(11.30 hodin)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 86/2. Zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Petr Rafaj je již připraven. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal předmětný návrh a po úvodním slově opět kolegy Svobody a zpravodajské zprávě mé, po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby s návrhem Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyslovila souhlas bez připomínek; za druhé, zmocňuje mě, abych vás s tímto seznámil.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku, ani nikoho z vás nevidím, že by se chtěl zapojit do rozpravy, obecnou rozpravu tedy končím.

Otevírám rozpravu podrobnou, do které taktéž nevidím žádného přihlášeného poslance ani poslankyni. Končím i tuto rozpravu.

Zeptám se paní navrhovatelky, zdali si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak, pan zpravodaj také ne, takže můžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Přistoupíme k projednávání bodu číslo 48, kterým je

 

48.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Mnohostranná dohoda mezi Albánskou republikou,
Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou,
Evropským společenstvím a jeho členskými státy, Islandskou republikou,
Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Norským královstvím, Srbskem
a Černou Horou, Rumunskem a Prozatímní správní misí Organizace spojených
národů v Kosovu o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru
/sněmovní tisk 97/ - prvé čtení

 

Předložený návrh uvede ministr dopravy pan Aleš Řebíček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, z politických i ekonomických důvodů Evropské společenství přednostně definuje souvislou leteckou politiku vůči sousedním zemím Evropské unie. Jejím cílem má být nejen oboustranný rozvoj letecké dopravy, ale i celkové zlepšení vzájemných vztahů s danými zeměmi. Jedním z konkrétních projektů je zapojení vybraných zemí do dohody o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru. Koncept této dohody vznikl již v roce 1996, přičemž v prosinci 2004 byl Radou EU schválen upravený mandát pro Evropskou komisi, který zahrnoval jednání s Albánií, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskem, Rumunskem, Chorvatskem, Makedonií, Srbskem, Černou Horou, Kosovem, Islandem a Norskem. Cílem dohody je vytvoření liberálního společného prostoru v oblasti letecké dopravy, přičemž uvedené třetí země postupně přistoupí na aplikaci většiny ustanovení komunitární legislativy v oblasti letecké dopravy.

Dne 31. května 2006 vyslovila vláda České republiky souhlas se sjednáním této dohody. Dohoda byla následně podepsána s výhradou ratifikace v Lucembursku dne 9. června 2006 při zasedání Rady EU pro dopravu, telekomunikace a energetiku.

Text dohody je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, se závazky vyplývajícími z členství České republiky v EU, se závazky převzatými v rámci jiných platných smluv a obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva. Sjednání a provádění dohody nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu.

Dohoda bude sjednána jako mezinárodní smlouva prezidentské kategorie, neboť upravuje záležitosti podle čl. 49 písm. a) a e) ústavy. Dohoda se totiž předkládá před ratifikací prezidentem republiky Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací podle Ústavy České republiky. Návrh na sjednání dohody byl projednán s prezidentem republiky, který nevznesl proti sjednání dohody námitky.

Česká republika má zájem na sjednání dohody o vytvoření Společného evropského leteckého prostoru. Důvodem jsou zastaralé nebo neexistující dvoustranné letecké dohody se zmiňovanými státy a skutečnost, že letecký přepravní trh zejména západního Balkánu je pro české letecké dopravce velmi významný.

Dovoluji si vás tímto požádat o vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Krill. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Krill: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, kolegové, dovolte mi vyjádřit se k tomuto návrhu mnohostranné dohody.

Cílem této dohody, která je mezinárodní smlouvou prezidentské kategorie, je vytvoření Společného evropského leteckého prostoru, který je založen na rovných podmínkách hospodářské soutěže, svobodě usazování a na společných pravidlech jak v oblasti bezpečnosti leteckého provozu, jeho řízení, tak i v oblasti životního prostředí. Dohoda stanovuje jasná pravidla mezi smluvními stranami a obsahuje jak články, které upravují obecné fungování Společného evropského prostoru, tak i právní předpisy Evropského společenství použitelné mezi smluvními stranami v rámci hlavní dohody a protokoly, z nichž alespoň jeden pro každou přidruženou stranu stanoví přechodná ujednání použitelná pro tuto přidruženou stranu.

Nebudu rozebírat tuto dohodu. Jen tolik, že se skládá ze tří částí. V první části jsou vymezeny základní cíle a principy dohody, druhá část uvádí výčet komunitárních právních aktů a pravidel, která budou používána při provádění dohody. Třetí část pak obsahuje protokoly, které stanovují přechodné období pro jednotlivé balkánské státy.

Jak již řekl pan ministr, Česká republika při podpisu dohody na zasedání Rady Evropské unie pro dopravu, telekomunikace a energetiku v Lucemburku v červnu 2006 uplatnila deklaraci, která prohlašuje, že může tuto dohodu prozatímně provádět v souladu s odst. 3 čl. 29 pouze od data, kdy oznámí Evropskému společenství jako depozitáři této dohody splnění všech vnitřních postupů nezbytných pro vstup této dohody v platnost.

Jak již bylo řečeno, dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Uvedené činnosti bude především zajišťovat Ministerstvo dopravy a Úřad pro civilní letectví, které také budou krýt správní náklady, spojené s touto činností, ze svých rozpočtů.

Dovoluji si vás proto, vážené kolegyně a kolegové, požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení a k projednání do zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: I já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku písemnou a z místa se hlásí pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, ujměte se slova.

 

Poslanec Václav Exner: Paní místopředsedkyně, členové vlády, dámy a pánové, vytvoření co nejširšího Společného evropského leteckého prostoru je jistě přínosem pro zjednodušení organizace letecké dopravy na a nad dotčeným územím. Je proto žádoucí podporovat jeho rozšíření. Ve vztahu k balkánským státům navíc pro naši zemi nahrazuje už zastaralé dílčí smlouvy, jak se o tom již hovořilo. Z těchto zemí se dohoda zatím netýká Turecka, zřejmě proto, že menší část leží v Evropě a rozšíření na asijskou část by bylo těžké v plném rozsahu zajistit.

Z pohledu Komunistické strany Čech a Moravy je problémové spojení s požadavkem na liberalizaci dopravy a přístupu na trh včetně svobody usazování v zemích přistupujících ke smlouvě zcela podle schématu Evropské unie, ač by se mohlo dosáhnout společného řízení provozu a poskytování obslužných služeb, tzv. jednotného nebe, i bez takového požadavku. I když v článku I je deklarován požadavek stejných pravidel i v sociální oblasti, v dalších částech dohody není naopak tato část nijak blíže určena. Jednostranná je také kontrola přidružených stran Evropskou komisí, a to zcela podle příslušných předpisů Evropského společenství. Pojednává o tom článek 12 odst. 4.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP