(17.00 hodin)

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené poslankyně, poslanci, tento druhý návrh, který je předkládán, se týká integrovaného záchranného systému a je vyloženě technickou opravou, návrhem, který vychází ze zkušeností, které přinesl s tímto zákonem život.

Navrhovaná úprava znění vychází z nutnosti jednoznačně stanovit odpovědnost za škodu vzniklou v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními podle zákona o IZS a upravit postup jejího uplatňování. V tomto zákonu je zmiňován krajský úřad jako ten, který řeší daný problém a přenáší na stát, a bohužel, život ukázal, že úplně přesné postavení krajského úřadu v této věci není jasné, není výhodné, protože krajský úřad z hlediska zákona není právním subjektem a nemůže rozhodovat ze své vůle o rozpočtu prostředků kraje tak, jak je uvedeno. Ten problém se skutečně ukazuje jako velmi složitý, protože jsme sami na několika případech zažili velmi komplikovanou výměnu věcí, kde jednoznačně došlo k poškození majetku, došlo ke škodám způsobeným v rámci činnosti složek integrovaného záchranného systému a proces vyjasňování mezi Ministerstvem vnitra, státem, jak vlastně kdo má prostředky poskytnout, nakonec skončil překrytím rozhodnutí rady kraje, protože právně jsme se dostali do velmi složitého postavení. Z toho důvodu je vám navrhována tato legislativní úprava jako technická úprava.

Dovolím si i trochu polemizovat - a chápu, že je to právní problém - se stanoviskem vlády, kde je uvedeno, že to musí být krajský úřad, ale ten problém skutečně má právní vadu, protože krajský úřad není tím. I argument o tom, že je to hrazeno z příspěvků na výkon státní správy, je velmi složitý, protože prostředky, nebo dokrývání prostředků na výkon státní správy má úplně jinou konstrukci, je jinak vytvářeno, a proto je tento návrh upřesňující. To není v žádném případě ve vazbě, že by kraj nechtěl tyto prostředky hradit potom následně podle zákona o krizovém řízení, ale v zákoně, tak jak je uveden krajský úřad, to považujeme za velmi nešťastné. Proto když se podíváte do navrhovaných úprav, a nebudu je tady předčítat, abych vám zbytečně nezabíral čas, je to úprava, aby byl jasně definován kraj, který je jasnou entitou s jasně definovanou právní subjektivitou s rozhodovacími mechanismy, tak aby prostředky, které jsou standardně posílány jako účelové prostředky, mohly být těm, kterých se dotkne ta činnost složek integrovaného záchranného systému, bez jakýchkoli dalších právních nejasností poskytnuty. Ten návrh jednoznačně počítá s tím, že se jedná o zrychlení času, tak aby prostředky, které jsou nutné k zahlazení případných škod, byly těmto oprávněným příjemcům zaslány, protože kraj a jeho orgány umějí tento proces velmi jasně urychlit. Proto tento návrh, který je.

Opakuji znovu, je to technický návrh, který jenom upřesňuje a jasně dává pravidla fungování při těchto velmi nepříjemných záležitostech, do kterých je vlastně zaveden ze zákona stát, povinnost státu a samozřejmě i jednání kraje.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu hejtmanovi. A také k tomuto bodu je zpravodajem určen pan poslanec Tom Zajíček. Prosím jej opět o slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, dovolte mi, abych stručnou zpravodajskou zprávou se zhostil svého úkolu zpravodaje ke sněmovnímu tisku 45, což je také návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jako u toho minulého sněmovního tisku, tedy návrhu zastupitelstva Moravskoslezského kraje, vám jenom připomenu, že k tomuto návrhu zákona přijala vláda svoje stanovisko, které je obsaženo ve sněmovním tisku 45/1. Vláda tam má řadu výhrad, o kterých se zmínil už pan předkladatel, a já musím říci, že té, jak bylo označeno, technicistní úpravě rozumím, té záměně krajského úřadu za kraj v té navrhované úpravě. Poněkud složitější je situace u bodů 4 a 7 tohoto návrhu, kdy dochází ke změně rozhodovacího procesu o náhradě škody, což také vláda ve svém druhém bodě zmíněného stanoviska tady uvádí.

Vláda tvrdí, že s uvedeným principem, s tím návrhem, se nemůže ztotožnit, protože ho považuje za odporující obecnému principu úhrady nákladů na výkon přenesené působnosti, jakož i za zbytečně složitý, prodlužující dobu pro uspokojení práv a pro poškozené subjekty značně nepřehledný. Vláda tady zdůrazňuje ten fakt, ke kterému by ostatně opravdu mohlo dojít.

To, co tady pan hejtman zmiňoval, je v těchto složitých, mimořádně složitých situacích ona rychlost a průhlednost procesů, myslím si, že tím nejdůležitějším faktem, který požadujeme od záchranného systému a následných věcí, které z jeho činnosti mohou vyplývat. To je pro mě největší problém, který v předmětném návrhu je. Vláda sice nesouhlasí ani s tím, že by bylo závažnou překážkou to, že zákon ukládá tuto povinnost vyrovnat se se škodami krajskému úřadu. Já tu pochybnost, kterou má zastupitelstvo Moravskoslezského kraje v tomto ohledu, ale chápu, protože je opravdu složité rozebrat ten stav, kdy v tom vládním stanovisku se říká, že na výkon přenesené působnosti, což je ta druhá část činnosti kraje, se dostává prostředků, ale já jsem přesvědčen, že je to jenom na její výkon, a ne tedy na náhrady škody. Proto tu první část bych hodnotil jako možnou, která by tuto složitost vyřešila. Druhá věc je ta velká složitost, která by vznikla právě tou změnou rozhodovacího procesu při náhradě škod.

Děkuji pěkně.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu zpravodaji Tomovi Zajíčkovi. Otevírám obecnou rozpravu. Mám jednu písemnou přihlášku, a to od pana poslance Karla Černého, kterého žádám o slovo. Poté se hlásí pan poslanec Zdeněk Jičínský. Pan poslanec Karel Černý, prosím.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, máme před sebou návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon o integrovaném záchranném systému. Jak jsme již slyšeli, navrhované změny se týkají úhrad nákladů spojených s poskytnutím věcné a osobní pomoci spojené s likvidačními pracemi a se škodami vzniklými havárií, náhrad ušlého výdělku při poskytnutí osobní pomoci a náhrady škody vzniklé v příčinné souvislosti se záchrannými a likvidačními pracemi a cvičeními prováděnými podle tohoto zákona. K předloženému návrhu zákona chci uvést několik poznámek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP