(11.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Nyní mi dovolte, paní předsedající, abych seznámil Sněmovnu s návrhem usnesení.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:

I. Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003).

II. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

III. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Chci Sněmovně sdělit, že shodný návrh usnesení přijal na své schůzi z 29. listopadu i výbor ústavněprávní, takže se mi zdá zbytečné, abych stejný text usnesení četl Sněmovně znovu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Ano, souhlasím s vámi, pane poslanče, a velice vám děkuji. Prosím, zaujměte své místo taktéž po levici pana ministra.

Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nevidím ani žádného z vás přihlášeného z místa, tedy obecnou rozpravu končím.

Můžeme přikročit k hlasování o navrženém usnesení. Já ho ještě jednou pro jistotu přečtu: "Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Druhé dodatkové úmluvy o vydávání mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými a Dodatkové úmluvy o vzájemné právní pomoci v trestních věcech mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými (Praha, 16. května 2006) a Dohody o vydávání mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a Dohody o vzájemné právní pomoci mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými (Washington, 25. června 2003).

 

Dovoluji si zahájit hlasování pořadové číslo 98 a otázat se vás, kdo souhlasí s tímto návrhem usnesení. Kdo souhlasí, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 98 z přítomných 168 poslankyň a poslanců se pro návrh předloženého usnesení vyslovilo 122, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednávání bodu dalšího, kterým je

 

77.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 85/ - druhé čtení

 

Lhůta pro projednávání tohoto tisku, resp. jeho druhého čtení, uplynula dnes v 10.55 hodin, můžeme tedy tento tisk projednávat. Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Svoboda. Prosím, ujměte se slova.

 

Poslanec Pavel Svoboda: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážená vládo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych v rámci druhého čtení předložil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586 o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto zákonem se mění § 13a odst. 6 zákona 586 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších zákonů a všech změn a dodatků, a doplňuje se zákon následujícím způsobem.

Pozměňovací návrhy, které v prvním čtení byly předloženy, byly projednány v rozpočtovém výboru a tyto pozměňovací návrhy byly zapracovány do následujícího znění do zákona. Doporučujeme, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s těmito připomínkami, a to:

V článku I. se dosavadní text nahrazuje body 1 a 2, které znějí: (1) V § 13a se za odst. 8 doplňuje odst. 9, který zní: Společné zdanění manželů lze uplatnit i v případě, že jeden z manželů po skončení zdaňovacího období zemřel, pokud manželé splnili podmínky podle odst. 1 až 4. Ustanovení odstavců 5 až 8 se použijí přiměřeně.

Dále v § 13a se za nový odst. 9 doplňuje odst. 10, který zní: Požádá-li současně s podáním daňového přiznání jeden z manželů o vrácení vratitelného přeplatku, který vznikl v důsledku uplatnění společného zdanění, vrátí se přeplatek ve lhůtě do 60 dnů od doručení žádosti správci daně.

Doporučuji Poslanecké sněmovně, aby tento zákon schválila, neboť se jedná o citlivou záležitost, zdanění manželů, a v situaci, kdy jeden z nich zemře v termínu před podáním přiznání, i když v předchozím zdaňovacím období splnil veškeré zákonné podmínky.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane navrhovateli. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru. Usnesení výboru vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 85/2. Prosím nyní, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru, pan poslanec Petr Rafaj.

 

Poslanec Petr Rafaj: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozpočtový výbor projednal návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a za prvé, po úvodním slově poslance Svobody a po zpravodajské zprávě mé, po projednání za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila s tímto návrhem souhlas ve znění připomínek, které jste dostali v písemné podobě. Byly už tady řečeny, nebudu je číst. Za druhé, zmocňuje mě, abych s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám. Pane zpravodaji, prosím, zaujměte své místo.

Otevírám obecnou rozpravu. Do této rozpravy nemám žádnou písemnou přihlášku a ani z místa se nikdo do této rozpravy nehlásí. Obecnou rozpravu tedy končím a zahajuji rozpravu podrobnou, do které se hlásí pan poslanec Pavel Suchánek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Suchánek: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já bych se jen chtěl přihlásil k pozměňovacímu návrhu k tomuto tisku, který vám byl rozdán do lavic. Vzhledem k jeho složitému úvodu jsem vám ho rozdal písemně.

 

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová: Děkuji vám, pane poslanče. Další přihlášku do podrobné rozpravy nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se pana navrhovatele, resp. pana zpravodaje, za si přejí využít své možnosti závěrečného slova. Není tomu tak. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.

 

Dalším projednávaným bodem je

 

78.
Návrh poslanců Michaely Šojdrové, Pavla Svobody a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 86/ - druhé čtení

 

I u tohoto zákona uplynula lhůta dnes v 10.55. Návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Michaela Šojdrová. Prosím, paní poslankyně, ujměte se slova.

 

Poslankyně Michaela Šojdrová: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dovolte, abych velmi krátce uvedla, že se jedná o návrh zákona, kterým se mění zákon o účetnictví, zákon č. 563/1991. V prvním čtení zde byl podrobně zdůvodněn. Jedná se o vypuštění povinnosti zveřejňovat účetní závěrky v Obchodním věstníku. Já se domnívám, že o způsobu projednání v rozpočtovém výboru vás bude informovat pan zpravodaj. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP