(15.50 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S přednostním právem vystoupení se hlásí ministr financí pan Miroslav Kalousek. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, já nebudu zdržovat, nebudu reagovat na invektivy a ideologická východiska, do kterých se vžil pan poslanec Dolejš ve své roli, ať už si sám myslí co chce. Ale v zápalu své řeči se dopustil jedné zjevné dezinterpretace, ať už úmyslně, nebo neúmyslně, toho, co jsem tady řekl, a proti tomu bych se opravdu chtěl ohradit.

Zaznělo, že jsem snad obviňoval hospodáře na své půdě, že se třesou o své success fee. Na zvukovém záznamu - a je dobře, že zvukové záznamy existují - lze snadno vyhledat, že o obavy ze svého success fee určuji právě ony nastrčené osoby, které dnes již dávno za pomoci svých zahraničních partnerů obcházejí tuto literu devizového zákona. Mluvil jsem tedy o nich, mluvil jsem o spekulantech, o nastrčených osobách - předpokládám, že to dobře víte, pane poslanče - nikoliv o hospodářích na své půdě.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: S faktickou pan poslanec Dolejš.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji. Nevyužiji ani určeného času. Pouze jsem upozorňoval na to, že pokud pan ministr spekuluje s tím, že existují lidé, kteří se těší na jakési success fee, že by stejnou spekulaci mohl udělat člověk směrem k těm, kteří se připravují na převzetí této půdy cizozemci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní se ujme slova pan poslanec Josef Šenfeld, připraví se pan poslanec Ladislav Skopal.

 

Poslanec Josef Šenfeld: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážení kolegové, předkládaný návrh zákona byl vládou projednáván již v minulém období, a i když nebyl nakonec Sněmovně předložen, byl v režimu tzv. předběžné konzultace, ke které jsem byl já zpravodajem, projednán dne 3. 5. 2005 výborem pro evropské záležitosti.

Jak se uvádí v důvodové zprávě, cílem návrhu je dosáhnout slučitelnosti české právní úpravy týkající se výhrad sjednaných v Aktu o podmínkách přistoupení za prvé pro objekty vedlejšího bydlení a za druhé zemědělské půdy a lesů s právem Evropských společenství.

K bodu 1, objektům vedlejšího bydlení. V případě nabývání objektů vedlejšího bydlení bylo přechodné období sjednáno na dobu pěti let počínaje 1. květnem 2004. Toto přechodné období uplyne 1. května 2009. Vzhledem k délce legislativního procesu je možné očekávat, že navrhovaná právní úprava nabude účinnosti v době, kdy se přechodné období bude blížit již ke svému konci. Vzhledem k tomu, že stávající právní úprava nečiní v praxi obtíže a ani není ze strany komise - tedy pokud je mi známo - napadána, nepovažuji navrhovanou právní úpravu za nezbytnou.

K bodu 2, nabývání zemědělské půdy a lesů. V případě nabývání zemědělské půdy a lesů bylo přechodné období sjednáno na dobu sedmi let, to je počínaje 1. květnem 2004. Je nepochybné, že stanovení podmínky tříletého trvalého pobytu je z hlediska vyjednaného přechodného období sporné jak pro občany České republiky, tak pro občany Evropské unie. Navržená novela se ovšem především týká nabývání zemědělské půdy a lesů, a to i státní zemědělské půdy a lesů v procesu privatizace občany ze třetích zemí. Občané ze třetích zemí by po této novele měli stejný režim jako občané Evropské unie. Navrhovatel uvádí v obecné části důvodové zprávy: "Občané ze třetích zemí mají horší režim zacházení, než zatím platí vůči občanům z Evropské unie, a to v rozporu s platným primárním právem Evropské unie."

Především, argumentaci pro takovou úpravu obsaženou v důvodové zprávě považuji za spornou. Za druhé považuji za vhodné, aby předkladatel uvedl, co se rozumí pod pojmem občané ze třetích zemí, kterých zemí se konkrétně navrhovaná novela týká, protože hlavním smyslem navrhované novely je zajistit těmto občanům stejné postavení při nabývání zemědělské půdy a lesů, jako mají občané Evropské unie. Za třetí žádám předkladatele, aby informoval Sněmovnu, zda se stávající právní úprava v tomto ohledu již stala předmětem řízení o porušení smlouvy ze strany Komise Evropské unie.

Závěrem bych rád uvedl na pravou míru některá tvrzení svých kolegů předřečníků, co se týká úrovně dotací českých zemědělců. Není pravda, že naši zemědělci berou 70 % dotací zemědělců z Německa či zemědělců ze starých zemí patnáctky. Musím připomenout výpočet, jak se tato výše dotace počítá. Stoprocentní dotace je referenční výnos násobeno sazbou. Sazba je samozřejmě stejná, ale referenční výnos je jiný. Pro Českou republiku je 4,2 tuny po hektaru a pro německé zemědělce je 6,3 tuny, to znamená, že výše úrovně dotací například v počáteční fázi, kdy jsme měli přiznáno 25 %, podle mých výpočtů ve skutečnosti byla 18,5 % v porovnání s německými zemědělci, takže není pravda, že naši zemědělci dostávají dotace ve výši 70 % německých zemědělců.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Nyní bude hovořit pan poslanec Ladislav Skopal a připraví se pan poslanec Petr Zgarba.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, jsem rád, že si pamatuji dobu, kdy v této Sněmovně byl bývalý ministr poslanec Lux, který dokázal v rámci KDU-ČSL bojovat za zemědělce a byl schopen pro zemědělce něco udělat v rámci této Poslanecké sněmovny. Myslím si, že má špatné žáky. Kolega Kalousek je toho asi příkladem, protože místo toho, aby pomáhal zemědělcům, tak se jim snaží podmínky znepříjemnit, a nebojím se říci, v podstatě jim ukrást půdu.

Myslím si, že Poslanecká sněmovna je tady proto, aby hledala takové podmínky, které by českým zemědělcům pomáhaly. Jsem rád, že zemědělský výbor přijal návrh, který dali poslanci sociální demokracie, který umožnil, aby přímé platby byly doplaceny do výše 70 %. Je to bráno jako úspěch této Sněmovny a doufám, že tak bude i prezentován dále. Chtěl bych zároveň říci, že vždycky jsme se tady snažili, a v zemědělském výboru to bylo pravidlem, pomáhat ať už v rámci dotací, v rámci legislativy a zákonů.

Tento zákon, dovolím si říci, je doopravdy pro naše zemědělce vražedný. Bylo tady již řečeno, že cca 90 % půdy je v pronájmu, a nejistota se tady bude ještě zvyšovat, pokud přijmeme novelu tohoto zákona, a stane se nám to, že doopravdy, tak jak je v současné době příhraničí již německé, rakouské, stávají se nám z toho nové Sudety, protože doopravdy vlastnictví zde přechází z rukou českého státu nebo českých občanů do rukou u německého příhraničí německých občanů, u rakouského příhraničí rakouských občanů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP