinné přimíchávání v tom stoupajícím objemu procent, to znamená dvě, tři, čtyři až pět procent, tak tím jak pro prvovýrobce, tak pro výrobce biopaliv vytvoříme povinný, dlouhodobě se vyvíjející, dlouhodobě průhledný trh. Což si myslím, že je věc, která je možná lepší než kdejaké dotace.

Jediné, co je potřeba, je to, aby ten princip byl skutečně bez jakékoliv výjimky dodržován, aby zde nedocházelo k daňovým únikům, které jsme zažili například v kauze lehkých topných olejů apod. Proto vláda také přistoupila k tomu půlročnímu odkladu a prosím, říkám za resort zemědělství, že půlroční odklad z 1. 7. na 1. 8. (?) s tím, že samozřejmě to není odklad zákona, to je odklad účinnosti zákona. Zákon bude schválen, bude známý, jeho pravidla budou obecně platná a jenom jeho účinnost bude platná nebo bude účinná až od 1. ledna.

Proč jsme to udělali, je to, že systém kontroly toho přimíchávání, který už zmínil předkladatel pan ministr Bursík, je náročný a musí se k němu přistoupit velmi odpovědně a musí se pravděpodobně možná změnit minimálně několik vyhlášek, možná některé zákony. Z tohoto důvodu to odsunutí účinnosti zákona je ve prospěch věci, protože nakonec naše producenty zajímá to, zda ten trh, ten odběr biopaliv je skutečně pevně a ne bezpodmínečně dodržován.

Chtěl bych se také zmínit o podpoře pěstitelů. Není pravda, že není žádná podpora pěstitelů. Od 1. ledna 2007 má každý pěstitel plodin, které jsou posléze využívány k energetickému využití, právo na speciální příplatek, kterému se také někdy říká uhlíkový kredit, ve výši 45 eur na hektar. Tento příspěvek byl měl právě zvýhodnit a motivovat naše zemědělce právě k tomu, aby oseli těmi plodinami a dodávali to do příslušných zpracovatelských závodů.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych také doporučit jako resortní ministr, abyste zákon schválili v tom režimu, v jakém ho vláda navrhla, a věřím tomu, že i odklad účinnosti zákona bude spíše ku prospěchu věci, protože ten kontrolní mechanismus potřebujeme skutečně doladit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru Petru Gandalovičovi. Slova se ujme pan poslanec Milan Urban. Připraví se paní poslankyně Kateřina Konečná. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Urban: Pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já jsem rád, že se projednávání tohoto zákona vede v takovém věcném tónu, v takové docela konstruktivní diskusi, a nechtěl bych ji nějakým zásadním způsobem narušit. Ale přesto dovolte pár poznámek k návrhu, který je zde předkládán.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP