(18.30 hodin)

Poslanec Marek Benda: Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane předsedo vlády, dámy a pánové, předseda vlády mi v okamžiku, když jsem přistupoval k řečnickému pultu, řekl - "který poruší doporučení". Ano, poruším ho.

Myslím, že jsme do značné míry v precedenční situaci pro další jednání. Ono vracení do výboru k novému projednání nic neřeší. To si uvědomme. Na příští schůzi, až se to sem vrátí, mohou zaznít další návrhy, které to znovu zkomplikují.

Myslím, že by se tato Sněmovna měla začít učit praxi, která není v rozporu s jednacím řádem, a to že normálně po skončení druhého čtení Sněmovna požádá příslušný garanční výbor, aby se k návrhům, které zazněly ve druhém čtení, vyjádřil, aby k nim zaujal stanovisko. A dokonce si myslím, že Sněmovna může určit výboru příslušnou lhůtu. Čili nehlasovat pro návrh pana poslance Ratha teď přerušit druhé čtení, ale požádat zdravotní výbor, aby se vyjádřil k návrhům, které zazněly ve druhém čtení. Budeme pak mít silnější stanovisko než jenom stanovisko zpravodaje. Pokud řekneme, že žádáme, aby se vyjádřil do pátku 14 hodin, pak můžeme příští týden projednat normálně třetí čtení, protože všechny lhůty budou splněny. Zdravotní výbor sám musí zvážit po nějaké vnitřní debatě, jestli ten návrh je takového charakteru, že je v tuto chvíli nehlasovatelný, protože je nepřipravený, nebo že navrhne Sněmovně, aby návrh vrátila do druhého čtení ze třetího, protože návrh je důležitější než to, co je původním nosičem. Já to neumím odhadnout. Ale přerušení ve druhém čtením nám opravdu nic neřeší. Čili doporučuji dojet normálně druhé čtení, nehlasovat pro návrh pana poslance Ratha, ale zároveň uložit zdravotnímu výboru, aby se k návrhům vyjádřil.

Upřímně řečeno, myslím, že bychom se tuto praxi měli naučit pro téměř všechny návrhy, které zde procházejí a u kterých bude spousta pozměňovacích návrhů, abychom neměli vždy jenom stanovisko zpravodaje a příslušného ministra, ale abychom opravdu znali stanovisko příslušného výboru. Myslím, že by to ten proces mohlo zpomalit, zklidnit a do jisté míry předejít námitkám kolem přílepků a dalších věcí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji. To byl pan poslanec Marek Benda. S faktickou poznámkou pan poslanec David Rath, poté se hlásí o slovo zpravodaj k tisku pan kolega Krákora.

 

Poslanec David Rath: Já bohužel musím na svém původním návrhu trvat, protože toto je skutečně poměrně složitá problematika a sama paní poslankyně Kateřina Jacques zdůraznila, že poměrně dlouhou dobu se nad tím jednalo a konsensus se hledal těžko. Já se obávám, že zdravotní výbor bez stanovisek legislativců na zdravotní právo, bez stanovisek třeba vědeckých rad, lékařských organizací atd. nebude schopen třeba do pátku rozhodnout. To buď zamítněte prosím vrácení do výboru, pak se bude hlasovat ve třetím čtení o jednotlivých pozměňovacích návrzích ad hoc podle nějakého emotivního nastavení, nebo to vraťme standardně do výboru a dejte výboru čas, ať si opatří autoritativní stanoviska dotčených významných organizací. Ta nejsme schopni získat ani do pátku, ani do týdne, ale do příštího jednání výboru, do příští schůze Sněmovny určitě ano.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Nyní prosím pana zpravodaje Jaroslava Krákoru. Ještě se hlásí o slovo.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Já se budu trochu opakovat, ale pan poslanec Benda řekl, že navrhoval pan poslanec Rath, aby to bylo vráceno výboru. Nenavrhoval to jenom on, navrhoval jsem to i já. Takže nechci, aby popíral úlohu zpravodaje. Myslím si, že tato - jak již řekla paní ministryně Stehlíková - závažná a význačná problematika, samozřejmě tím je řečeno vše, musí být znovu projednána na výboru. Je to pro nás nová skutečnost. Je to takový ten přílepek v odborném slova smyslu. Je to sice z oblasti zdravotnictví, ale úplně vzdálené, něco, co jsme zde neprojednávali. My jsme projednávali mlčenlivost, právo nezletilého dítěte atd. Nakonec byl přednesen takto významný a význačný pozměňovací návrh o sterilizaci, který samozřejmě má mnoho podmnožin. Víme to i z tisku a odborné literatury. Není možné se hned k tomu vyjádřit a zaujmout k tomu nějaké stanovisko. Podle mě by to nejen výbor, ale i vláda měly na svém zasedání projednat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Zeptám se ještě pro pořádek, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Faktická poznámka - pan kolega Hovorka.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si upozornit ještě na pozměňovací návrh pana poslance Kochana, který také jde nad rámec původního záměru zákona. Chtěl bych jenom říci pravý význam návrhu, který vlastně má za cíl omezit pravomoc kontroly nestátních neziskových zdravotnických zařízení. Myslím si, že je to vážná věc, která neprošla výborem, a je dobře, aby o tom poslanci věděli. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Ještě další přihláška do obecné rozpravy? Neregistruji takovou. Končím podrobnou rozpravu.

Zeptám se na případná závěrečná slova. Nejprve pana ministra, poté pana zpravodaje. Pan ministr Tomáš Julínek má slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek Už nebudu protahovat diskusi, jen krátkou poznámku k poslednímu vystoupení. Interpretace pozměňovacího návrhu není správná. Je to opravdu odstranění duplicit, nikoli zamezení kontroly těchto organizací. To na doplnění.

Jinak poprosím opravdu o zrychlení jednání, protože součástí usnesení je zákon, který řeší problematiku stížnosti k Evropskému soudnímu dvoru, kde nám hrozí milionové nebo i vícemilionové pokuty. Je to také záležitost, kdy zákon, který už mohl spatřit světlo světa a pacienti mohli nahlížet do dokumentace, je opět zdržen takovouto diskusí. Moc bych prosil o urychlené projednání a přijetí zákona. Tudíž ani se nepřimlouvám za vrácení do výboru, protože nabízím účinnou spolupráci mezi druhým a třetím čtením. Zdůrazňuji, že to, co je napsáno v zákoně, je totéž, co je v podzákonném předpisu. Je potřeba pouze prověřit, zda je to tam napsáno správně a úplně. To znamená, že to není až taková úplná složitost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Zeptám se na případné závěrečné slovo pana kolegy Krákory. Není třeba nyní vystoupit, proto budeme hlasovat o návrhu, který zazněl, tj. o návrhu na vrácení zákona výboru k novému projednání.

Registruji vaši žádost o odhlášení. Prosím, abyste se všichni zaregistrovali. Mezitím jsem přivolala gongem naše kolegy, takže se domnívám, že všichni jsou přítomni, aby hlasování mohlo řádně proběhnout.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 41. Táži se, kdo je pro návrh na vrácení výboru k novému projednání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 přítomno 173, pro 85, proti 47. Návrh nebyl přijat. Proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Jeho další osud bude rozhodnut až ve třetím čtení.

 

O slovo se hlásí pan kolega Opálka, poté pan kolega Šustr.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Jen pro stenozáznam. Chtěl bych oznámit, že jsem se dodatečně seznámil s hlasováním číslo 28, kde na sjetině mám, že jsem se zdržel. Hlasoval jsem pro. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tolik pro stenozáznam. Nyní má slovo pan kolega Ladislav Šustr.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP