(10.10 hodin)
(pokračuje Filip)

Dalším bodem jednání bude

 

54.
Návrh zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 55/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele náměstek primátora hl. m. Prahy Rudolf Blažek a zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Petrů. Pana zpravodaje vidím, pana náměstka primátora Rudolfa Blažka ještě nevidím. Ptám se, jestli je přítomen v předsálí. Požádal bych některé z jeho kolegů, aby se podívali. - Není přítomen, takže budeme jednat bez přítomnosti zástupce navrhovatele.

Pozměňovací návrhy byly rozdány jako sněmovní tisk 55/3. Všichni jste je obdrželi.

Otevírám rozpravu a konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku do této rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím. Rozpravu ve třetím čtení končím.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Jedná se o komplexní pozměňovací návrh. Prosím zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. Stanovisko navrhovatele znát pravděpodobně nebudeme. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, doporučuji hlasovat ve dvou krocích, a to za prvé hlasovat o komplexním pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak jak ho máte uveden v tisku 55/3 pod písmenem A, za druhé potom hlasovat o zákonu jako celku. Toť vše.

 

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, čili bude jedno hlasování o všech pozměňovacích návrzích. Má někdo námitku? Chce někdo jednotlivé hlasování? Není tomu tak. Můžeme tedy tento postup považovat za schválený.

 

O pozměňovacím návrhu výboru pro veřejnou správu budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 134. Vaše stanovisko, pane zpravodaji? (Kladné.) Podpora.

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 134 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 186 pro 166. Návrh byl přijat.

 

Protože bylo hlasováno o všech návrzích, přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zastupitelstva hl. m. Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 55, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 135 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

V hlasování pořadové číslo 135 z přítomných 186 pro 173, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji a končím bod číslo 54.

 

Dalším bodem našeho jednání je

 

79.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
(zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 118/ - třetí čtení

 

Prosím, aby své místo u stolku zpravodajů zaujal předseda vlády České republiky Mirek Topolánek a zpravodaj hospodářského výboru poslanec Zdeněk Prosek. Konstatuji, že pozměňovací návrh vám byl rozdán jako sněmovní tisk 118/2.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana zpravodaje Zdeňka Proska. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Prosek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé dámy, vážení pánové, ve druhém čtení byl podán panem kolegou Plachým jediný pozměňovací návrh, který máte na stole. Já si dovolím jenom navrhnout legislativně technickou úpravu v tomto znění:

V článku I za bod 1 se doplňuje nový bod 2, který zní: "V § 11 se první z odstavců označený jako odstavec 2 zrušuje. Dosavadní body 2, 3, 6 a 8 se vypouštějí, ostatní body se přečíslují."

Je to čistá legislativně technická úprava k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Plachého. Konstatuji, že ten návrh je zcela v souladu s logikou původního vládního návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Kdo další do rozpravy ve třetím čtení? Nikoho nevidím, proto rozpravu končím.

Prosím tedy pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh, resp. aby se k němu před hlasováním vyjádřil, pokud chce nějak extendovat to vyjádření. Věřím, že to je tak jednoduché, že nemusíme zpochybňovat. Budeme nejdříve hlasovat o legislativně technickém návrhu, který je řekl bych filologicky a češtinsky čistým návrhem, tak jak měl znít pozměňovací návrh kolegy Plachého. Čili jedním hlasováním bychom vlastně odhlasovali ten pozměňovací návrh. Má někdo výhradu proti mému postupu? Nikoho nevidím, postup tedy považuji za schválený a budeme hlasovat.

Pan premiér souhlasí - nesouhlasí s návrhem? (Souhlasí.) Ano. Pan zpravodaj souhlasil.

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 136 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 136, z přítomných 185 pro 169, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Protože jsme vyčerpali všechny, tedy jeden pozměňovací návrh, můžeme hlasovat o návrhu jako celku. Přikročíme tedy… (Ozývají se protesty, hlásí se poslanec Pleva.) Pan kolega Petr Pleva, prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedající, je mi to trapné, ale my jsme teď hlasovali o legislativně technické úpravě návrhu. Teď musíme o tom návrhu hlasovat meritorně, jinak by ten návrh nebyl odhlasovaný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: No, já s vámi, pane poslanče, zásadně nesouhlasím, protože legislativně technický návrh, a já jsem to oznámil před hlasováním, je filologicky čistým návrhem, tedy legislativně technicky čistým návrhem toho návrhu kolegy Plachého. Já samozřejmě mohu nechat hlasovat ještě jednou a nepovedu tu debatu.

 

Poslanec Petr Pleva: Ne, ne, ne. (Smích některých poslanců.) Ve třetím čtení, pane kolego (směje se), ve třetím čtení lze, je možno, podat legislativně technické úpravy stávajících návrhů. My jsme hlasovali o této úpravě, nikoliv o věcném návrhu, protože věcný návrh nelze ve třetím čtení podat. My jsme hlasovali o této legislativně technické úpravě. Souhlasím s tím, že byla legislativně technická a byla věcně správná, ale teď musíme hlasovat o návrhu, který byl podán ve druhém čtení, protože jen tam jde podat věcný návrh, samozřejmě upravený podle návrhu ze třetího čtení.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plachý. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, právě jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu, který jsem měl takto formulovat ve druhém čtení, aby byl zapracovatelný do vládní novely zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jestliže tedy kolega Pleva chce hlasovat ještě jednou o tom samém, pak můžeme.

(Poslanec Pleva se znovu hlásí o slovo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, já, pane poslanče, já už vám prosím vás nedám slovo z jednoho prostého důvodu. Nehodlám vést tuto procedurální debatu. Budeme hlasovat o návrhu kolegy Plachého ve znění schváleného legislativně technického znění, které přednesl pan zpravodaj. Mně to vůbec nevadí, přesto bych vám doporučoval, abyste si přečetl stenozáznam toho, jak já jsem ohlásil hlasování o tom pozměňovacím návrhu. Ale mně to opravdu nevadí. Já jsem dnes, jak vždycky říkával kolega Langer, když tady seděl, vstřícnost sama.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP