(12.40 hodin)

Poslankyně Kateřina Jacques: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, výbor pro bezpečnost po vystoupení prvního náměstka ministra vnitra Ing. Jaroslava Salivara a zástupce Ministerstva vnitra Tomáše Haišmana a po zpravodajské zprávě poslankyně Kateřiny Jacques a po obecné a podrobné rozpravě doporučil Poslanecké sněmovně vzít tuto zprávu na vědomí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní poslankyně. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Písemné přihlášky nemám, z místa se nikdo nehlásí, takže všeobecnou rozpravu končím a zahajuji rozpravu podrobnou. Ani do ní se nikdo nehlásí, takže i podrobnou rozpravu končím.

 

Přistoupíme k hlasování o usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere zprávu na vědomí."

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 106. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 155 poslanců, 109 bylo pro, nikdo proti. Návrh byl přijat, usnesení schváleno a bod ukončím.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

Dalším bodem je bod 70, což je

 

70.
Kontrola plnění usnesení Poslanecké sněmovny č. 1347 ze dne 14. listopadu 2004

 

K tomuto bodu jsme do pošty dostali materiál Koncepce nakládání s majetkem Fondu dětí a mládeže v likvidaci po jeho převzetí Ministerstvem financí k 1. lednu 2005, a dne 30. ledna nám bylo na lavice rozdáno usnesení kontrolního výboru č. 47 ze dne 10. ledna 2007.

Nyní prosím navrhovatele tohoto bodu pana poslance Vladimíra Koníčka, aby se ujal slova.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, aktuální stav projednávání tohoto bodu odpovídá stavu, který vláda k Poslanecké sněmovně měla po ty dva roky, po které nepředložila koncepci.

Vážený pane předsedající, já vás požádám, kdybyste mohl přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude přítomen nejméně místopředseda vlády.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, na to máte určitě právo. Takže dámy a pánové, prosím pěkně o chvilku strpení. Prostřednictvím mikrofonu a prostřednictvím předsedů klubů Strany zelených, KDU-ČSL a ODS se obracím na místopředsedy vlády, případně předsedu vlády, aby naplnili usnesení Poslanecké sněmovny a byli přítomni při jednání pléna Sněmovny.

Pane předsedo vlády, pánové místopředsedové vlády, slyšíte-li mě některý, neváhejte, přijďte. Táži se předsedů klubů? Neúspěšně. Pan předseda klubu ODS je úspěšný? Ano. Už je tady předseda vlády, takže můžeme pokračovat. (Potlesk.) Je to potlesk ze strany opozice, pane předsedo vlády, važte si toho!

Pan poslanec Koníček bude pokračovat.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji za přítomnost pana předsedy vlády.

Já bych vás chtěl seznámit s celou genezí tohoto usnesení, protože Poslanecká sněmovna na schůzi 4. listopadu 2004, všimněte si toho roku, přijala usnesení, ve kterém mimo jiné žádala ministra financí, aby předložil koncepci nakládání s majetkem Fondu dětí a mládeže v likvidaci po převodu na Ministerstvo financí k 1. lednu 2005 a aby ji předal Poslanecké sněmovně k 31. prosinci 2005. Pan předsedající nám oznámil, že tento materiál byl doručen do Poslanecké sněmovny 30. ledna 2007.

Jak na to vůbec kontrolní výbor přišel. Úplně náhodou, protože při projednávání dne 9. listopadu 2006 na své 3. schůzi projednával kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 05/36 nemovitý majetek státu spravovaný Fondem dětí a mládeže v likvidaci. Při projednávání tohoto závěru zástupci Ministerstva financí na přímý dotaz, jestli nakládají se svěřeným majetkem podle koncepce, která měla být na Ministerstvu financí, odvětili, že ano, samozřejmě nakládají se svěřeným majetkem podle koncepce. Tudíž kontrolní výbor přijal usnesení, že Ministerstvo financí následující den předloží kontrolnímu výboru materiál s názvem Koncepce nakládání atd.

Já bych vám chtěl ocitovat z dopisu, který obdržel kontrolní výbor dne 14. listopadu 2006, kde mimo jiné pan ministr, tehdy pan ministr Tlustý, píše: "Po prověření evidence úkolů i materiálů projednávaných poradou vedení ministerstva musím konstatovat, že předchozí vedení Ministerstva financí požadovaný materiál Poslanecké sněmovně nepředložilo a důvody tohoto stavu mi nejsou známy. Nemohu proto ve stanoveném termínu vyhovět nynějšímu požadavku kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Splnění tohoto úkolu bude zajištěno v rámci zprávy o současném stavu majetku Fondu dětí a mládeže v likvidaci, které je kontrolním výborem Poslanecké sněmovny požadováno k bodu 2b) výše zmíněného usnesení do 15. prosince 2006."

K tomu musím říci, že ano, pan ministr financí Tlustý splnil slib, který dal, kontrolnímu výboru předložil materiál, ale při dalším projednávání na kontrolním výboru zase na přímý dotaz, jestli předloží tu koncepci, tak jak má podle usnesení 1347, celé Poslanecké sněmovně, tak zástupci Ministerstva financí odpověděli, že nevidí důvod, proč by tak dělali. Proto kontrolní výbor požádal o zařazení tohoto bodu, protože se domníváme, že plnit usnesení Poslanecké sněmovny by se měla.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koníčkovi. S faktickou poznámkou či s čím se přihlásil pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové. Rád bych v této chvíli vaším prostřednictvím, pane předsedající, požádal pana premiéra, aby vysvětlil Poslanecké sněmovně svoje gesto, když dosedal do lavice, a které jsme mnozí viděli, to gesto bylo poměrně výmluvné - jestli platilo onomu potlesku z řad poslaneckých lavic, jestli platilo nepřítomným poslancům, jestli platilo nám všem ostatním kolegům a kolegyním. A věřte mi, může to být i jako žert, ale pane kolega je poslanec a ještě budeme zvažovat, jestli nepožádáme mandátový a imunitní výbor o zahájení disciplinárního řízení. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To byl pan poslanec Kováčik. A pan premiér...

***
Přihlásit/registrovat se do ISP