(18.10 hodin)
(pokračuje Bičík)

V porovnání s platným zněním této části školského zákona by v případě přijetí návrhu došlo k následujícím změnám.

Prvním jádrem navrhované změny je zrušení odstavce 3 § 166, čímž by došlo, jak uvádí důvodová zpráva ve své první části, ke zrušení zákonné povinnosti zřizovatele vyhlásit při výběru nového ředitele školy nebo školského zařízení konkursní řízení.

(V sále je velký hluk, mnozí poslanci stojí a nahlas se baví.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane zpravodaji, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid. Pokud chce někdo diskutovat něco jiného, než je bod číslo 23, novela školského zákona, prosím, převeďte tyto diskuse do předsálí a nechte ostatní projednávat tento bod. Máme čtyři přihlášky do diskuse. Všichni si uvědomujeme, že předchozí diskuse byla také velmi dramatická, a myslím si, že je o čem jednat. Proto věřím, že jste schopni ty, které to zajímá, nechat to v klidu projednávat. Děkuji vám.

Prosím, pane zpravodaji, pokračujte.

 

Poslanec Milan Bičík: Současně by došlo také ke zrušení oprávnění ministerstva stanovit prováděcím předpisem pravidla pro stanovování, činnost a složení konkursních komisí. Ale dále tento problém rozebírat nebudu, protože pan předkladatel vyjádřil vstřícný návrh k této části.

Změna v nově označeném odstavci 3 je technického charakteru - zpřesňuje povinnosti zřizovatele odvolat ředitele školy nebo školského zařízení v případě, že ředitel pozbude některý z předpokladů pro výkon funkce obsažený v § 3 zákona o pedagogických pracovnících, jestliže nesplní v zákonném termínu podmínku získání znalostí z oblasti řízení školství, která se provádí formou funkčního studia, anebo dojde ke zrušení funkce ředitele v důsledku organizačních změn.

A nyní k druhému jádru obsahu, o kterém zřejmě budeme jednat. Druhým jádrem obsahu návrhu jsou změny provedené v nově označeném odstavci 4 § 166 zákona, který řeší možnost zřizovatele odvolat ředitele z jiných důvodů. Vypuštěním dosavadního písmene a) tohoto odstavce a současně vypuštěním slov "pouze", "závažného" a slova "právních" umožňuje navrhovaná změna zřizovateli odvolat ředitele školy či školského zařízení z funkce v případě jakéhokoli porušení či neplnění povinností vyplývajících z vykonávané funkce, a to na základě zjištění České školní inspekce, samotného zřizovatele nebo i blíže v zákoně nespecifikovaného jiného kontrolního orgánu. Tuto změnu odůvodňují předkladatelé vytvořením možnosti odvolat ředitele i na základě posouzení kvality řízení školy, vzdělávacího klimatu, úrovně pracovněprávních vztahů ve škole, úrovně spolupráce s rodičovskou veřejností a dalšími partnery, tedy, slovy navrhovatelů, v případě, kdy zřizovatel dojde k závěru, že odvoláním stávajícího a jmenováním nového ředitele by došlo ke zkvalitnění práce školy a její úrovně.

Vypuštění dosavadního písmene b) tohoto odstavce, týkající se možnosti zřizovatele odvolat ředitele po dosažení 65 let věku, je zdůvodněno odkazem na § 1 odst. 4 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Zde musím upozornit, že se jedná o již neplatný zákon č. 65/1965 Sb. V současné době by bylo nutno použít příslušná ustanovení, například § 16 odst. 2 zákona 262 z loňského roku a tam obsažený příslušný odkaz na zvláštní právní předpis.

Poslední úpravy týkající se nově označeného odstavce 5 jsou opět technického charakteru. Zde bych vás rád odkázal na promítnutí navrhovaných změn do platného znění zákona, které je součástí sněmovního tisku.

Stanovisko vlády jste obdrželi jako sněmovní tisk 113/1. A to je v rámci úvodního vystoupení zpravodaje vše. Posouzení obsahu návrhu a jeho dopadu v případě přijetí ponechám na vašem uvážení. Osobní názor vyjádřím v rozpravě, do které se také přihlásím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Mám do ní čtyři písemné přihlášky, které mají přednost, to znamená paní Marcelu Mertinovou, Vlastu Bohdalovou, Miroslava Grebeníčka a Michaelu Šojdrovou. Z místa vidím paní poslankyni Zelenkovou, přihlásil se do rozpravy pan zpravodaj, tedy v řádném pořadí, nikoliv přednostně. Předpokládám, že budou i další.

V obecné rozpravě nejdříve paní poslankyně Marcela Mertinová, připraví se paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

Ještě než začnete mluvit, znovu požádám všechny kolegy a kolegyně o klid v jednacím sále. Pány předsedy klubů upozorňuji, že jsem evidoval jejich názor na průběh další schůze, aby mi nepodsouvali, podle § 53 odst. 9, a tedy respektuji jejich názory a předpokládám, že jsme schopni v klidu toto dojednat.

Prosím, paní kolegyně, můžete se ujmout slova.

 

Poslankyně Marcela Mertinová: Děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážená Sněmovno, toto, co vám tady teď momentálně budu citovat, je poselství Asociace pedagogů základního školství České republiky, a protože jsem členkou republikové rady zmíněné instituce, tak si dovolím svým prostřednictvím její stanovisko tady přednést:

S navrženým ustanovením, které zavádí možnost odvolání ředitele školy ze strany zřizovatele při jakémkoliv porušení povinností vyplývajících z jeho funkce, zásadně nesouhlasíme. Takovou právní úpravu považujeme za vysoce rizikovou pro další vývoj našeho školství a domníváme se, že negativně ovlivní kvalitu práce škol, úroveň managementu škol a v samotném důsledku dopadne negativně i na žáky a jejich rodiče. Možnosti odvolat ředitele školy jsou zakotveny již v současném školském zákoně. Školy a jejich ředitelé by měli být do určité míry nezávislí na momentální politické reprezentaci obce nebo kraje a právní úprava by je měla chránit před nekompetentními zásahy.

Na druhou stranu chápeme nutnost umožnit odvolání ředitele školy v situaci, kdy škola nefunguje na patřičné úrovni, ku prospěchu žáků a jejich rodičů, a nenaplňuje vzdělávací a výchovné cíle stanovené v právních předpisech nebo závazných dokumentech. Považujeme však za nutné zachovat určitou rovnováhu mezi autonomií ředitele školy a možnostmi jej odvolat v odůvodněných případech. Navrhovaná právní úprava podle našeho názoru tuto rovnováhu porušuje. Ředitel školy by v případě jejího přijetí byl zcela závislý na zřizovateli a odvolatelný prakticky v každém okamžiku. Porušení nějaké povinnosti vyplývající z jeho funkce lze jistě kdykoliv nalézt.

Posouzení úspěšnosti řízení školy v případě pochybností musí provést odborný a nezávislý orgán, kterým je Česká školní inspekce. O toto posouzení může samozřejmě požádat i zřizovatel. Připomínáme také úlohu rady školy, ve které se setkávají zástupci školy, zástupci zřizovatele a zástupci rodičů. Také tento orgán může v případě nespokojenosti s prací ředitele požádat o vyjádření inspekci. Jako další pojistku bychom navrhovali návrat k dřívějšímu periodickému hodnocení ředitelů. Po uplynutí určitého funkčního období by činnost ředitele školy byla zhodnocena zřizovatelem a inspekcí, a teprve potom by mohlo být rozhodnuto o případných dalších krocích směřujících k výměně ředitele.

Možnost odvolat ředitele pod jakoukoliv záminkou může mít zásadní negativní vliv na jeho rozhodování a na práci školy jako celku. Řízení školy může zcela ztratit koncepční charakter a orientovat se podle momentálních názorů politických - tedy i do značné míry, dámy a pánové, do značné míry laických představitelů obce nebo kraje.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Marcele Mertinové. S přednostním právem se přihlásil pan ministr Cyril Svoboda. Po něm řádně přihlášená paní poslankyně Vlasta Bohdalová. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, právě po vystoupení, které jsem teď slyšel, je zřetelné, že autoři toho prohlášení nečetli stanovisko vlády. Vláda totiž říká to, co je v tom stanovisku, a proto bych tento návrh mohl podpořit bez další debaty, protože říká, že má být výběrové řízení, jeho parametry ať si stanoví zřizovatel, a odvolat lze, jestliže ten, kdo se stane ředitelem, nesplní podmínky na něj kladené.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP