(16.30 hodin)
(pokračuje Němcová)

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého senátního návrhu zákona.

O tomto návrhu na zamítnutí rozhodneme v hlasování s pořadovým číslem 117, které jsem zahájila. Táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 117 přítomno 153, pro 78, proti 15. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl zamítnut v prvém čtení.

 

Tím opět končí jeho cesta Poslaneckou sněmovnou. Děkuji tedy panu senátorovi Jílkovi, děkuji také panu zpravodajovi Kvapilovi. Končíme projednávání bodu č. 27. (V sále je velký hluk.)

 

Bodem, který následuje, je

 

28.
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 44/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 44/1. Z pověření zastupitelstva tento návrh zákona uvede hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Prosím pana hejtmana, aby se ujal slova, a opět žádám o klid v jednací síni. Prosím, pane hejtmane.

 

Hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský: Vážená paní předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, z pověření zastupitelstva Moravskoslezského kraje vám je dnes předkládán návrh změny zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a krajských zřízeních. Je to návrh, který je sice z našeho kraje, ale je podporován všemi ostatními kraji, tak abyste nebyli zahlcováni několikanásobně stejným návrhem. Jedná se o návrh, který již dlouho byl připravován a z důvodů probíhajících voleb a všech dějů zde na politické scéně se dostává až v této chvíli k vám na stůl.

Jedná se o známý návrh, který hovoří o tom, že předkládáme návrh, aby hejtmani, pokud bude bod týkající se působnosti krajů, měli zde možnost vystoupit automaticky, aniž by docházelo k těm situacím, které jsme zažívali v minulých dobách.

Víte dobře, že od doby, kdy vznikly kraje, hejtmani nejsou zase až tak častými hosty, že tato legislativní iniciativa daná krajům není až tak příliš nadužívána. Já sám jsem zde počtvrté, pokud se nepletu. Jednou ani Parlament neodsouhlasil mé vystoupení.

Tento návrh má samozřejmě i podle mého názoru racionální pohled, protože mnohé připomínky, které dostáváte od nás od krajů někdy v tom množství materiálů, které máte, nejsou možná ani přehledné. Stejně tak v celém legislativním procesu, tak jak zákony probíhají a dotýkají se věcí krajů, se někdy v tom celém procesu dostávají do určitých technických problémů, takže i z vašeho pracovního pohledu jsem přesvědčen, že účast hejtmanů v této věci by byla velmi rozumná.

Tak jako poslanci mají automaticky ze zákona možnost vystoupit na všech krajských zastupitelstvech, stejně tak by se to týkalo hejtmanů zde s tím, že se jedná o velmi omezený počet lidí. Jedná se vlastně o 13 představitelů, kteří by zde mohli vystoupit a mohli i vám možná v mnohých případech pomoci ke zjednodušení a pomoci k řešení, znovu opakuji, technických věcí týkajících se záležitosti schválených a předkládaných zákonů.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, nechci zdržovat váš dlouhý program. Zvažte, zda by nebylo účelné ve velmi složitém legislativním procesu mít a slyšet i názor 13 hejtmanů, kteří myslím zastávají velmi významnou pozici v celém legislativním rámci jako připomínkové místo, a zároveň upozorňuji, že již Parlament, když sestavoval nebo schvaloval zákon o krajích, tak dal k dispozici krajům legislativní iniciativu. Prosím, zvažte, zda tento návrh není rozumný. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu hejtmanovi Moravskoslezského kraje panu Evženu Tošenovskému. O slovo požádal nyní zpravodaj pro prvé čtení, kterým je pan poslanec Tom Zajíček. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Tom Zajíček: Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, budu se snažit zhostit své zpravodajské zprávy ke sněmovnímu tisku 44, což je Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Již tady bylo zmíněno stanovisko vlády, dovolte mi tedy jenom vás upozornit, že stanovisko vlády je obsaženo ve sněmovním tisku 44/1. Vláda se k tomuto návrhu nevyjádřila nijak kategoricky, to znamená uvedla ve svém stanovisku námitky, které podle ní jsou vadou tohoto předloženého návrhu zákona. Já si myslím, že tady nemusím dělat žádnou rekapitulaci, když to stanovisko je velmi krátké. Já tady zmíním jenom ty argumenty, které i mně jako zpravodaji v souvislosti s tím stanoviskem vlády připadají jako důvodné a jsou podle mého soudu vadou předloženého návrhu.

Co považuji za nejpodstatnější, je fakt, že v tomto návrhu se říká, že projednává-li Poslanecká sněmovna nebo Senát návrh, který se týká působnosti kraje, je v tomto případě hejtman oprávněn účastnit se schůze Poslanecké sněmovny nebo Senátu a musí mu být uděleno slovo. Tady nejde ani tolik o ten vlastní akt toho povinného udělení slova, ale o věc poněkud jinou. Ta specifikace zákona, který se týká kraje, který má nějaký vztah ke kraji a ke krajskému zřízení, je tak vágní a tak nejasná, že pokud bychom chtěli hledat nějaké vymezení, došli bychom až k tomu názoru, že téměř každý, nebo každý zákon projednávaný Poslaneckou sněmovnou může mít vztah ke kraji a ke krajskému zřízení. Z toho důvodu je velmi obtížné takhle vágní formulaci v zákoně ponechat, protože zde také není nijak přesně určeno, kdo by byl oním arbitrem, kdo by určoval, zda se jedná o takový zákon, který je zmíněn v navrhované novelizaci, či není takovým zákonem. To je myslím velmi vážná těžkost, se kterou se budeme i obtížně vyrovnávat v případě, že tato předloha postoupí do dalšího čtení a budeme ji projednávat ve výborech, protože zatím, a tento zákon je tady již určitou dobu, jsme hledali takovou specifikaci a podle mého soudu se nám ji zatím nepodařilo najít.

Dovolte mi jenom kratičké odbočení od vlastního tématu. Já plně chápu, že návrh tohoto zákona, který sem předkládá zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, je reakcí na situaci, která v nedávné minulosti v Poslanecké sněmovně nastala. Vzpomínáte jistě asi na projednávání zákona sněmovní tisk 810, kdy asi nikdo z nás nepochyboval, že je to právě ten zákon, který kraje považují za velmi důležitý a v přímém vztahu právě ke krajům, protože ty jsou zřizovateli těchto nemocnic.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP