(Jednání pokračovalo v 12.32 hodin.)

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Vážené dámy a pánové, končím přestávku pro jednání klubu ČSSD. Můžeme pokračovat v našem dalším programu.

Než všichni přijdou do jednací síně, upozorním zejména předsedy poslaneckých klubů, že je před námi pouze hlasování o třetím čtení bodu č. 53 a odpoledne je blok interpelací. Až dojednáme bod 53, budeme muset hlasovat o vyřazení bodů, které není možné z termínových důvodů projednat na této schůzi a je nutné přesunout je na schůzi příští. Říkám vám to jen pro to, abychom tady byli a měli sílu toto odhlasovat.

 

Zahajuji nyní projednávání bodu číslo

 

53.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti
se stanovením kapitálových požadavků na banky, spořitelní a úvěrní
družstva, obchodníky s cennými papíry a na instituce elektronických peněz
/sněmovní tisk 94/ - třetí čtení

 

Prosím ke stolku zpravodajů pana Miroslava Kalouska a zpravodaje rozpočtového výboru pana kolegu Josefa Smýkala. Oznamuji, že pozměňovací návrhy nám byly rozdány jako sněmovní tisk 94/2.

Otevírám rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. První, kdo se hlásí, je ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych poděkovat za diskusi, která byla vedena v rozpočtovém výboru i zde na plénu ve druhém čtení, i za celou řadu pozměňovacích návrhů, z nichž si mnohé dovolím Sněmovně doporučit. Ne však všechny. K těm, které nedoporučím, bych rád zdůraznil, že tlumočím stanovisko nejen své a Ministerstva financí, ale i ČNB jako orgánu dohledu nad institucemi finančního trhu. Jedná se o návrhy, které ve svém důsledku zásadně směřují proti fundamentům zákona o družstevních záložnách, podstatně mění zavedený výklad supervizora a někde se dostávají až na hranici slučitelnosti s právem Evropských společenství, a to právě s těmi směrnicemi Evropských společenství, které jsou předkládaným návrhem transponovány. Ve svém důsledku by přijetí těchto pozměňovacích návrhů vedlo ke snížení účinnosti kontroly, postavilo družstevní záložny do neodůvodněně jiné pozice než banky a výrazně by zhoršilo bezpečí jejich klientů. Proto si nemohu dovolit tyto návrhy doporučit. Týká se to zejména návrhů A2, A3, C3, bodů 25, 27, 31 a 32.

Dále si dovolím nedoporučit Poslanecké sněmovně body C5 a C12.

K pozměňovacímu návrhu o zákonu o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se v rámci tohoto zákona vyjadřovat nemíním, byť jako poslanec s dikcí nesouhlasím.

K pozměňovacím návrhům uvedeným pod bodem D pana poslance Opálky mám stanovisko neutrální, ale jako předkladatel tohoto návrhu zákona je nedoporučím, protože jdou nad rámec předloženého návrhu a nad rámec uzavřených politických dohod.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, pane ministře. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. O slovo se hlásí pan kolega Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážené kolegyně a kolegové, dovolím si legislativně technickou úpravu, protože při přepisu, jak je poznat z předlohy, došlo ke dvěma chybám na klávesnici - záměna "é" s "í". Upozorňuji proto, že v bodu 2 v pátém řádku slovo "uzavření" má znít "uzavřené" a na šestém řádku slovo "uvedení" "uvedené".

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se na další přihlášku do rozpravy. Paní poslankyně Jacques má slovo.

 

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážená paní předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych se vyjádřila k pozměňovacímu návrhu, který jsme identifikovali jako přílepek, který věcně nesouhlasí s projednávanou tematikou a který se týká zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Téma, které tento pozměňovací návrh nastoluje, je závažné a má svou historii. V roce 2005 to byla sociální demokracie, která přišla s návrhem, aby veřejnoprávní televize snižovala podíl reklamy až na úplnou nulu a zároveň kompenzovala tuto finanční ztrátu postupným zvyšování koncesionářských poplatků. To bylo v souladu s paralelní digitalizací, která měla diverzifikovat reklamní trh.

Motivem pro tuto změnu je zřejmě skutečnost, že digitalizace neprobíhá podle původního plánu a zřejmě dochází k nežádoucí monopolizaci reklamního trhu v rukou soukromých televizí. Zároveň se ale nedomnívám, že způsob přijímání tohoto pozměňovacího návrhu, který byl oznámen teprve minulý týden, který nebyl promyšlen v širších souvislostech a který neřeší další okolnosti, by bylo v souvislosti s tímto tématem třeba projednat. Neřeší například otázku, jak k tomu přijde divák České televize, který zvyšuje svůj koncesionářský poplatek za sledování televize, a zvyšuje ho s tím, že mu byla dána záruka, že bude ušetřen televizní reklamy. My navrhujeme v tomto pozměňovacím návrhu změnu, která nesnižuje koncesionářský poplatek, ale zároveň vrací reklamu na televizní obrazovku. Tam se domnívám, že došlo k nějaké chybě, že takovouto změnu nemůžeme chtít.

V této souvislosti mě překvapuje, že je to opět sociální demokracie, která tím neguje svůj původní plán z roku 2005 a dostává se z mého pohledu do určité schizofrenie, kdy usiluje o něco, co sama vlastním rozhodnutím změnila.

Vnímám, že rizika, v nichž se ocitáme, monopolizace reklamního trhu, kterou na sebe vztahují soukromé televize, může být problémem, ale zároveň se domnívám, že téma je tak obsáhlé a široké, že si nemůžeme dovolit schválit tak závažné rozhodnutí právě formou pozměňovacího návrhu, který právem označujeme jako přílepek. Je to debata, která se musí dostat na půdu mediální komise, která včera v tajné volbě získala svého předsedu, a může tudíž začít pracovat na spektru všech politických stran tak, aby konsekvence případné změny byly promyšleny ve všech souvislostech, třeba i takových, jakou reklamu si na televizních obrazovkách veřejnoprávních médiích přejeme a jakou si nepřejeme.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP