(16.50 hodin)
(pokračuje Petr)

Když jsem jednou vystoupil na jednání určitého kraje a měl jsem poněkud jiný názor než vedení kraje, tak mi bylo řečeno, že můj čas je omezen dvěma minutami, přičemž se jednalo o dost závažný problém schvalování plánu velkého územního celku. A k mému překvapení a možná i části zastupitelů to bylo vyřešeno velmi jednoduše. Předsedající má tlačítko, kterým mě vypnul. V tom okamžiku jsem se domníval, že nejsem v České republice, ale že jsem v Bělorusku, kde je to běžnou součástí Lukašenkových opatření.

Z těchto důvodů mám dojem, že předkladatelé -a když už tady byla řeč o bibli, tak bych měl jeden příměr - káží vodu a pijí beaujolais.

Děkuji vám za pozornost a navrhuji, aby byl zákon zamítnut v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Petrovi. Nyní žádám o slovo pana poslance Zdeňka Jičínského.

 

Poslanec Zdeněk Jičínský: Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, i já se připojuji k zápornému stanovisku, které je v podstatě obsaženo ve stanovisku vlády a bylo řečeno, byť s jistými drobnými nuancemi, ve stanovisku zpravodaje.

Z ústavního hlediska je vymezena působnost zákonodárného orgánu, kterým je Poslanecká sněmovna a Senát, a z ústavního hlediska je vymezena také působnost krajů jako vyšších územně samosprávných celků, které v rámci jednotného modelu správy spolu spojují státní správu i samosprávu. Ale není důvodu, abychom tyto dvě roviny propojovali tím, že by do zákonodárného procesu, který probíhá na úrovni Poslanecké sněmovny, resp. Parlamentu, měli přímý vstup představitelé krajů. Skutečně z hlediska ústavní konstrukce tomu nic nenasvědčuje.

Jiná věc je, že ústava nebo ústavodárce dal krajům i právo zákonodárné iniciativy. Řekl bych, že tím šel dál, než je normální pojetí samosprávných orgánů. Nechci říci, že tím Českou republiku federalizoval, ale nepochybně v regionalizaci šel tím ústavodárce daleko.

Jestliže kraj předloží návrh zákona, k čemuž, jak už jsem řekl, podle ústavy má právo, potom jeho představitel má samozřejmě možnost tento návrh zákona v Parlamentu odůvodňovat. Já myslím, že na této ústavní konstrukci není důvodu nic měnit. Už tady bylo řečeno, že navržená formulace v návrhu Severomoravského kraje je natolik vágní, že by působila jedině komplikace.

Já jsem stoupencem toho, aby tento návrh byl zamítnut v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Zdeňkovi Jičínskému. Nemám další přihlášku, ale s faktickou poznámkou prosím pana kolegu.

 

Poslanec Jaroslav Krupka: Dobrý den, paní předsedající, kolegyně a kolegové. Já bych prostřednictvím vás, paní předsedající, chtěl oslovit pana kolegu poslance Petra, protože bohužel shodou okolností jsme oba seděli na zmíněném jednání, a byl bych rád, kdyby upřesnil podstatu věci. Protože to, byla-li řeč o odejmutí slova, nesouviselo s podstatou věci, ale souviselo s tím, že bohužel on se odchýlil od merita věci a udělal ze svého vystoupení místo pragmatického politické. Pak myslím, že je zcela na místě omezit toto vystoupení nějakou dobou.

Druhá věc. Problém, který on tady zmiňoval, byl skutečně v rovině faktické a nejednalo se o tom, o čem on tady hovořil.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Jaroslavu Krupkovi. Opět se zeptám, zda se někdo další hlásí do rozpravy. S faktickou poznámkou pan poslanec Břetislav Petr.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, vaším prostřednictvím bych panu kolegovi chtěl vzkázat, že si dobře pamatuji, o čem jsem hovořil, a nemíním tady tento problém dále rozviřovat a rozpitvávat. Já si myslím, že to byl problém kraje, který bychom si měli když tak rozřešit na kraji.

A pokud, pane poslanče, hovoříte o tom, že jsem se odchýlil od daného tématu, tak bych vám rád připomněl, že v zákoně o krajích, mám dojem, že v § 42, nevím, který odstavec, se hovoří: "Požádá-li na krajském zastupitelstvu člen vlády, senátor nebo poslanec o slovo, musí mu být vždy uděleno." Bez jakéhokoliv časového omezení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: To byla faktická poznámka pana poslance Petra. Zeptám se na další přihlášky do obecné rozpravy. Není-li taková přihláška, rozpravu končím.

Zeptám se, zda pan hejtman chce ještě vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Pan zpravodaj - závěrečné slovo - také se zeptám, zda ještě chce uplatnit. Také ne.

Za malou chvilku budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Já vás mezitím odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili.

Pan zpravodaj se hlásí o slovo. Prosím pana zpravodaje, který se hlásil o slovo.

 

Poslanec Tom Zajíček: Dovolte mi, prosím, protože tady padl návrh na zamítnutí - konstatuji, že vystoupili tři poslanci v debatě. Dovolte mi, abych dal ještě návrh na vrácení tohoto návrhu zákona předkladateli k dopracování. Díky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Já teď mám problém, pane kolego, protože tento návrh měl zaznít v rozpravě. Já jsem rozpravu uzavřela. Ptala jsem se na závěrečná slova. S velkou lítostí musím říci, že tento návrh přišel ve špatnou chvíli.

Protože se hlásí o slovo pan ministr Petr Nečas, tak mu samozřejmě vyhovuji a žádám ho o slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Tak my také děkujeme. Slovo má zpravodaj, pan Zajíček.

 

Poslanec Tom Zajíček: Děkuji. Děkuji za slovo, teď už tedy v znovuotevřené rozpravě. Dávám návrh na vrácení předkladateli k dopracování. Díky.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Registruji tento návrh. Zeptám se pro jistotu, zda ještě nechce někdo využít této možnosti vystoupit ve znovu otevřené obecné rozpravě. Není tomu tak. Končím ji.

 

Budeme hlasovat nejprve o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 118 a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 118, přítomno 138, pro 74, proti 18. Návrh byl přijat. Konstatuji, že Poslanecká sněmovna rozhodla o tom, že tento návrh zákona byl vrácen navrhovatelům k dopracování.

 

Tím končí projednávání bodu 28. Děkuji panu hejtmanovi Moravskoslezského kraje Evženu Tošenovskému, děkuji také panu zpravodaji Tomovi Zajíčkovi.

 

Dalším bodem je

 

29.
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 45/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 45/1. Opět požádám pana hejtmana Evžena Tošenovského o úvodní slovo k tomuto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP