(12.50 hodin)

Předseda vlády ČR Mirek Topolánek: Já se, paní kolegyně a páni kolegové, omlouvám, že se stává, že není přítomen místopředseda vlády nebo předseda vlády. To je věc, kterou jsme ještě nezvládli, a tuto omluvu, prosím, přijměte.

Uvedené gesto - hluboce ho lituji - nebylo určeno vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní otevírám rozpravu. Jako první se přihlásil ministr financí Miroslav Kalousek.

(V sále je velký hluk, hlásí se poslankyně Orgoníková.)

Nevede se rozprava! V rozpravě se přihlásil Miroslav Kalousek. Pan předseda klubu měl právo vystoupit, pan předseda vlády měl právo vystoupit. Až na vás přijde řada, paní poslankyně, rád vám dám slovo.

(Poslankyně Orgoníková říká mimo mikrofon, že ráda počká.)

Pořádek musí být.

(V sále je nadále velký hluk a vzrušená atmosféra.)

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Jsem přesvědčen, že pan předseda vlády měl pravdu. Obávám se totiž, že ono gesto bylo určeno mně. (Smích z levé strany sálu.)

Dámy a pánové, děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že tady za Ministerstvo financí musím přiznat jistý dluh, který nebyl zhruba před rokem splacen, dovolte mi jenom stručnou rekapitulaci onoho případu.

Ministerstvo financí se od 1. ledna 2005 stalo příslušným hospodařit s majetkem státu po bývalém Fondu dětí a mládeže v likvidaci. Likvidace této státní organizace nebyla v zákonem stanoveném termínu dokončena a organizace ze zákona zanikla. Poslanecká sněmovna se do konce roku 2004 v souladu se speciálním zákonem podílela svými akty na určování způsobu naložení s vybraným majetkem státu, který fond spravoval. V návaznosti na tuto svoji působnost přijala v listopadu 2004 usnesení, jímž s ohledem na tehdejší zákonem stanovené formy součinnosti Ministerstva financí na probíhající likvidaci a současně s ohledem na budoucí zákonem předvídané převzetí zbylého majetku po fondu ministerstvem mimo jiné požádala ministra financí, aby a) provedl kontrolu postupu likvidátora a informoval Poslaneckou sněmovnu do 30. května 2005; b) předložil koncepci nakládání s majetkem Fondu dětí a mládeže v likvidaci po převodu na Ministerstvo financí k lednu 2005 a aby ji předal Poslanecké sněmovně k 31. prosinci 2005; c) aby do 30. května 2005 předložil Poslanecké sněmovně informaci o převodu akcií Mladé fronty, a.s., na soukromé subjekty.

K prvnímu a třetímu požadavku podal tehdejší ministr financí pan Sobotka Poslanecké sněmovně vyjádření a informaci dopisem adresovaným předsedovi Sněmovny z 26. května. Sněmovna zprávu vzala na vědomí usnesením ze 17. března 2006.

Druhý požadavek, týkající se koncepce nakládání s majetkem po fondu, Ministerstvo financí věcně splnilo v rámci komplexního materiálu, který si Poslanecká sněmovna vyžádala od vlády svým usnesením z 21. ledna 2005 a který byl Sněmovně předložen v březnu 2005 a projednáván jako již zmíněný sněmovní tisk 929.

Zde musím upozornit na poměrně zásadní skutečnost, že Sněmovnou požadovaná koncepce nakládání s majetkem státu po fondu je určována postupy a podmínkami platné právní úpravy hospodaření s majetkem státu, reprezentované od 1. ledna 2001 zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky. S tím také výslovně počítal i speciální zákon č. 364/2000 Sb., kterým byl Fond dětí a mládeže likvidací zrušen a posléze na jeho základě zanikl. Ministerstvo financí je tedy povinno tento právní rámec respektovat a s ohledem na své postavení ústředního správního úřadu s vymezenou působností a úkoly, které obecně nepočítají s obhospodařováním a využíváním majetku nad rámec jeho provozních potřeb, musí s tímto nepotřebným majetkem podle možností co nejdříve hospodárně naložit, i když tento proces nebude s ohledem na právní složitost a soudní řešení řady kauz vždy rychlý.

Kroky a postupy nezbytné k naplnění tohoto cíle proto Ministerstvo financí zapracovalo již do zmíněné zprávy o činnosti Fondu dětí a mládeže. Jak je zřejmé z dostupné dokumentace průběhu a výsledku projednávání tisku 929 Poslaneckou sněmovnou ze dne 17. března 2006, Sněmovna akceptovala návrhy výboru pro vědu, vzdělání, kulturu a tuto zprávu vlády vzala na vědomí.

Nezbývá mi tedy, než se pokusit říci, že zde vzniklo ono přesvědčení, že Poslanecká sněmovna ve smyslu svého požadavku potřebnou informaci k dalšímu nakládání s majetkem státu do fondu obdržela a v rámci uvedeného materiálu jako celku ji později vzala na vědomí. To je interpretace, u které vyjadřuji pochopení, že kontrolní výbor měl jiný názor a že tento akt neuznal jako splnění usnesení Poslanecké sněmovny, a proto ministerstvo celý postup znovu důkladně prověřilo, o výsledku jsem informoval předsedu Poslanecké sněmovny svým dopisem ze dne 23. ledna 2007, a následně byla koncepce doručena do Poslanecké sněmovny a je kontrolnímu výboru k dispozici.

Tolik stručná rekapitulace. Ujišťuji, že Ministerstvo financí po celou dobu nemělo v úmyslu nenaplnit usnesení Poslanecké sněmovny, že plně respektuji názor kontrolního výboru. A snad mohu dodat jako poslanec i bývalého volebního období, že to jenom dokládá, že rozhodnutí zřídit kontrolní výbor bylo moudré a že jsme nadále připraveni býti podrobováni jeho důsledné kontrole našich kroků a plnění našich usnesení.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministrovi Miroslavu Kalouskovi. Jako další se do rozpravy hlásila paní poslankyně Hana Orgoníková.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Pane předsedající, já jsem se nehlásila k tomuto bodu. Já nechci rozptylovat pozornost, ale budu za chviličku vystupovat ke svému bodu a tam se vyjádřím.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Hlásí se někdo do všeobecné rozpravy k tomuto bodu? Nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Já myslím, že bude namístě, když vystoupí opět předseda kontrolního výboru, pan poslanec Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane předsedající. Já považuji vyjádření pana ministra Kalouska za řekněme dostačující vysvětlení. Vím, že se pokusil vysvětlit nevysvětlitelné, ale já tento pokus beru a nenavrhuji žádné usnesení.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dobře. Takže Poslanecká sněmovna, pokud nezazní v podrobné rozpravě žádný návrh usnesení, ukončí projednávání tohoto bodu bez usnesení. Je tomu tak? Ano.

Navrhuje někdo nějaké vystoupení, chce vystoupit v podrobné rozpravě? Pokud ne, tak končím projednávání tohoto bodu bez toho, že bych vám byl schopen předložit cokoli k hlasování. Děkuji panu poslanci Koníčkovi a panu ministru Kalouskovi. Bod 70 je za námi.

 

Přistoupíme k bodu

 

71.
Návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2007

 

Připomínám, že podle § 78 odst. 2 našeho organizačního řádu předkládá organizační výbor Poslanecké sněmovně ke schválení návrh pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro každý kalendářní rok.

Návrh, který jsme obdrželi, odůvodní členka organizačního výboru, paní poslankyně Hana Orgoníková, takže jí uděluji slovo.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane předsedo vlády, já ještě navážu na to, jak zde probíhala diskuse předtím, než se začal projednávat bod, který byl na pořadu. Poněvadž jsem viděla to gesto, ale já mu nerozumím, byť se zde hovořilo o tom, že je to gesto velice srozumitelné a výmluvné, které učinil pan předseda vlády, když vstupoval do Poslanecké sněmovny a ozval se potlesk, že konečně přichází, tak já bych byla ráda, kdyby toto gesto znovu ukázal a vysvětlil, co to znamená.

(Hluk a smích v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já myslím, že pan předseda vlády není povinen na tuto výzvu reagovat. Já bych mu to ani nedoporučoval. (Smích v sále.) Pokud máte nějaké pochybnosti, tak se zeptejte toho, kdo omluvu po panu premiérovi žádal. On vám to vysvětlí. Myslím tím pana předsedu Kováčika.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP