(12.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Já vám děkuji, pane poslanče. Žádnou další přihlášku do obecné rozpravy neeviduji, končím tedy obecnou rozpravu. Pan ministr ani pan zpravodaj, předpokládám, si nepřejí pronést závěrečné slovo.

Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Má prosím někdo z vás jiný návrh? Pane poslanče - nemáte? (Není návrh.)

 

Kdo tedy souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, nechť se v následujícím hlasování vysloví stisknutím tlačítka ano a zvednutím ruky pro toto přikázání. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 101 z přítomných 163 se pro tento návrh vyslovilo 106 poslanců, proti jeden. Konstatuji, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zemědělskému výboru.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Současně se omlouvám panu poslanci Zdeňku Škromachovi, který mne žádal o odhlášení a novou registraci. Nestihla jsem to, neb jsem již zahájila hlasování. Učiníme tak rozhodně v následujícím bodu, abychom aktualizovali počet přítomných v sále.

 

Bodem, kterým se budeme zabývat nyní, jsou

 

62.
Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven
za rok 2005 spolu s Vyjádřením vlády
/sněmovní tisk 93/

 

Pan ministr Julínek je ovšem z našeho dnešního jednání řádně omluven, takže pan místopředseda vlády Petr Nečas se uvolil ujmout se v zastoupení ministra zdravotnictví úvodního slova. Já vám děkuji, vážený pane místopředsedo, a prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dámy a pánové. Předkládám k vašemu projednání souhrnné hodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2005, zpracované na základě údajů uvedených ve výročních zprávách a účetních závěrkách zdravotních pojišťoven za rok 2005.

Tak jako v předchozích letech, i v roce 2005 ovlivňuje srovnatelnost dosažených výsledků s předchozím obdobím několik vlivů, a to jak metodických v důsledku úprav právních předpisů, tak i jednorázových mimořádných vlivů.

Na straně příjmové měl pozitivní vliv na výběr pojistného meziroční 6,5procentní nárůst mezd a platů v národním hospodářství, zvýšení minimální mzdy k 1. lednu 2005. Vzhledem k tomu, že ani zvýšené příjmy nestačily na pokrytí nárůstu výdajů za zdravotní péči, a to zejména vlivem úhradových vyhlášek, rozhodla vláda o mimořádném posílení příjmové strany systému veřejného zdravotního pojištění, a to schválením projektu postoupení pohledávek na Českou konsolidační agenturu v celkovém objemu 3,8 miliardy Kč. Na straně výdajové se projevil i vliv snížení zákonné hranice tvorby rezervního fondu. Finanční rezervy zdravotních pojišťoven se tak snížily o zhruba 717 milionů Kč.

I přes tato zde zmiňovaná opatření se systém veřejného zdravotního pojištění nadále pohyboval v nerovnováze, jejíž negativní dopady se kumulovaly zejména u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. Závazky vůči zdravotnickým zařízením po lhůtě splatnosti u Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky činily k 31. 12. hodnoceného roku 10,6 miliardy Kč. Ministerstvo zdravotnictví dne 10. listopadu 2005 vyhlásilo na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu ČR z dosud ne zcela vyjasněných důvodů nucenou správu. V návaznosti na tuto skutečnost byla v závěru roku 2005 ustavena parlamentní vyšetřovací komise k prošetření hospodaření VZP ČR. Z obšírné zprávy vyplynulo, že se na negativním vývoji hospodaření této zdravotní pojišťovny projevila především dlouholetá neschopnost Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí, vlády i Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR navrhnout a prosadit systémová opatření, která by zajistila rovnováhu příjmů a výdajů systému veřejného zdravotního pojištění bez nutnosti mimořádných opatření vlády.

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, závěrem mohu konstatovat, že vláda České republiky na své schůzi dne 25. října 2006 přijala k předkládanému materiálu usnesení č. 1202, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR výroční zprávy a účetní závěrky všech devíti zdravotních pojišťoven za rok 2005 k projednání s návrhem na jejich schválení. Současně si vás dovoluji informovat, že výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu projednal předkládaný materiál na své schůzi dne 18. 1. 2007 a usnesením č. 22 doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala usnesení, kterým schvaluje výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2005.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Tento sněmovní tisk projednal výbor pro zdravotnictví, jehož usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 93/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Jozef Kochan, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jozef Kochan: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Usnesení č. 22 ze 7. schůze dne 18. ledna 2007 k výročním zprávám a závěrkám zdravotních pojišťoven za rok 2005, sněmovní tisk č. 93.

Výbor pro zdravotnictví

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala následující usnesení:

Poslanecká sněmovna schvaluje

1. výroční zprávu a účetní závěrku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR za rok 2005,

2. výroční zprávy těchto zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2005:

201 - Vojenská zdravotní pojišťovna ČR, 205 - Hutnická zaměstnanecká pojišťovna,
207 - Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, 211 - Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR,
213 - Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna,
217 - Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance, 222 - Česká národní zdravotní pojišťovna;

II. zmocňuje zpravodaje výboru, aby bod I tohoto usnesení předložil Poslanecké sněmovně Parlamentu ke schválení.

Děkuji vám.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji, prosím, zaujměte své místo.

Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Rath. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec David Rath: Paní předsedající, pane předsedo vlády, dámy a pánové, k vlastnímu předkládanému materiálu nemá asi valný význam diskutovat, protože jde o souhrn čísel, který je asi těžko zpochybnit. Moje výtka jde k tomu úvodnímu slovu, které tady přednesl pan ministr Nečas, kde zaznělo doslova, předpokládám, že tu úvodní řeč připravili úředníci Ministerstva zdravotnictví, že Ministerstvo zdravotnictví z ne zcela jasných důvodů uvalilo nucenou správu. Já jsem nejdřív chvilku přemýšlel, jestli jsem tuto větu neslyšel omylem, protože Ministerstvo zdravotnictví jako úřad zde píše, že neví, proč uvalilo jako úřad ve správním řízení na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu nucenou správu.

Myslím si, že pokud tam tato věta nebyla doplněna formou nějakého politického nátlaku nového pana ministra, tak je to skutečně s podivem, protože samozřejmě důvody uvalení nucené správy byly uvedeny v příslušném správním rozhodnutí. To správní rozhodnutí bylo příslušným způsobem přezkoumáváno v rámci odvolacího řízení a bylo uznáno jako jednoznačně pravomocné!

***
Přihlásit/registrovat se do ISP