(17.50 hodin)
(pokračuje Langer

Já už jsem při prvním čtení z tohoto místa avizoval, že neplatí rovnice e-government a Ministerstvo informatiky. Že zrušení tohoto ministerstva neznamená v žádném případě ohrožení rozvoje informačních komunikačních technologií v České republice a zavádění e-governmentu v České republice a zejména v oblasti veřejné správy.

Ve svém vystoupení jsem také odkazoval, a věřím, že ti z vás, kteří se problematice veřejné správy a informatizace věnují, na dokument, který přijala vláda v září minulého roku, což je soubor opatření pro rozvoj e-governmentu v České republice, kde je myslím celostně popsána celá problematika. A z tohoto popisu jednoznačně vyplývá, že instituce jako taková nehraje klíčovou roli, že je důležité znát jasný záměr, mít konkrétní kroky k tomu, jak tento záměr realizovat, a zejména postupovat koordinovaně, k čemuž v minulosti nedocházelo právě proto, že na jedné straně zde existovalo Ministerstvo vnitra, které má odpovědnost za výkon veřejné správy v České republice, vedle toho Ministerstvo informatiky, které v sobě mělo různé gesce, které svým spektrem jen potvrzovaly umělost vzniku tohoto úřadu. Tím nechci říci, že Ministerstvo informatiky nezrealizovalo celou řadu kvalitních projektů, že na tomto úřadu nepracovali a stále ještě nepracují dobří lidé. Chtěl jsem tím jen říci, že sloučení např. agend týkajících veřejné správy a informatizace veřejné správy pod jednu střechu, tedy úsek veřejné správy a informatiky Ministerstva vnitra, je krok správným směrem, který v žádném případě neohrožuje rozvoj moderních komunikačních technologií, ale naopak jim dává novou dynamiku.

Tento návrh počítá s rozdělením působnosti existujícího Ministerstva informatiky. Já bych chtěl skutečně požádat, abychom poté, co byl tento návrh projednán v jednotlivých gesčních výborech, poté, co padnou případně některé pozměňovací návrhy, mohli tento návrh schválit. Já věřím, že najde podporu nejen na straně vládní koalice, ale také opozice, protože každý z vás, kdo řídil někdy nějaký úřad, zodpovídal za tým lidí, ví, že není nic horšího než nejistota budoucnosti. Ti lidé jsou kvalitní a byl bych velmi nerad, kdybychom o ně přišli. Oni jsou doopravdy dobře vzdělaní, dobře odborně vybavení. Pokud nebudou mít jistotu a garanci, že budou moci v dohledné době přejít na pro ně připravené pozice např. na Ministerstvu vnitra, potom skončí v soukromém sektoru, a já myslím, že by to byla škoda.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a také hospodářskému výboru. Usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj nám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 92/1, hospodářský výbor předložil záznam z jednání, který byl rozdán jako sněmovní tisk 92/Z.

Nejprve požádám o slovo zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Petra Sunkovského. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Petr Sunkovský: Hezké odpoledne, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, navrhovaná právní novela byla v prvním čtení přikázána, jak řekl pan ministr, k projednání ve dvou výborech, a to výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a v hospodářském výboru.

Dále mi dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, který jste dostali v písemné podobě, neboť jsem tímto byl pověřen.

Usnesení číslo 30 výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj ze 6. schůze dne 10. ledna 2007: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 6. schůzi po odůvodnění Mgr. Zdeňka Zajíčka, náměstka ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Petra Sunkovského a po rozpravě 1. doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 92 projednat a schválit; 2. zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu; 3. pověřuje předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím, abyste se posadil ke stolku zpravodajů. Dalším zpravodajem výboru, který také tento návrh projednával, je pan poslanec Oldřich Vojíř, zpravodaj hospodářského výboru. Prosím ho o zprávu z tohoto jednání. Potom je také ještě přihlášen do rozpravy.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Vážená paní předsedající, pane ministře, dámy a pánové, myslím, že k písemnému záznamu není v podstatě co dodat. Hospodářský výbor se rovněž pokusil projednat předloženou materii. Ve finále nedošel k žádnému doporučení, k žádnému usnesení.

Kdybych měl popsat jednání výboru, spočívalo v následujícím: Diskutovali jsme o tom, zda má celý blok z Ministerstva informatiky přejít na Ministerstvo průmyslu a obchodu, nebo na Ministerstvo dopravy. Obě verze byly přijatelné, s tím, že na výboru spíše vítězila verze Ministerstva dopravy. Co se týče kompetencí, které by měly zůstat na Ministerstvu vnitra, k tomu nebyla nějaká rozsáhlejší výtka.

Myslím si, že pozměňovací návrh, který vám za chvíli přednesu v podrobné rozpravě, odrazí to, co si na jedné straně vláda přeje, na druhé straně to, co si myslím, že je i přijatelné pro členy hospodářského výboru. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji Oldřichu Vojířovi. Otevírám obecnou rozpravu. Zeptám se ještě pana kolegy Vojíře: Je přihlášen pouze do podrobné rozpravy? Ano. Do obecné rozpravy mám zde jednu přihlášku, a to od paní poslankyně Aleny Páralové. Prosím.

 

Poslankyně Alena Páralová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámila s důvody, které mne vedou k předložení pozměňovacího návrhu týkajícího se zákonů spadajících do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Nový zákon číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007, změnil terminologii. Termín "dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči" již nová právní úprava nezná. Přesto se tento termín, který nemá oporu v zákoně o sociálních službách, stále ještě vyskytuje v zákoně o státní sociální podpoře, v zákoně o zaměstnanosti a v zákoně o inspekci práce. Je samozřejmé, že používání termínů, které zákon o sociálních službách nezná, způsobuje problémy. V první řadě se to týká hlavně zákona o státní sociální podpoře, a tudíž o dávkách.

Vzhledem ke složité a určitým zvykovým právem zatížené metodice týkající se vyplácení různých typů sociálních dávek a vzhledem k zavedené mašinérii vyplácení sociálních dávek na stovkách různých úřadů je velmi těžké i v dobré víře ošetřit tuto neprovedenou změnu terminologie pouhým výkladem. K nedopatření došlo tím, že doprovodné zákony k zákonu o sociálních službách a dalším několika zákonům obsahovaly novely všech ostatních sociálních zákonů. Zákony procházely parlamentem téměř současně a vznikly různé časové disproporce. Došlo k tomu, že všechny předefinované termíny nebyly včas nahrazeny novými. Na tuto formální chybu doplácejí samozřejmě klienti sociálního systému, a to např. konkrétně pěstouni, kteří mají v pěstounské péči těžce zdravotně postižené dítě.

Kdybych tu situaci nepovažovala za tristní, nikdy bych si nedovolila předkládat změnu takto v druhém čtení přilepenou právě k projednávanému zákonu, s nímž nesouvisí. Existuje zde totiž nebezpečí z prodlení. Navrhované změny jsou spíše formálního legislativně technického charakteru.

Já děkuji ctěné Sněmovně za pochopení a děkuji za pozornost. Hlásím se do obecné rozpravy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP