(12.20 hodin)
(pokračuje Rath)

Dále tím, že jsme zavedli v polovině roku stoprocentní přerozdělení, to je dík i této Sněmovně. Vláda sociální demokracie to navrhla, tato Sněmovna to podpořila, dokonce myslím napříč politickým spektrem, že jsme se shodli, že je to systémová věc. Tato věc velmi pomohla v řádu několika miliard hospodaření a výsledku Všeobecné zdravotní pojišťovny za rok 2006.

Také velký význam bylo navýšení plateb za státní pojištěnce, které bylo skokové. V historii největší za existenci Všeobecné zdravotní pojišťovny. Toto kumulovaně za loňský rok dělalo částku přes 10 miliard. Pak byly určité úspory na výdajové stránce, které už nebyly takto veliké. Ale jen Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes avizuje, že za loňský rok ušetřila náklady na léky někde mezi dvěma až třemi miliardami!

Čili to jsou záležitosti, a to, prosím, byl pokles spotřeby. Spotřeba léků klesla loni na počet balení o čtyři procenta, čili je na 96 % roku předchozího, a ve finančním vyjádření o půl procenta. Takže neříkejme, že to zaplatili pacienti. Zaplatili to samozřejmě všichni občané České republiky formou daní a formou dluhu státního rozpočtu. To je korektní a tak se to musí říkat. Dále se to zaplatilo částečně, i když menším dílem, úsporami i v samotném zdravotnictví a úsporami především v oblasti lékové politiky. To je korektní tvrzení.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Přeje si ještě někdo další vystoupit v rozpravě obecné? Není tomu tak. Končím tedy rozpravu obecnou.

Má v úmyslu pan místopředseda vlády nebo pan zpravodaj využít svého závěrečného slova? Nikoliv. Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy taktéž nemám žádnou přihlášku, ale poprosím pana zpravodaje, aby nám ještě jednou i v této rozpravě přednesl návrh usnesení, o kterém bezprostředně poté budeme hlasovat. Děkuji vám.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo. Usnesení číslo 22 ze 7. schůze ze dne 18. ledna 2007 k výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005:

Výbor pro zdravotnictví I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje

1. výroční zprávu a účetní závěru Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2005;

2. výroční zprávy těchto zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2005:

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna,
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,
217 - Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna;

To je konec.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Končím tedy podrobnou rozpravu a dovoluji si vás požádat, abychom souhlas s takto navrženým usnesením Poslanecké sněmovny vyjádřili v hlasování pořadové číslo 102, které tímto zahajuji.

Pardon, omlouvám se. Toto hlasování prohlašuji za zmatečné a odhlašuji vás na přání některých z pléna a poprosím vás o novou registraci.

Takže druhý pokus, úspěšný. Děkuji vám. Ještě chvilku počkám, aby všichni měli dostatečný prostor pro registraci.

 

V hlasování pořadové číslo 103 vás požádám o vyjádření souhlasu či nesouhlasu s usnesením, kterým Poslanecká sněmovna schvaluje výroční zprávy a účetní uzávěrky zdravotních pojišťoven. Hlasování tímto zahajuji. Táži se vás, kdo je pro předložené usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 146 poslankyň a poslanců se pro návrh vyslovilo 144, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen. Končím projednávání bodu číslo 62.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je bod číslo 64, což jsou

 

64.
Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států
uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006
/sněmovní tisk 109/

 

Prosím, aby ministryně obrany Vlasta Parkanová tento materiál uvedla.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí roku 2006 předložil předseda české vlády Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu České republiky na podkladě usnesení vlády z 22. listopadu roku 2006. Usnesení mělo číslo 1333.

Tento materiál poskytuje přehled o průjezdech a přeletech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky, které byly realizovány na základě usnesení vlády z 19. října 2005. Usnesení mělo číslo 1349. Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány -

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové - promiňte, paní ministryně - prosím, abyste zachovali důstojný klid a pořádek ve sněmovní síni. Týká se to úplně všech. Děkuji.

 

Ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová Děkuji také.

Pozemní a letecké přepravy ozbrojených sil jiných států byly v uvedeném období realizovány zejména z důvodu účasti na vojenských cvičeních, nácvicích a jednáních a k zabezpečení některých operací, a to Iraqi Freedom, Enduring Freedom, ISAF, KFOR a EUFOR.

V části II v předkládací zprávě jsou uvedeny souhrnné údaje o pozemních a leteckých přepravách uskutečněných za účelem pobytu na území České republiky, jejich podrobný přehled je uveden v příloze číslo jedna, a o tranzitních průjezdech a přeletech, a tento podrobný přehled máte v příloze číslo dvě.

Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já vás žádám o projednání tohoto materiálu a přes ten hluk vám děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, paní ministryně. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro obranu. Usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 109/1 a já prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Antonín Seďa a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh na usnesení.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením číslo 19 výboru pro obranu z 8. schůze z 10. ledna 2007 k Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí 2006, sněmovní tisk 109.

Po odůvodnění prvního náměstka ministra obrany Martina Bartáka, zpravodajské zprávě Antonína Sedi a po rozpravě výbor pro obranu

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vzít na vědomí informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 3. čtvrtletí roku 2006;

2. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane poslanče. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Přihlášky v písemné podobě nemám. Hlásí se někdo z místa? Nehlásí, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k rozpravě podrobné. Usnesení jsme slyšeli před chvilkou. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP